Munthe-Kaas, HM og Wollscheid, Sabine

Ansatte innen helse og omsorg, inkludert barnevernet, er blant de som blir mest utsatt for vold og trusler ifølge Arbeidstilsynet. Ungdomsarbeidere må takle svært aggressive og voldelige situasjoner i møte med utagerende ungdom på en slik måte at sikkerheten til både ungdom og ansatte ivaretas. Begrepet «ungdomsarbeidere» forstås her i bred betydning, og omfavner for eksempel lærere, politi, miljøarbeidere, fosterforeldre og fritidsledere. Det er ulik praksis i sikkerhetsopplæring for ansatte – og det finnes ulike strategier for å takle utagerende ungdom. Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) skal utarbeide et nytt opplæringsprogram i sikkerhet for ansatte i barnevernet. Når Bufdir nå skal utarbeide det nye nasjonale programmet for sikkerhetsopplæring, må dette være i tråd med barn og unges rettigheter. Det er behov for en forskningsbasert praksis på dette området som best både ivaretar de unge og de ansatte. Den systematiske oversikten er laget på oppdrag fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

89 s., utgitt av Kunnskapssenteret i 2014.