• Fasaden til avdeling Østlund
  Fasaden til avdeling Østlund
 • Stort og moderne møterom på avdeling Østlund
  Stort og moderne møterom på avdeling Østlund
 • Et av ungdomsrommene på avdeling Østlund
  Et av ungdomsrommene på avdeling Østlund
 • Lys og fin stue på avdeling Østlund
  Lys og fin stue på avdeling Østlund
 • Fasaden til avdeling Østheim i Fredrikstad
  Fasaden til avdeling Østheim i Fredrikstad
 • Lundebyveien huset yttervegg
  Lundebyveien huset yttervegg
 • Lundebyveien uteplass ved vannet
  Lundebyveien uteplass ved vannet
 • Fasaden til familiehjemsavdelingen i Ski
  Fasaden til familiehjemsavdelingen i Ski
 • Lokalene til familiehjemsavdelingen i Ski
  Lokalene til familiehjemsavdelingen i Ski
 • Familiehjemsavdelingens lokaler på Torp
  Familiehjemsavdelingens lokaler på Torp
Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Voksne

Vi er til sammen 30 voksne som arbeider med ungdom på våre to institusjonsavdelinger, Østlund og Østheim. Vi har en voksen som har et særskilt ansvar for å jobbe med ungdommens familie, skoletilbud og helse. Vi skal være inkluderende og trygge voksne, som ungdommen kan stole på og snakke med.

De aller fleste av oss som jobber her har bakgrunn som vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionom, lærere eller førskolelærere. Flere har videreutdanning som veileder i psykisk helsearbeid, rus, vold i nære relasjoner, AART (Adapted Aggression Replacement Training) og KAT (kognitiv atferdsterapi). Hver avdeling har en ledende miljøterapeut, som er behandlingsansvarlig sammen med avdelingsleder. 

3+4 plasser

Institusjonsavdelingene har plass til syv gutter og jenter fordelt på avdelingene Østheim og Østlund. Østheim har tre plasser og jobber spesielt med ungdommer fra 14–18 år med alvorlige atferdsvansker, med høy risiko for videre problemutvikling. Østlund har fire plasser og jobber spesielt med ungdommer fra 13–18 år med alvorlige atferdsvansker, med lav risiko for videre problemutvikling.

Avstanden mellom avdelingene er 12 km. Avstanden bidrar til at vi unngår å blande ungdom i målgruppen høy og lav.

Trygghet

Vi skal møte ungdommene som kommer hit med kjærlighet, åpenhet, omtanke og grenser. Det er viktig for oss å bli godt kjent med hver enkelt ungdom, slik at de kan slappe av og føle seg trygg. Vårt mål for alle ungdommene som kommer hit er at de skal mestre hverdagen slik at de ikke trenger å bo på institusjon.

Tiltaksansvarlig

Alle ungdommene som bor på Østheim og Østlund får en kontaktperson. Den personen vil ha et spesielt ansvar for oppholdet. Ungdommene skal sammen med kontaktpersonen lage en handlingsplan, der de setter opp mål som ungdommen skal nå. Kontaktpersonen skal også sørge for godt samarbeid med blant annet skolen, ungdommens familie og barneverntjenesten.

Månedlige evalueringsmøter

Under oppholdet deltar ungdommen i månedlige møter som består av barneverntjenesten, foreldre eller foresatte og din kontaktperson ved institusjonen. Deltagerne i møtet jobber sammen for at du skal få en best mulig utvikling mens du bor på institusjonen.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Vi som jobber ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, har vårt verdisyn forankret i Bufetats verdier om respekt og åpenhet og deltakelse.

Ungdommene som kommer hit, er forskjellige og unike. De har ulike erfaringer, ulike utfordringer i sammenheng med deres sosiale nettverk og miljø. Derfor er vi opptatt av å gi et godt tilbud etter den enkeltes behov. Vi jobber for å styrke ungdommens egen forståelse av vanskene og øke deres mulighet til å ta gode valg i framtiden.

Vi tror at ungdommene har større sjanser for å nå målene sine når de blir møtt på denne måten. Derfor jobber vi svært grundig allerede før innflytting med å finne en nyttig måte å jobbe på preget av respekt og forståelse i møte med ungdommen og ungdommens familie.

Metoder vi jobber ut fra

Når vi jobber med ungdommen, tar vi vi utgangspunkt i sosialøkologisk teori og familieterapeutiske metoder og kognitiv atferdsterapi i et atferdsanalytisk perspektiv.

