En viktig målsetting for Kompetanseteamet er å bidra til at tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse kan forebygges og avdekkes, og at utsatte får god hjelp. Kompetanse og støtte i håndteringen av enkeltsaker, kan gi mer trygghet til tjenestene som ofte står i komplekse saker, samt bidra til god hjelp til den utsatte. I årsrapporten for 2020 pekte vi på at nedgangen i antall saker kunne ha en sammenheng med pandemien, som blant annet førte til perioder med hjemmeskole og hjemmekontor for flere tjenester. Bekymringen var at ikke alle som trengte hjelp, fikk det på grunn av vanskeligere tilgang til hjelpeapparatet. I 2021 har det vært nok et år med pandemi, men antallet saker Kompetanseteamet har jobbet med, har vært høyere enn noen gang. Flere faktorer kan ha spilt en rolle. Det kan blant annet handle om at tjenester har vært mer tilgjengelige i 2021 enn i 2020 og at flere derfor har fått hjelp. Det kan også handle om bedre kompetanse i hjelpeapparatet, som derfor avdekker flere saker. Sist, men ikke minst, tror vi at Kompetanseteamet har blitt mer kjent og brukt av tjenestene som møter de utsatte. I denne rapporten løfter vi blant annet frem erfaringene med utsatte som oppleves som mest sårbare. Dette er utsatte som har vanskelig for å søke hjelp blant annet på grunn av sin avhengighet til voldsutøver. Vi peker på utfordringer vi ser i lovverk og praksis, og viser til situasjoner som gjelder voldsutsatte med familieinnvandringstillatelse med foreldre, søsken eller barn, og unge voksne som må flytte fra familien sin på grunn av vold. Vi viser også til situasjoner der personer med funksjonsnedsettelser utsettes for vold fra familie eller ektefelle.

60 s., utgitt av Bufdir i 2022.