• Lekeplassen ved senter for foreldre og barn
  Lekeplassen ved senter for foreldre og barn
 • Oppholdsrom med kjøkken og stue
  Oppholdsrom med kjøkken og stue
 • Bastianklubben og lekerom
  Bastianklubben og lekerom
 • Bastianklubben og lekerom 2
  Bastianklubben og lekerom 2
 • Kjøkken med fellesareal
  Kjøkken med fellesareal
 • Samtalerom
  Samtalerom
 • Oppholdsrom 2
  Oppholdsrom 2
 • Stue i beboerleilighet
  Stue i beboerleilighet
 • Bad beboerleilighet
  Bad beboerleilighet
 • Soverom i beboerleilighet
  Soverom i beboerleilighet
 • Bad beboerleilighet
  Bad beboerleilighet
Dette har vi hos oss
 • Barnemøbler
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-stue
 • Grill
 • Hagemøbler
 • Huske
 • Leker
 • Sandkasse
 • Trådløst nettverk
 • Vaskerom
 • Dagtilbud for barn i barnehagealder
 • Avskjermede møterom
 • Lekekrok
 • Egne leiligheter med soverom
 • stue og bad
Nærområde

Nærområde

Senteret er lokalisert sentralt i Molde i et vanlig boligområde med uteområde med lekeplass og parkering for tre biler. Det er kort vei til nærmeste matbutikk hvor familiene kan handle mat.

Det er fem minutters gange til sentrum av byen hvor du finner vanlige servicefunksjoner, butikker, bank og transportknutepunkt. Det er 15 til 20 minutters gåtur til skogs- og turområder, lekeland, badeland og treningssenter. En busstur på ca. ti minutter tar deg til nærmeste badestrand.

Kommunikasjon. Det er busstopp for lokalbusser like ved senteret. Busstasjonen ligger i gangavstand med busser i både nord- og sørgående retning. Nærmeste flyplass er Molde lufthavn ca. ti minutters kjøretur unna, det går også regelmessig flybuss. Vi kan kjøre og hente dere som bor her til avtalte møter med eksterne, samt kjøre til flyplass, busstasjon eller ferge ved inntak og utflytting ved behov.

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Fire plasser. Senteret er et hjelpetiltak for foreldre med barn opp til skolealder. De aller minste blir prioritert. Vi har plass til fire familier på døgnenheten. Familiene som bor her er søkt inn fra barneverntjenesten i hjemkommunen sin. Foreldrene skal selv samtykke i å bo på senteret.

18 ansatte. Vi som jobber her har bakgrunn som blant annet barnevernspedagoger, førskolelærere, sosionomer, vernepleiere, psykologer, sykepleiere eller helsesøstre. Vi har lang erfaring innen barnevernet og mange har også videreutdanning. Det er ansatte på jobb hele døgnet.

Nærteam. Hver familie som bor her følges opp av tre kontaktpersoner som utgjør familiens nærteam. En familiekontakt, miljøkontakt og psykolog.

Hverdagen din på senteret

Hverdagen din på senteret

Handlingsplan. En handlingsplan for familien utvikles på grunnlag av vedtak, tiltaksplan, foreldrenes egne prioriteringer, kartlegging og faglige vurderinger. Arbeidsområder i endringsfasen konkretiseres i handlingsplanen. Planen benyttes i overlapping og ukentlige møter for å sikre god oppfølging. Den evalueres og oppdateres også ukentlig i samråd med foreldrene. Vi er opptatt av at foreldre skal være med å drive sin egen endringsprosess.

Ukeplan. Alle foreldre som bor her får ukentlige aktivitetsplaner. Disse inneholder oversikt over faste avtaler, møter og gjøremål, både de som gjelder alle beboere og de som gjelder den enkelte familie. Planen viser også hvilken fase familien er i.

Senterets dagtilbud "Bastianklubben." Senteret har eget dagtilbud på inntil 20 timer i uka for barn over ett år som bor her. Dagtilbudet er lokalisert over gata fra senteret i våre administrasjonslokaler, og foreldre bringer og henter barna selv. Dagtilbudet drives av en førskolelærer og er ment å gi både avlastning til foreldre og omsorg og stimulering til barna. Tilbudet har også betydning for utrednings- og veiledningsarbeid. Vi screener barnas utvikling, vurderer tilknytningsatferd, vurderer barnas utviklingspotensial med mer. Tilbudet forenkler også avvikling av avtaler og tiltak med foreldre uten barn tilstede.

Foreldregruppe. På onsdager har vi foreldregruppe. Veiledning gis med utgangspunkt i forskjellige metoder/program og aktuelle tema tas opp.

Trygghet og trivsel. Senteret har ansvar for alle beboernes trygghet og trivsel. Vi har derfor utarbeidet husordensregler som familiene forplikter seg til å følge. Ellers forventes at familiene følger våre faste rutiner, opptrer hensynsfullt overfor andre beboere og ansatte og bidrar til et godt fellesskap.

