Krisesenterloven gir alle kommuner en plikt til å sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. For å bistå kommunene i å gi sine innbyggere et godt hjelpetilbud, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget en veileder til loven. Veilederen bygger på loven og dens forarbeider. Hovedformålet er å vise, blant annet ved bruk av konkrete eksempler, hvordan kommunen kan realisere lovens forpliktelser.

40 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.