Stefansen, Kari og Hansen, Thomas

På oppdrag fra Bufdir har NOVA evaluert opplæringsprogrammet PRIDE. Programmet retter seg mot potensielle og etablerte fosterforeldre, og utgjør kjernen i myndighetenes generelle opplæringstilbud for fosterforeldre. NOVA anbefaler at PRIDE videreføres. Grunnopplæringen fungerer godt, og bekymringen for at den er for problemfokusert og omfattende synes grunnløs. Samtidig er det behov for å se nærmere på videreopplæringsdelen og systemet for veiledning av prideledere lokalt i fosterhjemstjenestene. En generell anbefaling er at PRIDE bør ses som en del av en større kjede av mestringsfremmende tiltak for fosterforeldre. Det er fortsatt en utfordring å dekke behovene til fosterforeldre som trenger mer enn PRIDE for å mestre hverdagen med et fosterbarn

198 s., utgitt av NOVA i 2014.