Sluttrapporten sammenstiller den mest oppdaterte kunnskapen om hva som bidrar til en bedre utdanningssituasjon, og bedre skoleresultater for barn og unge med barnevernsbakgrunn. Rapporten søker å gi svar på hvordan vi kan sørge for at den hjelpen barnevernet gir støtter opp om barnas skolegang og skoleresultater. Videre søker den å gi svar på hvordan skolen kan tilrettelegge undervisningen for barn i barnevernet med til dels store problemer i og utenfor skolen og hvordan bedre samhandlingen mellom aktuelle sektorer

60 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.