• Silsand oversiktsbilde
  Silsand oversiktsbilde
 • Kjøkkenet på Silsand
  Kjøkkenet på Silsand
 • Fellesareal
  Fellesareal
 • Fellesareal
  Fellesareal
 • Soverom
  Soverom
 • Soverom
  Soverom
 • Bad på Silsand ungdomssenter
  Bad på Silsand ungdomssenter
 • TV-stua
  TV-stua
Dette har vi hos oss
 • Avtale med treningsstudio
 • Ballbinge
 • Bibliotek
 • Båt
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Egne leiligheter med soverom stue og bad
 • Felles TV-rom
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • Hjemmekinoanlegg
 • Hobbyrom
 • Kano/båt/kajakk
 • Musikkinstrumenter
 • Playstation
 • Slalåmbakke
 • Sykkelbane
 • Treningshybel
 • Trådløst nettverk
 • Trampoline
 • Uthus med mye vinter -og sommerutstyr
 • Verksted
 • Årskort i skianlegg
Nærområdet

Nærområdet

Silsand

Silsand er et tettsted i Senja kommune i Troms. Tettstedet har 1 583  innbyggere per 1. januar 2018, og ligger like ved byen Finnsnes. Silsand har hatt en jevn befolkningsvekst siden Gisundbrua ble åpnet i 1972, og opplever fortsatt vekst. Silsand er i dag det største tettstedet på Senja og kan, grunnet sin nærhet til Finnsnes sentrum, gjerne regnes både som drabantby og som en del av byen.

Idrett

For de som ønsker å trene/drive idrett er det mange muligheter for både lagidretter og individuelt. Det finnes flere tilbud for ulike aldersgrupper; slalåm, treningsstudio, bowling, polarbadet, go-cart, ulike turer, ut i båt og annet i nærområdet.

Lenvik kommune har et allsidig idrettsmiljø med blant annet flere idrettshaller, alpinbakke og lysløyper, samt et aktivt kulturliv.

Kultur

På Finnsnes finnes en rekke kulturtilbud som kino, konserter og lignende. Med de tilbud som finnes i kommunen, og ungdomssenterets nærhet Finnsnes, vil de fleste finne en aktivitet de trives med.

Friluftsliv

I Silsand er friluftsmulighetene mange, både sommer som vinter. Vi organiserer noen aktiviteter som overnattingsturer i lavvo eller hytte, vannsport, fiske og turer med egen båt.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

40 voksne. Det arbeider rundt 40 personer på senteret. De jobber i turnus, og det er noen på jobb 24 timer i døgnet. De ansatte har ulik utdannelse, kompetanse og erfaring.

Vi har en overvekt av barnevernspedagoger, men også sosionomer, vernepleiere og pedagoger. Flere har veiledningskompetanse og relevante videreutdanninger innenfor miljøterapi, psykisk helsearbeid og familieterapi. Vi har en rekke miljøterapeuter med videreutdanning innen KAT (Kognitiv Atferdsterapi), og er sertifisert til å bruke de overnevnte verktøyene.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Silsand ungdomssenter jobber etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) region nord og gjennom denne modellen tilbyr vi god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av 5 moduler: Innflytting og kartlegging, brukermedvirkning, endringsarbeid, familieintegrert overføring fra institusjon og effektmåling/evaluering. Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. Vi arbeider også systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har utarbeidet samarbeidsavtale med lokal BUP.

Endringsarbeidet i Omsorgs- og endringsmodellen innebærer bl.a.:

Dialektisk atferdsterapi (DBT): Vårt arbeid bygger på DBT. DBT fokuserer på hvordan vi kan endre uhensiktsmessig atferd som ungdom tidligere har brukt som strategier for å løse problemer. Følelsene våre styrer ofte våre handlinger. Gjennom å identifisere og gjenkjenne følelser og hvordan de styrer oss, kan vi endre våre måter å håndtere vanskelige situasjoner i fremtiden. Mindfullness (oppmerksomt nærvær) utgjør derfor en sentral del av DBT. Å være oppmerksomt nærværende går ut på å kunne oppleve mulighetene i hvert øyeblikk slik de er. 