Husmøte. For foreldre hver dag kl. 09.30. Her tar vi blant annet opp planer og avtaler for dagen og ulike tema angående bofellesskapet.

Renhold. Ansvar for renhold av fellesarealene går på omgang mellom foreldre og personale. Fredag før stengt helg rengjør et vaskebyrå fellesarealene. Foreldre sørger for regelmessig renhold av egne leiligheter.

Aktiviteter i nærområdet. Det finnes mange muligheter til barnevennlig aktivitet i området. Dersom familien har lyst til å delta i aktiviteter utenfor senteret er dette fullt mulig. Vi som jobber her kan være behjelpelige med å finne det tilbudet du leter etter og hva som finnes i området. Utgifter til slike aktiviteter dekkes av den enkelte familie. Søndag ved åpen helg tilbys familiene å delta på en felles utflukt sammen med personale.

Måltider og matpenger. Familiene har selv ansvar for planlegging og gjennomføring av egne måltider. Alle familiene mottar matpenger under oppholdet, basert på antall familiemedlemmer og dager de oppholder seg i tiltaket per uke. Onsdager tilbys familiene å delta i felles lunsj tilberedt av personale. Lørdag ved åpen helg tilbereder og spiser familiene og personale felles middag.

Hjemreise og ferie. Senteret har stengt annenhver helg og familiene reiser da hjem. I tillegg har senteret stengt to uker hver sommer. Vi anser hjemreise som viktig blant annet for å kunne opprettholde kontakt med privat nettverk og barnehage, og for møter og kontakt med andre nødvendige hjelpeinstanser.

Når du kommer til senteret

Når du kommer til senteret

Før inntak. Før et inntak mottar vi en søknad om opphold ved senteret. Den følges opp av et innsøkingsmøte hvor vi, barneverntjenesten i kommunen og foreldre deltar. Innsøkingsmøtet har som mål å få fram mest mulig informasjon om familien, slik at riktig beslutning om hvordan tilbudet skal innrettes kan tas. Når inntak i senteret er endelig bestemt inviterer vi familien som skal bo her til en omvisning og for å få litt mer informasjon.

Vi kan også ta i mot besøk for omvisning og tilby forkant av søknad som et ledd i motiveringsprosessen av foreldre.

Familieråd. Vi vurderer alltid sammen med foreldre og barneverntjenesten om familieråd kan være et aktuelt tiltak. Dette i forkant av innflytting, underveis i oppholdet og/eller mot slutten av hjelpeprosessen. Her kan du lese mer om familieråd.

Inntaksmøte. Oppholdet hos oss starter med et inntaksmøte med oss, foreldrene og barneverntjenesten. Vedtak og tiltaksplan skal være gjennomgått av kommunen og foreldre må ha samtykket skriftlig til tiltaket. Vi innhenter også skriftlig samtykke til bruk av videoopptak og samarbeid med andre instanser der det er nødvendig. Foreldre blir informert om oppholdet og prosessen de går inn i.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

Familie og nettverk. Familiene som bor på senteret har varierende grad av nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Vi kartlegger familie og nettverk tidlig i oppholdet slik at vi vet hvilke ressurser som finnes rundt familien din – det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjoner eller lignende. Familieråd og nettverksmøter er aktuelle tiltak i løpet av prosessen. Involvering av privat nettverk anses som viktig. Vi anbefaler foreldre å ha med seg støtteperson/advokat på formelle møter, om de ønsker det. 

Besøk. Det er mulighet til å ta i mot besøk i egen leilighet. Alle besøk skal avtales med oss som jobber her. Besøkende kan dessverre ikke overnatte.

Slik jobber vi - faser i oppholdet

Slik jobber vi - faser i oppholdet

Mål med oppholdet. Målsettingene med et opphold på senteret er flere:

 • Å skape forutsetninger for at barn skal få utvikle og uttrykke seg som de unike personlighetene de er allerede fra fødselen av
 • Å bedre barns omsorgsmiljø gjennom å styrke foreldrekompetansen
 • Å hindre unødig adskillelse mellom foreldre og barn
 • Å sikre barn permanente omsorgspersoner så tidlig som mulig i livet

Når en familie skal motta tiltak fra Senter for foreldre og barn i Molde vil tiltaket bestå av ulike faser. Totalt har tiltak fra senteret en tidsramme på inntil 24 uker.

Kartleggingsfase (inntil 8 uker, 10 uker for nyfødte). Den første fasen, kartleggingsfasen, har hovedbase i senteret. Kartleggingsfasen består i å bli kjent, kartlegge barnets fungering og utviklingsstatus, familiefungering og de voksnes fungering. Videre vil det være viktig å kartlegge motivasjon for videre opphold samt endringspotensialet knyttet til de bekymringer som foreligger i barnets omsorgssituasjon. Målet med kartleggingen er, i tett samarbeid med foreldre, å finne ut hvilke områder familien trenger hjelp, støtte eller veiledning for å kunne ivareta barnets omsorgssituasjon godt nok.

