Backe-Hansen, Elisabeth og Bakketeig, Elisiv | Gautun, Heidi | Grønningsæter, Arne Backer

Evalueringen skulle fremskaffe kunnskap om statens ansvarsovertakelse for institusjonene har sikret et tilstrekkelig differensiert tilbud med høy faglig kvalitet i alle regioner. Den overordnete problemstillingen skulle belyses gjennom tre innfallsvinkler: kvaliteten på institusjonstilbudet, økonomisk utvikling knyttet til institusjonstilbud og samhandling knyttet til barn og unge i institusjoner. En viktig målsetting med barnevernsreformen var en vridning eller dreining fra institusjonsplassering til økt bruk av hjelpetiltak og fosterhjem. De overordnete, faglige føringene innebærer at barn og unge fortrinnsvis skal plasseres i fosterhjem framfor i institusjon når plassering utenfor hjemmet blir nødvendig. Den andre analytiske dimensjonen dreier seg om økonomiens betydning. Ettersom institusjon er et svært kostnadskrevende tiltak sammenliknet med både fosterhjem og hjelpetiltak i hjemmet, kan det tenkes at det er i samspillet med behovet for å få kontroll over kostnadsutviklingen at institusjonsplassering posisjoneres som siste utvei. Konklusjonen må bli at det ikke er et tilstrekkelig differensiert institusjonstilbud i alle regioner. Det er vanskelig å konkludere når det gjelder institusjonstilbudets faglige kvalitet fordi resultatene var avhengig av måtene kvalitet ble operasjonalisert på, og fordi henholdsvis fagteamansatte og institusjonsledere ga ulike svar som dels er vanskelige å forklare.

428 s., utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2011.