Atferdskjedeanalyse (AKA): I våre samtaler med ungdom hjelper AKA oss til å se og forstå hvordan vår atferd påvirkes av våre tanker, følelser og våre omgivelser. Gjennom analyse av en aktuell hendelse kan ungdommen og terapeuten sammen identifisere sårbarheter, hva som trigger og forstå hvorfor vi handler som vi gjør. Videre diskuteres ulike løsninger og alternative handlemåter som kunne vært brukt og skal brukes i fremtiden.

Validering: Silsand ungdomssenter har som målsetting å være et validerende miljø for både ungdommer og terapeuter. Når vi validerer andre eller oss selv, forsøker vi å forstå atferden vår ut i fra situasjonen vi er og sårbarheter knyttet til tidligere erfaringer. Man trenger ikke å være enig med den man validerer, men likevel forstå at noen handler slik de gjør gitt den situasjonen de er i og de sårbarhetene man har med seg fra tidligere.

Fokus på ferdigheter: Silsand ungdomssenter gjennomfører ukentlige ferdighetsgrupper, hvor ungdommene lærer ulike ferdigheter innenfor emosjonsregulering, toleranse av ubehag, mindfullness (oppmerksomt nærvær), validering, mellommenneskelige ferdigheter. Silsand ungdomssenter oppfordrer ungdommene til aktivt å bruke ferdigheter i det daglige, og forsterker bruk av ferdigheter.

Tegnøkonomi / tokens: Silsand ungdomssenter benytter tegnøkonomi for å forsterke bruk av ferdigheter og annen atferd. Ungdommene mottar tokens (verdilapp) for blant annet å møte til gruppetimer, strukturerte samtaler eller når de viser ferdigheter i det daglige. Tokens som ungdom tjener kan veksles inn i penger, aktiviteter eller andre ting som den enkelte ungdom ønsker seg.

Kartlegginger:

Silsand ungdomssenter tilbyr ulike kartlegginger. I tillegg til samtaler og observasjoner benytter vi standardiserte og normerte kartleggingsverktøy som f.eks.:

ASEBA: som er standardiserte spørreskjemaer og kliniske intervjuer som brukes for å identifisere tilstander og symptomer hos ungdom basert på foresattes, lærers og ungdommens opplevelse av problembelastning i hverdagen. ASEBA er blant de mest brukte standardiserte og normerte instrumentene for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og unge.

Genogram og Livslinje: Genogram er et «familietre» som lages sammen med ungdommen/familien. Formålet er å kartlegge medlemmer av den biologiske familien og/eller fosterfamilien. Det gir et bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.

Tilstandsspesifikke kartleggingsverktøy:

BYI (Beck Youth Inventories): er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer.

KATE (Kartlegging Av Traume Erfaring): KATE er utviklet for å fange opp potensielt traumatiserende hendelser et barn eller ungdom kan ha opplevd.

CATS (Child and Adolescent Trauma Screen): CATS er utviklet for å måle symptomer på posttraumatisk stress hos barn og unge i aldersgruppen 6 – 18 som har vært utsatt for en eller flere traumatisk(e) hendelse(r).

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Når det er bestemt at en ungdom skal hit, kontakter vi både ungdommen, familien og/eller nettverket. Vi er opptatte av å finne ut hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i ungdommens hverdag og utvikling.

Det er vanlig med besøk før barnet flytter til Silsand ungdomssenter. Det avtales på forhånd med den kommunale barneverntjenesten om tidspunkt og hvem som skal følge barnet på dette besøket. Ved slike besøk får barnet hilse på personalet og vil få omvisning på institusjonen og en kort presentasjon om hvordan hverdagen på ungdomssenteret vil være.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg rundt på Silsand ungdomssenter, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din.

Helsesjekk

Når du flytter hit legger vi til rette for at du skal få en helsesjekk hos lege og en tannlege, hvis du ikke har gjort det nylig.

Hva kan du ta med deg hit?

Du har med deg klær og andre personlige eiendeler som er viktig for deg. Når du bor her betaler vi for klær og toalettsaker. Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder. Vi har trådløst nettverk og du kan bruke egen mobiltelefon og pc om du har det.

Lommepenger

Du får lommepenger hver uke om du gjør oppgaver du har fått, for eksempel husvask eller skolearbeid.

Trygghet

Vi mener at det meste av væremåter er lært og derfor kan endres. Vi møter deg med omsorg, åpenhet og grenser. Vårt mål er at du skal mestre hverdagen din på best mulig måte.

