• Viktoria familiesenter
  Viktoria familiesenter
 • Lekeplass
  Lekeplass
 • Lekerom
  Lekerom
 • Fellesstue for beboerne i de tre hyblene i hus 1
  Fellesstue for beboerne i de tre hyblene i hus 1
 • Felles kjøkken for beboerne i hyblene i hus 1
  Felles kjøkken for beboerne i hyblene i hus 1
 • Fellesstue
  Fellesstue
 • Stuen i en av leilighetene i hus 2
  Stuen i en av leilighetene i hus 2
Dette har vi hos oss
 • Felles TV-rom
 • Spill
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Sandkasse
 • Felles oppholdsrom
 • Leker
 • Lekeplass
 • Hagemøbler
 • Grill
 • Egne hybler
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
 • Bøker
 • Møterom
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Viktoria familiesenter ligger i Trondheim kommune, nærmere bestemt på Lade.

Senteret ligger i landlige omgivelser utenfor bykjernen. Det er flere lekeplasser i umiddelbar nærhet, i tillegg til turstien Ladestien som går langs Trondheimsfjorden og er et fint utgangspunkt for badeliv, joggeturer, eller lek i fjæra for hele familien. Ringve botaniske hage ligger ti minutters gange fra senteret og her er det blant annet andedam og et stort parkanlegg med mulighet for aktiviteter av forskjellig slag. I nærmiljøet ligger det også både barnehager og skoler.

Det er kort vei til kjøpesentre og butikker slik at du og familien din lett kan gjøre nødvendige innkjøp.

Senteret er om lag 30 minutters gange fra Trondheim sentrum, og det er godt utbygde bussforbindelser med holdeplass bare fem minutter unna. I tillegg er det kort vei til jernbane og flyplass.

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Viktoria familiesenter er et statlig hjelpetiltak for ufødte og små barn med foreldre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Senteret tilbyr hjelp til foreldre slik at de bedre kan ivareta sitt / sine barn og sikre det / dem en god utvikling. Familiene som mottar tiltak fra Viktoria familiesenter er søkt inn fra barneverntjenesten i den kommunen familien bor. Foreldrene må samtykke til tiltak eller bli pålagt å ta imot tiltak av Fylkesnemnda. 

Tiltak for sju familier. Her på Viktoria gir vi sju familier tilbud av gangen, seks boende i døgnavdelingen, og en som får oppfølging før innflytting eller etter utflytting. På døgnavdelingen har vi to hus: ett med hybler for inntil tre familier, og ett med leiligheter for inntil fire familier. Tilbudet er døgnbasert med hjemreisehelg ca. hver fjerde helg. Familiene får tiltak fra senteret i inntil 24 uker.

24 ansatte. Det er ansatte på jobb hele døgnet på Viktoria. Det er flest på dagtid når de fleste aktivitetene foregår. Blant oss som jobber her er det blant annet psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærer, vernepleier, familieterapeuter og fysioterapeut.

Trygghet gir vekst og utvikling. Det er viktig for oss at familiene som får tiltak fra oss har trygge rammer å forholde seg til. Alle som skal motta tiltak får et informasjonshefte før de flytter inn, med informasjon om oppholdet. Det avholdes ukentlige husmøter for å ivareta trivsel og trygghet på senteret, og hvor man kan ta opp aktuelle saker og eventuelle utfordringer.

Familieteam. Når du bor på Viktoria vil et team ha hovedansvar for din familie. Teamet består av en psykolog og to miljøterapeuter. Det er disse personene du vil ha mest med å gjøre når du bor her. Sammen med deg planlegger de uka, gjennomfører samtaler, veiledning og observasjoner. Teamet samarbeider tett med andre aktuelle instanser, som for eksempel barneverntjenesten i hjemkommunen din.

Hverdagen din

Hverdagen din

Ukeplan. Familien og teamet skriver ukeplan sammen. Den er et hjelpemiddel for dere og personalet til å holde oversikt over hva som skal skje i løpet av uken. Teamet fyller inn avtaler, møter, gjøremål og oppgaver dere har. Ukeplanen er et viktig verktøy for å hjelpe familiene med å få struktur og forutsigbarhet i hverdagen.

