Om TFCO Trondheim

Om TFCO Trondheim

TFCO Trondheim er et nytt tilbud i Midt-Norge som åpnet for inntak høsten 2020.

Du finner mer om tilbudet nedenfor og du kan også lese mer om Treatment Foster Care – Oregon (TFCO) på nettsidene til Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU).

Spørsmål om tiltaket kan rettes til leder Ingrid Sirevåg Olsen.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

TFCO-teamet vil bestå av en behandlingsleder, en behandlingshjemskonsulent, en individualterapeut, en familieterapeut og ferdighetstrenere.

 • TFCO har ansvaret for ungdommen under behandlingen og har mye kontakt med både BUP, PPT, skole og andre viktige involverte
 • TFCO jobber for at ungdommer får gode relasjoner til sine foreldre, driver med positive fritidsaktiviteter og trives på skolen

Behandlingshjem

TFCO Trondheim skal ha seks behandlingshjem for ungdom mellom 12 og 18 år. TFCO er et tilbud for familier og ungdom hvor familien har kommet inn i et negativt samspillsmønster og ungdommen har utviklet alvorlige atferdsproblemer. 

Målet med behandlingen er at ungdommen skal kunne bo hjemme og ha gode relasjoner til familie og venner, drive med positive fritidsaktiviteter og trives på skolen.

Bred kompetanse

Både behandlingsleder, individualterapeut og familieterapeut er psykologer med spesifikk kompetanse i arbeide med ungdom og familier.

 • Behandlingslederen er både personaladministrativ og faglig leder for teamet. Behandlingslederens oppgave er å sikre at ungdommen og familien får en målrettet og tilpasset behandling, samt koordinere og samordne teamet og andre instanser
 • Behandlingshjemskonsulenten har ansvar for rekruttering, opplæring, støtte og veiledning av behandlingshjemmene sammen med behandlingsleder. Behandlingshjemskonsulenten innhenter daglig informasjon om ungdommens utvikling i behandlingshjemmet og bistår hjemmene i å organisere ungdommens hverdag med fritidsaktiviteter, samt aktiviteter og møter knyttet opp mot behandlingen
 • Behandlingshjemmet er en vanlig familie hvor ungdommen bor deler av behandlingstiden. Behandlingshjemmet gjennomfører en grundig TFCO-opplæring og mottar fortløpende støtte og veiledning av både behandlingsleder og behandlingshjemskonsulent. Behandlingshjemmet er en svært viktig arena hvor ungdommen får hjelp til å gradvis endre sine mønstre i en situasjon hvor ungdommen opplever varme, trygghet og stabilitet rundt seg. Ungdommen får dermed muligheten til å oppleve og trene på et normalt familieliv, prososial atferd og til å etablere gode relasjoner
 • Familieterapeuten har ansvar for å ha ukentlige eller hyppigere møter med familiene, samt samtaler og veiledning ved behov. Målet med familieterapien er å bedre relasjonene mellom familiemedlemmene slik at ungdommen skal kunne flytte hjem igjen
 • Individualterapeuten har som hovedansvar å ta ungdommens perspektiv inn i alle aspekter av behandlingen. Individualterapeuten møter ungdommen flere ganger i uken, i tillegg til telefonkontakt utenom arbeidstid. Individualterapien vil alltid være individuelt tilpasset ungdommene
 • Ferdighetstrenerens hovedoppgave er å øve på sosiale ferdigheter sammen med ungdommen på arenaer som skole, fritidsklubb, fritidsaktiviteter og lignende. Ferdighetstreneren møter ungdommen ute i ungdommens naturlige omgivelser, som for eksempel ute med venner og i fritidsaktiviteter
Slik jobber vi

Slik jobber vi

Hva er TFCO?

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er en intensiv behandlingsmodell for familier med ungdom i alderen 12 til 18 år som har omfattende atferdsproblematikk. TFCO er utviklet som et alternativ til institusjonsplassering. Ungdommen bor i et behandlingshjem i 9 til 12 måneder. Behandlingshjemmene er vanlige hjem som både får daglig veiledning og støtte, samt ukentlig felles veiledning. De har mulighet til å ringe TFCO-teamet hele døgnet ved behov. Ungdommen går ukentlig til individualterapi og ferdighetstrening, og vil i løpet av behandlingen også møte foreldrene i familieterapi. Gradvis tilbringer ungdommen mer tid hjemme hos foreldrene.

Skreddersyr tilbudet

Ungdommene som får tilbud om opphold i behandlingshjem er forskjellige. De har ulike erfaringer, ulike utfordringer og ulike mål. Derfor er vi opptatte av å skreddersy tilbudet til hver enkelt. Hver uke setter vi mål som både ungdommen og foreldrene jobber sammen mot. Behandlingen er intensiv i perioder, og både ungdommen og foreldrene kan ringe sin terapeut ved behov, 24 timer i døgnet.