Vi vår praktiske tilnærming benytter oss av Funksjonsanalysen(FAK) for å identifisere foranledninger og konsekvenser som henger sammen med atferdsuttrykk som skaper problemer for ungdommen og omgivelsene. Målet med analysen er at ungdommen skal ha kjennskap til hva som ligger bak egne handlingsmønstre og gjennom det tilrettelegge for økt mestring gjennom trening på alternative ferdigheter og strategier gjennom utarbeidelse av mestringsplaner.

I vår praktiske tilnærming har vi også med oss en traumesensitiv forståelsesmodell. Videre benytter vi oss av elementer fra motiverende samtaler (MI) for å kartlegge hvor ungdommen befinner seg i endringshjulet. Elementer fra Adapted, Agression Replacement Training (AART) vil også kunne benyttes i forbindelse med trening på mestringsplaner, som verktøy for å fremme moralsk resonnering eller trene på ferdigheter i mestringsplanen, samt styrke ungdommen til å håndtere sinne og frustrasjon.

Vi som jobber her, blir jevnlig vurdert av ungdommen og foreldre. Bare på denne måten kan være sikre på at vi gjør en god nok jobb.

Samarbeid med familie og nettverk

Før oppholdet

Vi starter med å avklare familiens rolle før ungdommen flytter inn til hos oss. Det er viktig å ha et godt samarbeid med foreldre, nettverk og barneverntjenesten helt fra før innflytting. Vi ønsker så tidlig som mulig å få avklart hva ungdommen og familien ønsker og vil etter endt opphold, slik at målet med plassering er avklart ved innflytting.

Ungdommen er velkommen på besøk til institusjonen før innflytting, samt at vi ønsker å besøke ungdommen der ungdommen bor før innflytting.

Ungdommen og foreldre/nettverk får mulighet til å beskrive hva han/hun trenger hjelp til. Dette kan være et grunnlag for kommunens tiltaksplan og avdelingens overordnede behandlingsplan.

Vi ønsker å få nødvendig informasjon om ungdommen og hans/hennes familie og nettverk.

Ungdommen som får behandling må gjennom en kartlegging (Baseline) for å finne ut av omfanget av utfordringer og ungdommens styrker og behov, slik at vi sammen kan legge overordnet plan for oppholdet og hva som skal være veien videre etter endt behandling.

Under oppholdet

Familien kan være ungdommens viktigste støttespiller. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familie og nettverk som mulig. Familien/nettverk involveres i endringsarbeidet, og inviteres til månedlige evalueringsmøter. Vi ønsker der det er mulig at ungdommen skal få hyppige treningsturer hjem til familie for å trene på samspillet med familie og være sammen med venner som kan ha god innvirkning på ungdommens livssituasjon.

Foreldre, søsken og andre er velkomne på besøk på avdelingene på ettermiddagene eller i helgene. Det må avtales med de voksne som er på jobb i forkant. Ungdommene kan ta imot besøk på fellesrommene og på egne rom. Både Østlund og Østheim disponerer to hytter (i Hærland) som kan benyttes til samvær, hvor hytta kan være en viktig treningsarena i et ledd i en tilbakeføringsprosess.

Barneverntjenesten lager en plan for hvor ofte hver enkelt skal reise hjem. Østheim og Østlund lager sammen med ungdommen en trygghetplan for hjemreiser, som handler om hva ungdommen og familien trenger av støtte fra institusjonen under ungdommens hjemreise.

Familieråd

Vi skal alltid vurdere om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Dette blir organisert av barneverntjenesten. Her kan du lese mer om familieråd.

Etter oppholdet

Før utskrivning fra avdeling Østlund og Østheim må ungdommen gjennom ny kartlegging for at barneverntjenesten kan gi riktig hjelp og videre oppfølging. Om ønskelig deltar Østlund og Østheim på møter med familie og barneverntjenesten en periode etter utflytting.

Det er viktig at planlagte familieråd gjennomføres, som organiseres av barneverntjenesten. Vi kan også anbefale MST, som er en hjemmebasert behandlingsmetode for familier med ungdom.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bli kjent

Vi er opptatt av at du skal få en fin start på oppholdet og trives best mulig. Når du flytter inn vil vi ha et inntaksmøte som du, foreldre/foresatte, din kontaktperson fra barnevernstjenesten, leder for avdelingen du flytter til og tiltaksansvarlig, vil være til stede på.