Handlingsplan. Vi utarbeider handlingsplaner for to uker av gangen. Den skal hjelpe familiene som bor her å forstå hensikten med de ulike metodene som benyttes og tydeliggjør mål for perioden. Planen blir gjennomgått med foreldrene og foreldrenes egne mål blir også satt inn.

Fritid og aktiviteter. Hver uke er det ulike fellessamlinger i fellesstua. Dette er faste aktiviteter som alle foreldre og barn skal delta på. Hensikten med samlingene er å ha et møtepunkt med hyggelig samvær, prat, sang, sangaktiviteter og lek med barna. Vi har også tema som førstehjelpskurs, filmkveld, baking eller andre hobbyaktiviteter og noen av fellessamlingene er felles måltid. I forkant av spesielle høytider prøver vi å gjøre noe som passer til høytiden. Hver helg, enten lørdag eller søndag, tar vi en tur ut i nærområdet hvor det er gode turmuligheter med blant annet Ladestien og Korsvika like ved. Av og til tar vi en tur i marka, på biblioteket, Pirbadet eller andre turmål. Alle kan komme med forslag til turer.

Regler. Når du og familien din bor på Viktoria har dere ansvar for renhold av egen leilighet eller hybel, i tillegg til fellesarealene sammen med oss som jobber her. Vi lager ofte mat sammen med familiene som bor her slik at kosthold og ernæring er en naturlig del av det miljøterapeutiske arbeidet. Det er ikke tillatt med kjæledyr på senteret. Røyking innendørs er ikke tillatt, men det finnes askebeger ute for de som røyker. Oppbevaring og bruk av alkohol eller narkotika er ikke tillatt.

Hjemreise og ferie. Ca. hver fjerde helg er det hjemreise, senteret er stengt disse helgene. Dette gir deg muligheten til å holde kontakt med familie, venner og nettverk. Det er også en anledning som kan benyttes til å besøke offentlige kontorer som for eksempel helsestasjon i hjemkommunen din om du ønsker det. Hvis du ønsker å reise på ferie, helgebesøk eller lignende kan du søke om permisjon.

Når du kommer hit

Når du kommer hit

Når dere flytter inn på Viktoria familiesenter skjer det med utgangspunkt i et vedtak, en tiltaksplan og en bestilling fra barneverntjenesten som har søkt dere inn. Dette er dokumenter dere er gjort kjent med av barneverntjenesten på forhånd.

Innflyttingsmøte. På innflyttingsmøte som holdes med dere, barneverntjenesten og Viktoria familiesenter blir blant annet vedtak og tiltaksplan for oppholdet gjennomgått.

Den første tiden på senteret. I løpet av de første ukene skal dere få gjøre dere kjent med rutinene vi har på senteret. Dere får tid sammen med teamet, det vil si de personene som skal ha tett kontakt med dere under oppholdet. Det er alltid noen på jobb på senteret og dere er velkommen til å spørre om noe skal være uklart.

Forventninger. Når dere kommer hit vil vi gjøre et intervju med dere som omhandler hvordan dere hadde det i tiden før innflytting, hvilke forventninger til bistand dere har til oss og hva dere selv ønsker å ha som mål.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

Familie og nettverk. Familiene som bor på senteret har varierende grad av nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Vi kartlegger familie og nettverk tidlig i oppholdet slik at vi vet hvilke ressurser som finnes rundt familien din – det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjoner eller lignende. På denne måten finner vi ut hvem som kan bistå med hva og legger en plan for hvordan nettverket kan involveres i arbeidet som gjøres på senteret.

Familieterapi. Vi tilbyr familieterapi til familier hvor dette er aktuelt. Familien kan også tilbys familieterapi av andre, som for eksempel familievernkontoret, etter at oppholdet er avsluttet.

Familieråd. Familieråd vurderes for alle familiene som bor på senteret. Familieråd kan gjennomføres før, under og etter et opphold ved Viktoria familiesenter.

Besøk, hjemreise og kontakt. Vi ønsker at barna og familiene som bor her skal ha mulighet til å holde kontakt med familie og nettverk under oppholdet såfremt familien selv ønsker dette. Vi har gode muligheter til å ta i mot besøk i fellesarealer eller egne leiligheter. For familier som til vanlig bor i en annen kommune kan vi legge til rette for overnattingsbesøk av familie og venner. Det er mulighet for å søke om permisjon. Om familiene er med i barselgrupper, lokale familieavdelinger eller lignende tilpasser vi oppholdet slik at dere kan fortsette å delta på disse så langt det er mulig. Vi kan også involvere familien i det som skjer på senteret, i ansvarsgruppemøter, samtaler eller ved at de får informasjon på annen måte.

