Årsrapporten består av to deler. I del 1 vurderer Bufetat sin måloppnåelse innen områdene barnevern, familievern og enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Det gjøres under overskriftene Faglige resultater: Likeverdig tilbud, Kvalitet, Samarbeid og Økonomiske resultater: Utgiftsutvikling. I del 2, som følger strukturen i tildelingsbrevet, og kvitterer Bufetat ut rapporteringskravene fra BLD. Mange av rapporteringskravene omtales i del 1 under avsnittene om faglige resultater.

56 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.