De første dagene tilrettelegger vi slik at kontaktpersonen din vil være mye sammen med deg og sørge for at du blir kjent på avdelingen og nærmiljøet i forhold til skole og fritidstilbud.

Helsesjekk

Når du flytter hit ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne også hos tannlege. Som en del av behandlingen vil vi, kunne ta urinprøver gjennom hele perioden du er hos oss.

Ta med

Du kan ta med deg dine egne klær og noe som gjør at du trives på rommet ditt, f.eks. bilder og bøker. Hvis du har en spesiell fritidsinteresse og har eget utstyr som f.eks. musikk, ski, sykkel og annet sportsutstyr, så ta det med. Gjenstander med russymboler er ikke tillatt hos oss. Vi sørger for at du har vanlige toalett og hygienesaker.

PC/mobiltelefon

Vi har trådløst nettverk med regulerte nettider. Du kan bruke egen pc og mobil. Noen ganger må du avtale med personalet for å bruke pc, mobil eller nettbrett.

Familieråd

Det er et møte mellom deg og din familie/nettverk. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre din situasjon.

Kartlegging

I løpet av den første uken vil vi benytte oss av kartleggingsverktøyet ASEBA, ruskartlegging og trygghetskartlegging for kunne bedre planlegge behandlingen sammen med deg.

Hverdagen din

Husmøte. Dette er ungdommenes eget møte hvor dere som bor her kan si deres mening og komme med innspill til egen hverdag ved avdelingen.

Ukeplan. Den viser hvordan uka di blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, møtevirksomhet og lignende. Der står det også hvilke mål du skal jobbe med hver uke. Ukeplanen lages sammen med deg.

Døgnrytme. Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper nødvendig forutsigbarhet og trygghet i hverdagen, slik at du kan delta på dagaktiviteter som skole og jobb.

Skole/dagtilbud. Når du bor her, skal du ha et fast dagtilbud gjennom skole eller arbeidspraksis. Vi vil hjelpe deg med dine rettigheter knyttet til skoletilbud. Vi vil også hjelpe og støtte deg med skolearbeid, og hvordan du har det på skolen. Vi samarbeider tett med skolene, og har jevnlige samarbeidsmøter med lærerne og deltar på foreldremøter.

Vi samarbeider også med Oppfølgingstjenesten dersom det blir aktuelt med praksisplass i bedrift. Hvis du ikke har skoleplass, kan vi bistå deg med å finne en praksisplass.

Fritid og aktiviteter. Vi ønsker at du skal leve mest mulig normalt når du bor hos oss. Vi hjelper deg med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på en fast aktivitet, gjør vi gjerne ting sammen med deg. Vi blir med på det meste, for eksempel fotball, ishockey, frisbeegolf, treningssenter, kino, bading, riding, ut i båt og annet i nærområdet. I tillegg kan vi legge opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Regler. Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene for rommet ditt, innetider, samhandlingsregler og annet du er opptatt av. Vi synes at det er hyggelig at du får besøk av venner og familie. Besøk må avtales med voksne på forhånd.

Ukelønn. Du får fast ukelønn, og du har mulighet til å tjene ekstra penger ved å gjøre bestemte arbeidsoppgaver (for eksempel romvask).

Hjemreiser og ferie. Det er viktig at du holder kontakt med familie og nettverk mens du bor på våre avdelinger, slik at du får mulighet på å trene på samspillet med familie og være sammen med venner. Du vil derfor få mulighet til å reise hjem i helger og ferier. Har du ikke et sted å reise til, vil vi som jobber her finne på ting sammen med deg.

Rettigheter når du bor på institusjon

Dine rettigheter på institusjon finnes også som brosjyre på flere språk:

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at du får forsvarlig omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt og gir deg vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling. Statsforvalteren skal følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det.

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her, skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Avdeling Østheim

Fasiliteter: Dette har vi hos oss
 • Basketball
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-stue
 • Fiskeutstyr
 • Grill
 • Hytte
 • Kano/båt/kajakk
 • Trådløst nettverk
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
 • Vannsportutstyr
Nærområdet

Nærområdet

Østheim ligger på østsiden av Fredrikstad i nærheten av Gamlebyen i et etablert eneboligområde ca 3 km fra sentrum. Her er det mange aktivitetstilbud med ridesenter og golfbane som nærmeste nabo. Det er ellers kort vei til Kongsten bad, helsestudio, fritidsklubber, kino, frisbeegolfbaner og idrettsanlegg, butikker og kjøpesenter og friluftsområde rett i nærheten.

