Barn- og unges psykiske helse angår oss alle. Å skape gode oppvekstvilkår og gode rammer rundt det enkelte barns oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Det er viktig at denne erkjennelsen er godt forankret hos de som på ulik måte arbeider for barns psykiske helse. Arbeidet med veilederen har vært forankret i en arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet, med helsefaglig, barnefaglig og juridisk kompetanse. Vi har også hatt god hjelp og støtte i en bred og kunnskapsrik referansegruppe. Referansegruppa har bestått av representanter fra brukerorganisasjoner, kommunetjenestene, rusfeltet, regionsentrene for barn og unges psykiske helse, Folkehelseinstituttet, fylkesmannsembetene samt aktuelle yrkesorganisasjoner og direktorater

76 s., utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2007.