Med Oppvekstrapporten 2017 stiller vi spørsmålet: Økte forskjeller – gjør det noe? I rapporten viser vi hvilke mekanismer som kan tre i kraft når barn blir utsatt for marginalisering i sammenheng med barnefattigdom, og også hva som er viktige virkemidler for å forebygge og redusere konsekvenser av marginalisering. Rapporten inneholder artikler fra fremtredende forskere med en bred faglig bakgrunn. Richard Wilkinson & Kate Pickett, Anders Bakken, Elisabeth Staksrud, Mira Aaboen Sletten, Lars B. Kristofersen og Ivar Frønes drøfter hvordan marginalisering påvirker og inntreffer på ulike arenaer i samfunnet. Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Kåre Hagen og Kjell G. Salvanes ser problemstillingene i lys av ulike strukturelle og økonomiske forhold. Bengt Lindstrøm gir avslutningsvis refleksjoner rundt livskvalitet hos barn og unge. Fellesnevneren er at artiklene beskriver hvordan marginalisering på bakgrunn av familiens dårlige økonomiske stilling er et bakenforliggende kjennetegn som forbindes med økt risiko for at barn og unge får en vanskelig oppvekst.

219 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.