Skole: Nærskoler finnes i gangavstand

Videregående skole i rimelig bussavstand:
Glemmen VGS
Fredrik || VGS
Greåker VGS
Seiersborg VGS

Buss/tog: Ca. 300 meter til buss og 3 km til toget

Avdeling Østlund og Østheims hytter ved vakre Moentjern i Hærland.
Vi har også tilgang til vårt eget feriested ved behov for et avbrekk i hverdagen, et søskentreff, og for overnatting for foreldre i forbindelse med besøk på avdelingene. Der er det tilgang på båt, kano og gode fiskemuligheter.

Avdeling Østlund

Fasiliteter: Dette har vi hos oss
 • Basketball
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-stue
 • Fiskeutstyr
 • Grill
 • Hytte
 • Kano/båt/kajakk
 • Trådløst nettverk
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
 • Vannsportutstyr
Nærområdet

Nærområdet

Østlund ligger 4 km syd for Sarpsborg sentrum i et etablert boligområde. Nærmeste nabo er Skjeberg sport med fotball og BMX bane. Det er kort vei til strand med sandvolleyballbanen, minigolf og tennisbane. Det er ellers kort vei til svømmehaller, helsestudio, golfbaner, fritidsklubber, kino, frisbeegolfbaner og idrettsanlegg, butikker og kjøpesenter og friluftsområde rett i nærheten.

Skole: Må ta skolebuss til nærskolen ca 4 km.

Videregående skole i rimelig bussavstand:
St. Olav VGS
Borg VGS
Kalnes VGS

Buss/tog: Ca. 100 meter til buss og 10 km til toget

Avdeling Østlund og Østheims hytter ved vakre Moentjern i Hærland.
Vi har også tilgang til vårt eget feriested ved behov for et avbrekk i hverdagen, et søskentreff, og for overnatting for foreldre i forbindelse med besøk på avdelingene. Der er det tilgang på båt, kano og gode fiskemuligheter.

Familiehjemavdelingen

Våre familiehjem

Våre familiehjem

Oppdragstaker i Bufetat

Familiehjem tar imot barn og unge som har utfordringer for store for et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold.

Familiehjemmet følges opp av egne konsulenter som gir individuell veiledning og instruerer i tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Krav til familiehjem

En av de voksne er engasjert av Bufetat på heltid og inngår oppdragsavtale om lønns- og øvrige betingelser. I utgangspunktet er det ønskelig at den voksen som er oppdragstaker har relevant utdanning. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for dette kravet.

Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- eller tilsvarende opplæring. I tillegg vil familiehjemmene motta opplæring særskilt knyttet til de ulike oppdragene og blir gitt generell kunnskap på fagfeltet.

Vi skal tilby familiehjem til ungdom som har vært i behandling eller under omsorg ved en av Bufetats institusjoner eller ved en privat institusjon, og som ikke kan flytte hjem eller er ikke er klar for å flytte ut til en selvstendig tilværelse.

Vår jobb er også å rekruttere og godkjenne familiehjem som kan ta imot ungdom i alderen 13–18 år. I 2021/22 skal vi rekruttere flere nye hjem.

Familiehjemavdelingen

Vi som er ansvarlige for familiehjemmene skal påse at våre hjem følger opp ungdommene på en trygg og forsvarlig måte. Derfor har vi egne konsulenter som jevnlig er i kontakt med familiehjemmene og ungdommene.

En viktig del av familiehjemsarbeidet er også å ha et nært og godt samarbeid med ungdommens familie og nettverk. Vi samarbeider tett med lokale skoler/læringsbedrifter etc. for å tilby ungdommene et godt dagtilbud.

Oppfølging av familiehjemmene

Vi er forpliktet til å gi familiehjemmene tett oppfølging og veiledning. Familiehjemmene får opplæring i traumesensitiv omsorg og foreldreveiledning. Vi arrangerer også temadager om spesielle eller utvalgte temaer for familiehjemmene.

Til deg som skal bo i et familiehjem

Bli kjent. Vi er opptatt av at du skal få en fin start på oppholdet og trives best mulig i familiehjemmet. Vi vil bli kjent med deg før du skal flytte inn og det er viktig at du får bli kjent med familiehjemmet før du skal flytte inn.

Din saksbehandler i kommunen, familiehjemmet og familiehjemskonsulent vil ha flere møter med i forkant av innflytting. Biologisk familie vil også være involvert i prosessen i samarbeid med deg.