Hovedkontakter

Vi er organisert i team, det vil si at to til tre ansatte som jobber her vil være dine hovedkontakter. De vil ha et spesielt ansvar for deg og for de målene vi sammen har satt for oppholdet. Du og kontaktene skal sammen lage en handlingsplan. Denne planen er din og handler om hvordan du og vi skal jobbe sammen for å nå målene dine.

Hverdagen din

Ukeplan

Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor lager vi hver uke en ukeplan sammen deg. Der står det hvilke mål du skal jobbe for å nå hver enkelt uke. Den viser også hvordan uka di blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet.

Mobiltelefon og PC

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig. Bruker du telefonen til å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg.

Skole og jobb

Alle som bor på Silsand ungdomssenter får et meningsfylt dagtilbud, enten i skole, yrkespraksis eller arbeidstrening. Vi arbeider for at du så raskt som mulig etter plassering skal starte på skole eller arbeidspraksis. Det opprettes umiddelbart kontakt med skole eller oppfølgingstjenesten og avdelingsleder har ukentlige møter med skolen.

Silsand ungdomssenter har et tett samarbeid med skolene i Lenvik kommune.

Det er mange muligheter ved valg av videregående skole. Innenfor en times reise med buss har du praktiske studietilbud som naturbruk, landbruk, hest, fiske, elektro, transport og lignende. I tillegg finnes det tilbud i medier og kommunikasjon, helse og sosialfag og allmenne fag hos de fire videregående skolene i nærheten: Bardufoss Høgtun videregående skole,  Senja videregående skole (lokalisert i Finnfjordbotn og Gibostad. Tidligere Senja videregående skole, Gibostad, og Finnfjordbotn vidaregående skole).

På skolene er det en gruppe lærere som følger ungdommene tett, slik at alle får et godt tilrettelagt tilbud. Silsand ungdomssenter har jevnlige møter med skolen og fokuserer på et godt samarbeid.

Vi kan avtale med bedrifter om arbeidspraksis. I spesielle tilfeller kan også være aktuelt å etablere dagtilbud på institusjonen for en kortere periode. Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående skole. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Fritid og aktiviteter

Du skal leve mest mulig normalt når du bor her. Vi som jobber her hjelper deg gjerne med å kontakte tidligere gode venner. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg enten alene eller med noen av de andre som bor her. Vi blir med på det meste, for eksempel fotballkamper, slalåm, kino, bowling, bading, ut i båt og annet i nærområdet. I tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Regler

Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

De tre viktigste reglene våre er:

 • Det er ikke lov å ruse seg.
 • Det er ikke lov å være voldelig eller true noen med vold.
 • Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger.

Samarbeid med familie og nettverk

Familien kan være ungdommens viktigste støttespiller. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familie og nettverk som mulig. Noen fra familien eller nettverket kan delta i ansvarsgruppen, som jobber med ungdommens mål og utvikling.

Besøk, hjemreise og kontakt

Foreldre, søsken og andre er velkomne på besøk på ettermiddagene eller i helgene. Du kan ta imot besøk på fellesrommene og på egne rom. Dersom familien kommer langveis fra og ønsker å være på besøk flere dager, er vi behjelpelig med å finne overnatting.

Du kan også reise hjem til foreldre eller annet nettverk mens du er hos oss. Ansvarsgruppen lager en plan for hvor ofte hver enkelt skal reise hjem.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det.

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her, skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Omsorg og hjelp til ungdom mellom 13-18 år, som strever med å fungere sammen med andre
 • Silsand ungdomssenter ligger i Hallveien 13, Silsand
 • Silsand ungdomssenter har plass til syv gutter og jenter mellom 13 og 18 år
 • Tilbud gis med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-12, 4.6.1 og 4.6.2. Oppholdets varighet er i gjennomsnitt ni måneder
 • Silsand ungomssenter jobber etter sosial læringsteori og kognitiv atferdsteori
 • Selvstendighetstrening i leilighet kan tilbys når det er aktuelt.
Besøksadresse

Hallveien 13, 9303 Silsand

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 15 360

Epost
silsand.ungdomssenter@bufetat.no
Monica Agovic Nordaas
Leder

Tlf: 466 15 446