Ulike metoder og verktøy blir brukt ut fra den enkelte families, foreldres og barns problematikk, forutsetning og alder. Når kartleggingsfasen er over vil det bli avholdt et møte med foreldre og barneverntjeneste. Her presenteres familiens beskyttelses- og risikofaktorer og motivasjon til å gå inn i endringsarbeid.

På bakgrunn av dette gir senteret en av følgende anbefalinger/konklusjoner:

 1. Familien fortsetter oppholdet og endringsarbeid vil stå i fokus
 2. Familien avslutter oppholdet, kommunen overtar ansvaret for videre oppfølging av familien

Endringsfase (inntil 12 uker). Den andre fasen, endringsfasen, har også hovedbase i senteret. Dette er den mest omfattende fasen i tid. Den har fokus på å øke omsorgskompetansen til foreldrene og å fremme god utvikling hos barnet. Målrettet og spisset veiledning står i fokus på de områder familien trenger hjelp, støtte eller veiledning. Ulike metoder og verktøy anvendes for å oppnå den endring som er nødvendig for at barna skal ha en trygg og god nok omsorgssituasjon.

Underveis i denne fasen er det kontinuerlig samarbeid med barneverntjenesten, evalueringsmøter avtales etter behov men minimum ett i løpet av fasen. I løpet av endringsfasen skal senteret også følge opp familien i deres hjemmemiljø. Dette for å kunne bistå i overføring av endringsarbeidet til hjemmearenaen, og for å vurdere hvordan endrede rammer påvirker familiens fungering og utvikling. I oppsummerings- og vurderingsmøte mot slutten av denne fasen, presenteres familiens beskyttelses- og risikofaktorer på nytt for foreldre og barneverntjeneste og det gis klare anbefalinger om nødvendige tiltak for familien etter avsluttede tiltak ved senteret. Tiltakene skal bidra til at omsorgssituasjonen til barnet skal være stabil og gi gode nok utviklingsmuligheter.

Videreføringsfase (inntil 4 uker). Når en familie flytter hjem fokuserer senteret på å bidra til at det endringsarbeidet som er gjort sammen med foreldre skal holde over tid. Her er det viktig å sammen med foreldre overføre påstartet arbeid til relevante instanser og privat nettverk for å hjelpe familien til å opprettholde og videreutvikle gode rutiner, innhold og strukturer fra oppholdet. Hovedbasen for arbeidet skal være familiens kommune og hjemmemiljø.

Senteret oppsummerer hjelpeprosessen i en sluttrapport.

Noen metoder vi jobber ut fra

 • Circle of security-Parenting (COS-P). Cos-P er et DVD-basert psykoedukativt program som kan administreres overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger/kapitler på 1,5 timer. Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspyskologien og har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson.
 • Foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Vi tar for oss 8 tema for godt samspill og reflekterer over disse i gruppe med flere foreldre. Gruppen ledes av to ICDP-trenere
 • Videoopptak. Etter avtale gjør vi korte videoopptak av foreldre og barn i ulike sitasjoner og aktiviteter. Dette for å kartlegge hva vi bør legge vekt på i hjelpearbeidet på senteret, og for å kunne gi video veiledning til foreldrene.
 • Parent Management Training - Oregon (PMTO) er en behandlingsmodell for familier med barn i alderen 3til 12 år, der barnet viser tegn til begynnende eller etablerte atferdsvansker.
 • Mentaliseringsbasert miljøterapi. Senteret har fokus på å styrke foreldres evne til å se og forstå både egne og andres tanker, følelser og handlinger, med utgangspunkt i det som skjer gjennom dagen. Foreldre mottar opplæring og direkte veiledning i ulike situasjoner, og alle har tilbud om en oppsummerende samtale med kveldsvakt før dagens slutt.

I tillegg har vi bred kompetanse og metodikk på kartlegging og utredningsarbeid.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Et intensivt og strukturerende hjelpetiltak med mål om å sikre små barn god nok omsorg.
 • Senter for foreldre med barn opp til skolealder. De aller minste blir prioritert
 • Tar i mot familier som er plassert etter barnevernloven § 4-4, 2. ledd
 • Normal tiltaksperiode er 24 uker
 • Lokalisert i Molde
 • Om sentre for foreldre og barn
Besøksadresse

Senteret: Bastian Widths gate 11, Molde

Administrasjon: Frænavegen 16, Molde (6. etasje) 

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 507

Epost
sffb-molde@bufetat.no
Jorun Nordhaug Dale
Leder

Tlf: 466 17 363