Slik jobber vi - faser i oppholdet

Slik jobber vi - faser i oppholdet

Mål med oppholdet. Målsettingene med et opphold på senteret er flere:

 • Å skape forutsetninger for at barn skal få utvikle og uttrykke seg som de unike personlighetene de er allerede fra fødselen av
 • Å bedre barns omsorgsmiljø gjennom å styrke foreldrekompetansen
 • Å hindre unødig adskillelse mellom foreldre og barn
 • Å sikre barn permanente omsorgspersoner så tidlig som mulig i livet

Når en familie skal motta tiltak fra Viktoria Familiesenter vil tiltaket bestå av ulike faser. Totalt har tiltak fra Viktoria en tidsramme på inntil 24 uker.

Kartleggingsfase (inntil 6 uker). Den første fasen, kartleggingsfasen, har hovedbase på døgnavdelingen. Kartleggingsfasen består i å bli kjent, kartlegge barnets fungering og utviklingsstatus, familiefungering og de voksnes fungering. Videre vil det være viktig å kartlegge motivasjon for videre opphold samt endringspotensialet knyttet til de bekymringer som foreligger i barnets omsorgssituasjon. Målet med kartleggingen er å finne ut hvilke områder familien trenger hjelp, støtte eller veiledning for å kunne ivareta barnets omsorgssituasjon godt nok.

Ulike metoder og verktøy blir brukt ut fra den enkelte families, foreldres og barns problematikk, forutsetning og alder. Når kartleggingsfasen er over vil det bli avholdt et møte med foreldre og barneverntjeneste. Her presenteres familiens beskyttelses- og risikofaktorer og motivasjon til å gå inn i endringsarbeid.

På bakgrunn av dette gir Viktoria Familiesenter en av følgende anbefalinger/konklusjoner:

 1. Familien fortsetter oppholdet og endringsarbeid vil stå i fokus
 2. Familien avslutter oppholdet, kommunen overtar ansvaret for videre oppfølging av familien

Endringsfase (inntil 12 uker). Den andre fasen, endringsfasen, har også hovedbase på døgnavdelingen. Dette er den mest omfattende fasen i tid. Den har fokus på å øke omsorgskompetansen til foreldrene og å fremme god utvikling hos barnet. Målrettet og spisset veiledning står i fokus på de områder familien trenger hjelp, støtte eller veiledning. Ulike metoder og verktøy anvendes for å oppnå den endring som er nødvendig for at barna skal ha en trygg og god nok omsorgssituasjon.

Underveis i denne fasen er det kontinuerlig samarbeid med barneverntjenesten, evalueringsmøter avtales etter behov men minimum ett i løpet av fasen. I oppsummerings- og vurderingsmøte mot slutten av denne fasen, presenteres familiens beskyttelses- og risikofaktorer på nytt for foreldre og barneverntjeneste og det gis klare anbefalinger om nødvendige tiltak for familien etter avsluttede tiltak ved Viktoria Familiesenter. Tiltakene skal bidra til at omsorgssituasjonen til barnet skal være stabil og gi gode nok utviklingsmuligheter.

Videreføringsfase (inntil 6 uker). Når en familie flytter ut fokuserer Viktoria familiesenter på å bidra til at det endringsarbeidet som er gjort sammen med foreldre skal holde over tid. Her er det viktig å videreføre påstartet arbeid og hjelpe familien til å opprettholde gode rutiner, innhold og strukturer fra oppholdet.

Hovedbasen for arbeidet skal være i familiens hjemmemiljø. Dette for å kunne bistå dem og vurdere hvordan endrede rammer påvirker familiens fungering og utvikling. Videre er det av vesentlig betydning å kunne gi informasjon videre til aktuelle tiltak som skal overta arbeidet med familien i hjemkommunen.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Fylkesmannen i Trøndelag skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

COS-avdeling – Circle of Security Intervention (COS-I)

COS-avdeling – Circle of Security Intervention (COS-I)

Viktoria Familiesenter har de senere årene tilegnet seg kompetanse på tilknytningsbehandling ved hjelp av metoden COS-I: Circle of Security Intervention. Dette er en dyptgående behandling i forhold til tilknytning. Behandlingen består av fremmedrom og intervju med påfølgende ukentlige samtaler med terapeut.