Helsesjekk. Når du flytter inn i et familiehjem kan det være aktuelt at vi ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne også hos tannlege (hvis du ikke har gjort det der du nå bor).

Ta med. Du vil få ditt eget rom så du tar med deg klær og personlige eiendeler som du ønsker å ha på rommet ditt. Før du flytter inn vil du bli invitert sammen med familiehjemmet for å møblere rommet du skal bo på. Vi dekker møblene som du trenger. Din barneverntjeneste vil også bidra med midler til å møblere rommet ditt.

Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller noe annet. Du kan bruke egen pc og mobil i samsvar med reglene i familiehjemmet

Biologisk familie. Vi samarbeider med din biologisk familie etter avtale med din barneverntjeneste og deg. Familiehjemmet vil også legge til rette for at du kan opprettholde god kontakt med familien din.

Samvær og besøkshjem. Du kan reise hjem til foreldre eller andre i nettverket ditt mens du bor i et familiehjem. Vi lager sammen med deg og barneverntjenesten en plan for hvor ofte du skal reise hjem. Det kan også være aktuelt at vi engasjerer et besøkshjem som du kan reise til i helger eller i ferier.

Hverdagen din

Handlingsplan. Vi vil sammen med deg og familiehjemmet lage en handlingsplan som gjør at vi hjelper deg på best mulig måte. I handlingsplanen står det hvilke mål du og familiehjemmet skal jobbe med i perioden.

Døgnrytme. Alle familiehjemmene har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet.

Skole og jobb. Når du bor i et familiehjem skal du ha et godt dagtilbud, enten skole eller jobb hvis du er over skolepliktig alder (17 år). Vi vil hjelpe deg med dine rettigheter knyttet til skoletilbud. Vi vil også hjelpe og støtte deg med skolearbeid og hvordan du har det på skolen.

Vi samarbeider tett med skolene, og har jevnlige samarbeidsmøter med lærer der vi får tilbakemeldinger om hvordan du klarer deg på skolen, både faglig og sosialt.

Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående skole.

Fritid og aktiviteter. Du skal leve mest mulig normalt når du bor i familiehjemmet. Familiehjemmet og vi som familiehjemskonsulenter her hjelper deg gjerne med å kontakte venner som har god innflytelse på deg. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør familiehjemmet gjerne ting sammen med deg.

Regler. Alle familiehjem har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Familiehjemmet vil sammen med deg gå gjennom regler som er aktuelle i hjemmet du skal bo, bla. Hvordan det skal være på rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

Du får lov til å bruke mobiltelefonen, nettbrett og pc så lenge du viser at du er ansvarlig.

Kontaktperson

Avdelingsleder: Morten Jensen

Telefon: 466 16 257

Avdelingen har 24 timers tilgjengelighet hele året for sine familiehjem, besøkshjem, ungdom og deres biologiske familie. Vakttelefon: 466 16 400

Sarpsborg ungdoms- og familiesenters visjon er å gi ungdommer håp og fremtidstro alle slags dager.

Om institusjonen: 

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter består av to barnevernsinstitusjoner og en familiehjemsavdeling for ungdom mellom 13-18(20) år.

Enheten består av tre avdelinger lokalisert i Sarpsborg (Østlund) og Fredrikstadområdet (Østheim). Familiehjemsavdelingen har kontorer i Ski og på Torp. 

Avdelinger: 

 • Avd. Østheim har tre institusjonsplasser, som tar i mot ungdom med høy risiko for problemutvikling, etter barnevernloven § 4-24 og § 4-26
 • Avd. Østlund har fire institusjonsplasser, som tar i mot ungdom med lav risiko for problemutvikling, etter barnevernloven § 4-24 og § 4-26
 • Avd. familiehjem dekker Akershus og Østfold og har 45-50 familiehjemsplasser, som tar i mot ungdom etter barnevernloven § 4.4-6§ 4-12§ 4-24 og § 4-26
Besøksadresse

Avdeling Østheim: Østheimveien 14, 1630 Gamle Fredrikstad

Avdeling Østlund: Stasjonsveien 16B, 1746 Skjeberg

Avdeling familiehjem: Glynitveien 30, 1400 Ski og Sundløkkaveien 73, 1659 Torp

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

Administrasjonen: 466 16 319

Avdeling familiehjem: 466 16 400

Epost
sarpsborg.buh@bufetat.no
Svein Erik Strengen
Leder

Tlf: 466 16 956