• Kvæfjord oversiktsbilde
  Kvæfjord oversiktsbilde
 • Kvæfjord fellesrom
  Kvæfjord fellesrom
 • Kvæfjord kjøkken
  Kvæfjord kjøkken
 • Kvæfjord soverom
  Kvæfjord soverom
Dette har vi hos oss
 • Aktivitetsrom
 • Avtale med treningsstudio
 • Avskjermede møterom
 • Badminton
 • Ballbinge
 • Basketball
 • Bordtennis
 • Bøker
 • Bålpanne
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Egne leiligheter med soverom stue og bad
 • Egen nøkkel
 • Fellesarealer med TV og TV-spill
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-stue
 • Fotballområde
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • Grill
 • Gymsal
 • Hagemøbler
 • Hobbyrom
 • Kano/båt/kajakk
 • Mulighet for ulike spill og fritidsaktiviteter
 • Musikkinstrumenter
 • Playstation
 • PC for leksehjelp
 • Slalåmbakke
 • Stor uteplass og plen
 • Treningshybel
 • Trådløst nettverk
 • Telt eller lavvo
 • Trampoline
 • Uthus med mye vinter -og sommerutstyr
 • Vannsportutstyr
 • Årskort i skianlegg
Nærområdet

Nærområdet

Nærmeste by er Harstad som ligger ca. 2 mil fra Borkenes. Harstad har også flere grunnskoler og videregående skoler som kan være aktuelle for ungdom som bor på Kvæfjord ungdomssenter. Det er gode bussforbindelser mellom Harstad og Borkenes. Det er også mulighet for at de ansatte ved Kvæfjord ungdomssenter kjører ungdommer til og fra aktiviteter.

Skole

Fra Kvæfjord ungdomssenter er det gangavstand til de nærmeste skolene (underkant av 1 km); Borkenes barne- og ungdomsskole og Rå videregående skole. Sistnevnte skole har ca. 250 elever og har et allsidig opplæringstilbud.

Friluftsliv

Friluftsmulighetene i nærområdet er mange, både sommer og vinter. Ungdomssenteret organiserer aktiviteter som overnattingsturer i lavvo eller hytte, vannsport, fiske og turer med egen båt eller kano. Ungdommene er velkommen til å foreslå aktiviteter de ønsker. Det er nærhet til flotte tur- og skiterreng i nærområdet.

Idrett og kultur

Organiserte fritidsaktiviteter som fotball, håndball, friidrett og svømming er tilbud som finnes både i Kvæfjord og Harstad. Ungdomssenteret benytter seg av ulike tilbud i Harstad, som Grottebadet, bowling, slalåmbakke og kino.

Med de tilbud som finnes i kommunen, og ungdomssenterets nærhet til Harstad, finner de fleste en aktivitet de trives med.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Det arbeider ca. 50 personer på senteret. De jobber i turnus, og det er noen på jobb 24 timer i døgnet. De ansatte har ulik utdannelse, kompetanse og erfaring.

De fleste er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og pedagoger. Flere har relevante videreutdanninger innenfor miljøterapi, psykisk helsearbeid, familieterapi, videreutdanning innen KAT (Kognitiv atferdsterapi) samt veiledningskompetanse. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Kvæfjord ungdomssenter jobber etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) region nord og gjennom denne modellen tilbyr vi god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning. Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av 5 moduler: Innflytting og kartlegging, brukermedvirkning, endringsarbeid, familieintegrert overføring fra institusjon og effektmåling/evaluering. Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. Vi arbeider også systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har utarbeidet samarbeidsavtale med lokal BUP.

Endringsarbeidet i Omsorgs- og endringsmodellen innebærer bl.a.:

Dialektisk atferdsterapi (DBT). Vårt arbeid bygger på DBT. DBT fokuserer på hvordan vi kan endre uhensiktsmessig atferd som ungdom tidligere har brukt som strategier for å løse problemer. Følelsene våre styrer ofte våre handlinger. Gjennom å identifisere og gjenkjenne følelser og hvordan de styrer oss, kan vi endre våre måter å håndtere vanskelige situasjoner i fremtiden. Mindfulness (oppmerksomt nærvær) utgjør derfor en sentral del av DBT. Å være oppmerksomt nærværende går ut på å kunne oppleve mulighetene i hvert øyeblikk slik de er. 