Viktoria familiesenter tilbyr denne behandlingen i tillegg til ordinært opphold ved døgnavdelingen. Målgruppe er barn i alderen 1 - 3 år som bor hjemme hos sine biologiske foreldre. Behandlingen kan gis til ett barn om gangen men vil kunne ha effekt også for søsken eller andre barn i familien.

Arbeidets varighet er på ca. 6 måneder.

Kontakt

Avdelingsleder Torunn Grande, telefon 466 17 531

Konsultasjonstilbud for fagfolk som jobber med gravide, sped- eller småbarn i risiko

Konsultasjonstilbud for fagfolk som jobber med gravide, sped- eller småbarn i risiko

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) og Bufetat, ved Viktoria familiesenter, har et felles konsultasjonstilbud som driftes av terapeuter med spisskompetanse på de yngste barna (0 til 6 år). Formålet er å gi fagfolk som jobber med gravide og barn under skolealder bistand i deres arbeid med de yngste barna og deres familier ved bekymring for barnets utvikling og/eller omsorgssituasjon. Konsultasjonene kan være anonyme eller med samtykke fra foreldrene. 

Hvem kan henvende seg?

Målgruppene for tilbudet er lokalt barnevern, sosialtjeneste, NAV, psykiatritjeneste, PP-tjeneste, barnehage, politi, barneavdeling, habiliteringstjeneste, voksenpsykiatri, rustjeneste, familievern, helsestasjon, helsesøster, kommunelege, annet helsepersonell, med flere.

Hvorfor be om konsultasjon? Aktuelle problemstillinger: 

 • Du/dere trenger noen å tenke, vurdere sammen med for å komme videre i arbeidet med barnet og familien 
 • Dere trenger «utenfra blikket» og vurderingene til noen som ikke jobber tett med familien
 • Du/dere er usikre på veien videre når det gjelder et barn i risiko, eller hvordan en kan hjelpe den gravide kvinnen/paret
 • Du/dere er bekymret for barnets utvikling, samspill og/eller omsorgssituasjon
 • Du/dere ønsker å drøfte egne observasjoner og vurderinger, ens rolle og ansvar, valg av framgangsmåte og tiltak, samt hva andre etater kan bistå med
 • Du/dere er usikre på i hvor stor grad foreldres problemer (eksempelvis rus, psykiske problemer, vold i nære relasjoner) påvirker barnet

Hvordan ta kontakt?

Du kan kontakte konsultasjonsteamet på telefon eller e-post til BUP eller Bufetat med en kort beskrivelse av behovet for konsultasjon. Vi vil i fellesskap finne ut hvilken type konsultasjon som er best egnet, det kan variere mellom video, telefon eller et direkte møte med terapeutene. Vi bestreber oss på å kunne gi et tilbud så raskt som mulig etter forespørselen er mottatt.

Kontaktinformasjon 

Har dere et barn dere er bekymret for og ønsker andre fagfolks innspill og vurderinger, ta kontakt.

Gi beskjed når dere ringer om at saken gjelder BUP og Bufetats konsultasjonstilbud for gravide, sped- og småbarn. 

Den instansen som gir konsultasjon har ikke noe videre ansvar i saken, og verken BUP-klinikk eller Viktoria familiesenter fører journal som følger barnet.

Vår visjon: Trygghet gir vekst og utvikling
 • Senter for foreldre og barn for familier med ufødte barn i siste del av svangerskap og barn 0 - 6 år. Barn i alderen 0 - 3 år prioriteres
 • Senteret har plass til 7 familier
 • Hjelpetiltak jfr. barnevernloven §§ 4-4, 2. ledd eller 4-4, 3. ledd
 • Lokalisert på Lade i Trondheim kommune
 • Normert tiltaksperiode er 24 uker
 • Om sentre for foreldre og barn
Besøksadresse

Østmarkveien 26 F, 7040 Trondheim

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 530

Epost
viktoria.familiesenter@bufetat.no
Karin Bele
Leder

Tlf: 466 17 532