Metoden vi jobber ut fra

TFCO er en evidensbasert metode. Det innebærer at rammeverk og arbeidsmåter er grundig beskrevet. Forskning har vist at denne metoden har positiv effekt for de fleste av ungdommene i målgruppen. Dersom metoden skal ha effekt for den enkelte familie og ungdom, må behandlingsplan og de spesifikke intervensjonene individuelt tilpasses. Derfor er alle behandlingsforløp i TFCO ulike og unike i sin utforming.

Samarbeid med familien

I likhet med foreldrene til ungdommen er vi opptatte av, og tar utgangspunkt i, at dere er de viktigste personene i livet til barnet deres. Et av hovedmålene våre er å hjelpe dere å finne en god og trygg måte å leve sammen på. Det er en forutsetning for TFCO-behandling at familien forplikter seg til å delta aktivt i behandlingen.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bli kjent

Vi er opptatte av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene etter at du har flyttet til behandlingshjemmet bruker vi på å vise deg hjemmet, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din.

Ukeplan

Vi er opptatte av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor lager vi hver uke en ukeplan spesielt for deg. Der står det hvilke mål du skal jobbe for å nå hver enkelt uke. Den viser også hvordan uka blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Skole og jobb

Når du bor i behandlingshjemmet er det viktig at du har et godt dagtilbud. Vi legger opp til et godt samarbeid med skolen eller arbeidsplassen for at du skal lære, mestre og fungere i et læringsmiljø. Vi som jobber her, er med på foreldremøter på skolen. Vi samarbeider tett med skolene, og har fastsatt tid hver ettermiddag til leksearbeid der vi kan hjelpe deg om du har behov for det.

Fritid og aktiviteter

Behandlingshjemmet ditt og teamet hjelper deg gjerne med å kontakte tidligere venner. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi ting sammen med deg.

Hjemmebesøk

Allerede etter 3 til 4 uker i behandlingshjemmet begynner noen ungdommer å dra hjem til foreldrene sine. Vi lager sammen en plan for hvor ofte du skal reise hjem ut ifra hvordan det går med både deg og foreldrene dine med tanke på at dere alle skal ha det trygt når du er hjemme. Hvis du vil reise til andre enn foreldrene dine planlegger vi dette sammen.

Behandlingen

Behandlingsforløpet er delt opp i tre deler. De første 3 til 4 ukene vil mye være nytt for deg. Du skal bli kjent med behandlingshjemmet ditt, begynne på ny skole, og bli kjent med oss i TFCO. Vi er opptatt av å bli kjent, slik at vi får vite mer om hva du er god til, og hva du trenger hjelp med. Familieterapeuten møter foreldrene dine ukentlig gjennom hele behandlingen.

Etter de første 3 til 4 ukene begynner du å være mer med både familien din og venner, og sammen skal vi jobbe mot hvordan du og familien skal ha det sammen. Vi vil planlegge hjemmebesøkene godt, slik at de blir positive opplevelser for deg og familien din. Du vil etter hvert bli med i samtaler med familien din og deres familieterapeut, og da har du med deg din individualterapeut som er der for å hjelpe deg.

I den siste delen av behandlingen bor du mer og mer hjemme, og er i varierende grad i behandlingshjemmet. Målet er at du sammen med foreldrene dine skal kunne opprettholde de endringene som har oppstått i løpet av behandlingen slik at de varer. Kommunikasjonsmønstre, problemløsning, konfliktløsning og planlegging er viktige temaer med fortsatt god støtte og veiledning av teamet.

Når du slutter i TFCO og flytter hjem til familien din igjen vil vi fortsette å følge deg en stund, for å hjelpe deg og familien din med å fortsette med alle de positive endringene dere har fått til. Mange som er i TFCO vil fortsette å få hjelp fra andre når de avslutter TFCO.

Hva betyr det å være behandlingshjem?

 • Behandlingshjemmene våre er en del av TFCO-teamet og følger ungdommens tilpassede behandlingsplan
 • Behandlingshjemmets hovedoppgave er å bli kjent med ungdommen og skape trygghet slik at de kan støtte ungdommen i endringsarbeidet
 • I TFCO settes store ressurser inn for å gjøre det å være behandlingshjem til en givende erfaring. Det gis opplæring forut for plasseringen, samt tilgang til behandlingsteamet for støtte, råd eller hjelp 24 timer i døgnet
 • Behandlingshjemmene deltar på ukentlig gruppeveiledning hvor de kan dele erfaringer og strategier med hverandre, og hvor de får hjelp fra behandlingsteamet
 • Det er daglig telefonkontakt mellom behandlingshjemmet og øvrig behandlingsteam
Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at de som bor i behandlingshjem får god omsorg og behandling. Fylkesmannen skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Fylkesmannen. De som jobber på TFCO hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

 • Seks behandlingshjem for ungdom i alderen 12 til 18 år
 • Plasseringer etter barnevernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26
 • Arbeider etter TFCO-metoden
 • En hovedmålsetting med behandlingen er at ungdommen etter endt behandling skal kunne bo sammen med sin familie. Det er derfor en forutsetning at familien forplikter seg til å delta aktivt i behandlingen

 

Besøksadresse

Dronningens gate 10B
7011 Trondheim

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Ingrid Sirevåg Olsen
Leder

Tlf: 466 15 715