Atferdskjedeanalyse (AKA). I våre samtaler med ungdom hjelper AKA oss til å se og forstå hvordan vår atferd påvirkes av våre tanker, følelser og våre omgivelser. Gjennom analyse av en aktuell hendelse kan ungdommen og terapeuten sammen identifisere sårbarheter, hva som trigger og forstå hvorfor vi handler som vi gjør. Videre diskuteres ulike løsninger og alternative handlemåter som kunne vært brukt og skal brukes i fremtiden.

Validering. Kvæfjord ungdomssenter har som målsetting å være et validerende miljø for både ungdommer og terapeuter. Når vi validerer andre eller oss selv, forsøker vi å forstå atferden vår ut i fra situasjonen vi er og sårbarheter knyttet til tidligere erfaringer. Man trenger ikke å være enig med den man validerer, men likevel forstå at noen handler slik de gjør gitt den situasjonen de er i og de sårbarhetene man har med seg fra tidligere.

Fokus på ferdigheter. Kvæfjord ungdomssenter gjennomfører ukentlige ferdighetsgrupper, hvor ungdommene lærer ulike ferdigheter innenfor emosjonsregulering, toleranse av ubehag, mindfulness (oppmerksomt nærvær), validering, mellommenneskelige ferdigheter. Kvæfjord ungdomssenter oppfordrer ungdommene til aktivt å bruke ferdigheter i det daglige, og forsterker bruk av ferdigheter.

Tegnøkonomi / tokens. Kvæfjord ungdomssenter benytter tegnøkonomi for å forsterke bruk av ferdigheter og annen atferd. Ungdommene mottar tokens (verdilapp) for blant annet å møte til gruppetimer, strukturerte samtaler eller når de viser ferdigheter i det daglige. Tokens som ungdom tjener kan veksles inn i penger, aktiviteter eller andre ting som den enkelte ungdom ønsker seg.

Kartlegginger:

Kvæfjord ungdomssenter tilbyr ulike kartlegginger. I tillegg til samtaler og observasjoner benytter Kvæfjord ungdomssenter seg av standardiserte og normerte kartleggingsverktøy som f.eks.:

ASEBA som er standardiserte spørreskjemaer og kliniske intervjuer som brukes for å identifisere tilstander og symptomer hos ungdom basert på foresattes, lærers og ungdommens opplevelse av problembelastning i hverdagen. ASEBA er blant de mest brukte standardiserte og normerte instrumentene for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og unge.

Genogram og Livslinje. Genogram er et «familietre» som lages sammen med ungdommen/familien. Formålet er å kartlegge medlemmer av den biologiske familien og/eller fosterfamilien. Det gir et bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.

Tilstandsspesifikke kartleggingsverktøy:

BYI (Beck Youth Inventories) er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer.

KATE (Kartlegging Av Traume Erfaring). KATE er utviklet for å fange opp potensielt traumatiserende hendelser et barn eller ungdom kan ha opplevd.

CATS (Child and Adolescent Trauma Screen). CATS er utviklet for å måle symptomer på posttraumatisk stress hos barn og unge i aldersgruppen 6 – 18 som har vært utsatt for en eller flere traumatisk(e) hendelse(r).

Andre områder Kvæfjord ungdomssenter har fokus på er bl.a.:

Skole/opplæringstilbud. Vårt mål er at alle beboere på Kvæfjord ungdomssenter skal gå på skole eller være i annen dagaktivitet. Kvæfjord ungdomssenter har et belønningssystem som gir ungdommene belønning for å være på skolen eller dagaktivitet.

For elever i VGS er Kvæfjord ungdomssenter behjelpelige med søknadsprosess, og har et godt samarbeid med ulike hjelpeinstanser som skal sørge for at ungdommene får den oppfølging/tilrettelegging som de har behov for. For ungdommer uten skoletilbud jobber vi aktivt sammen med ungdommen for å få på plass egnet opplæringstilbud.

Fritidsaktiviteter. Kvæfjord ungdomssenter anser fritiden som en viktig arena for utvikling, bygging av relasjoner og personlig mestring. Dette kan for eksempel være organiserte fritidsaktiviteter som fotball, handball, bueskyting, bordtennis eller det kan være bowling, kino, dra i skibakken for å stå slalåm osv. Når ungdommene går på skole eller deltar i annet opplæringstilbud tilrettelegger Kvæfjord ungdomssenter for mange ulike aktiviteter på fritiden, og er behjelpelige med transport i den forbindelse.

