Wollscheid, Sabine og Munthe-Kaas Menzies, Heather | Hammerstrøm, Karianne T. | Noonan, Eamonn

De siste årene har andelen innvandrere med minoritetsspråklig bakgrunn økt blant brukerne av offentlige tjenester, særlig i hovedstaden. Det betyr at flere mennesker med annet morsmål enn norsk har behov for å kommunisere med ansatte i det offentlige tjenesteapparatet. Offentlige virksomheter er lovpålagt å gi likeverdige tjenester til alle brukere. Det betyr at de må legge til rette tjenester for den enkelte eller for ulike grupper, for eksempel med hensyn til språkkunnskaper. Statistikk viser at barnefamilier med innvandringsbakgrunn oftere mottar hjelpetiltak av barnevernet enn dem som ikke har slik bakgrunn. For at tiltak skal fungere etter hensikten for disse familiene, forutsettes en velfungerende kommunikasjon mellom de involverte partere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å utarbeide en systematisk oversikt over studier om effekt av tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom barnefamilier eller enslige barn/unge med minoritetsspråklig bakgrunn og det offentlige tjenesteapparatet. Eksempler på aktuelle tiltak kan være profesjonell tolk, kulturoversetter og tospråklig saksbehandler...På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

110 s., utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2013.