Familie/Foresatte. Etter avtale med barneverntjenesten arbeider vi aktivt med foreldre og nettverk for å inkludere dem i arbeidet. Ved lengre samvær lages det en plan for å bidra til at samvær kan gjennomføres på en god måte. Foreldre informeres og involveres i ferdigheter ungdommen trener på. Samvær kan også gjennomføres i egen leilighet ved institusjonen hvis den er ledig. Kvæfjord ungdomssenter fører ikke tilsyn under samvær.

Barnets rettigheter. Kvæfjord ungdomssenter forholder seg til gjeldende lovverk og vil sørge for at ungdommene alltid vil ha mulighet og tilgang til å ringe kontaktperson i kommunal barneverntjeneste eller ta kontakt med Fylkesmannen dersom de ønsker dette.

Venner og nettverk. Kvæfjord ungdomssenter oppfordrer ungdommene til å opprettholde kontakt med sitt sosiale nettverk samt utvikle dette. Ungdommen skal fritt kunne motta besøk og ha det samvær med andre som hun/han ønsker under institusjonsoppholdet, med mindre noe annet følger av fylkesnemndas eller barneverntjenestens vedtak.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Når det er bestemt at en ungdom skal hit, kontakter teamet både ungdommen, familien og/eller nettverket. Teamet er opptatt av å finne ut hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i ungdommens hverdag og utvikling.

Det er vanlig med besøk før barnet flytter til Kvæfjord ungdomssenter. Det avtales på forhånd med den kommunale barneverntjenesten om tidspunkt og hvem som skal følge barnet på dette besøket. Ved slike besøk får barnet hilse på personalet og vil få omvisning på institusjonen og en kort presentasjon om hvordan hverdagen på ungdomssenteret vil være.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg rundt på Kvæfjord ungdomssenter, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din.

Helsesjekk

Når du flytter hit legger vi til rette for at du skal få en helsesjekk hos lege og en tannlege, hvis du ikke har gjort det nylig.

Hva kan du ta med deg hit?

Du har med deg klær og andre personlige eiendeler som er viktig for deg. Når du bor her betaler vi for klær og toalettsaker. Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder. Vi har trådløst nettverk og du kan bruke egen mobiltelefon og pc om du har det.

Lommepenger

Du får ukelønn hver torsdag om du gjør oppgaver du har fått, for eksempel husvask eller skolearbeid.

Hverdagen din

Ukeplan

Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor lager vi hver uke en ukeplan spesielt for deg. Der står det hvilke mål du skal jobbe for å nå hver enkelt uke. Den viser også hvordan uka di blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet.

Regler

Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

De tre viktigste reglene våre er:

 • Det er ikke lov å ruse seg.
 • Det er ikke lov å være voldelig eller true noen med vold.
 • Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger.

Det kan være greit å vite at det er lov til å røyke ute. Snuse kan du bare gjøre ute eller på rommet ditt.

Mobiltelefon

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig. Bruker du telefonen til å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg.

Fritid og aktiviteter

Du skal leve mest mulig normalt når du bor her. Vi som jobber her hjelper deg gjerne med å kontakte tidligere gode venner. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. Vi blir med på det meste, for eksempel fotballkamper, slalåm, kino, bowling, bading, ut i båt og annet i nærområdet. I tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Trygghet

Vi mener at det meste av væremåter er lært og derfor kan endres. Vi møter deg med omsorg, åpenhet og grenser. Vårt mål er at du skal mestre hverdagen din på best mulig måte.

Hovedkontakter

Vi er organisert i team, det vil si at to til tre ansatte som jobber her vil være dine hovedkontakter. De vil ha et spesielt ansvar for deg og for de målene vi sammen har satt for oppholdet. Du og kontaktene skal sammen lage en handlingsplan. Denne planen er din og handler om hvordan du og vi skal jobbe sammen for å nå målene dine.

Besøk, hjemreise og kontakt

I noen tilfeller er samvær med familie bestemt av fylkesnemnda og i andre tilfeller bestemmes det i samarbeid med familien og barneverntjenesten. Uansett har vi kontakt med familien, slik at de kan støtte det arbeidet ungdommen gjør på ungdomshjemmet. Det er et mål at ungdommen skal ha minst en fra sin familie, eller annen viktig voksen med på møter i det vi kaller ansvarsgruppa.

Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden. Bare avtal med en voksen om det er noen som ikke bor her som skal besøke deg.

Samvær og ferie

Du kan reise hjem til foreldre eller andre i nettverket ditt mens du er her. Vi lager sammen en plan for hvor ofte du skal reise hjem. Hvis du vil reise til andre enn foreldrene dine må vi gjøre en egen avtale om dette. I løpet av tiden du er her prøver vi å få til en ferietur; enten en fellestur for alle som bor her, eller en tur med deg og noen voksne.

Skole og jobb

Alle som bor på Kvæfjord ungdomssenter får et meningsfylt dagtilbud, enten i skole, yrkespraksis eller arbeidstrening. Vi arbeider for at du så raskt som mulig etter plassering skal starte på skole eller arbeidspraksis. Det opprettes umiddelbart kontakt med skole eller oppfølgingstjenesten og avdelingsleder har ukentlige møter med skolen.

Kvæfjord ungdomssenter ligger i gangavstand til Borkenes barne- og ungdomsskole, samt Rå videregående skole. Sistnevnte tilbyr idrettsfag, helse- og sosialfag, naturbruk, restaurant og matfag og spesialopplæring. Borkenes ligger rundt 2 mil fra Harstad som har Stangnes videregående skole og Vågsfjord videregående skole som kan være aktuelle å gå på. På skolene er det et knippe lærere som følger ungdommene tett slik at alle får et godt tilrettelagt tilbud. Senteret har ukentlige møter med skolen og fokuserer på et godt samarbeid.

Vi har avtale med flere bedrifter om arbeidspraksis. I spesielle tilfeller  kan også være aktuelt å etablere dagtilbud på institusjonen for en kortere periode. Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående skole.Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Samarbeid med familie og nettverk

Familien er ofte ungdommens viktigste støttespiller. Vi ønsker derfor å ha et godt samarbeid med familie og andre viktige personer i ungdommens liv.  Det er et mål at noen fra familien eller nettverket kan delta i ansvarsgruppen, som jobber med ungdommens mål og utvikling.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Spisskompetansemiljø «Endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjoner»

Spisskompetansemiljø «Endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjoner»

Kvæfjord ungdomssenter har fått et nasjonalt oppdrag som spisskompetansemiljø for «Endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjoner».

Spisskompetansemiljøet ble etablert i februar 2017 og har ansvar for å innføre et standardisert forløp for de ulike fasene av omsorgs- og endringsarbeid i statlige omsorgsinstitusjoner i Norge. Dette skal føre til et mer enhetlig, standardisert og kvalitetssikret utviklingsløp for barn, ungdom og familier fra inntak til utflytting.

Hvorfor et standardisert forløp og hvordan kan det hjelpe barn, ungdom, familier og ansatte?

Det standardiserte forløpet skal bidra til å heve kvaliteten i de ulike fasene av omsorgs- og endringsarbeid hos barn, unge og familier i Norge. Det vil skape et mer helhetlig, forutsigbart og godt organisert tilbud for denne gruppen.

 • Bedre kartlegging vil skape større forutsigbarhet og forståelse i endringsarbeidet med barn og unge.
 • Ivaretar medvirkning i større grad gjennom systematisk erfaringsinnhenting.
 • Bidrar til å gi en bedre systematikk og samlet oversikt over forløpet i oppholdet.
 • Sikre en bedre overgang for barn og unge til det som skjer etter oppholdet på institusjon og bidrar til et bedre ettervern.

Målgruppen omsorg for ungdom har flest plasseringer, ca. 60 % av alle søknader til Bufetat får tilbud i omsorgsinstitusjoner. Det er en sammensatt gruppe av ungdommer med ulike behov - omsorgsbehov, psykiske lidelser som angst, depresjon og suicid, andre diagnoser som utviklingshemming, autisme, sterke atferdsuttrykk, og sekundert rusutfordring. Med utgangspunkt i standarden skal det arbeides med individuelle forløp for den enkelte ungdom.

Hva består et standardisert forløp av?

 • Ved inntak: Avklare og dokumentere behov for tiltak som gir ungdom forsvarlig omsorg på bakgrunn av samlet informasjon fra kommunen, sammen med institusjonens kartlegging og analyse. Alle ungdommer kartlegges med ASEBA og BRIEF månedlig.
 • Utvikling og endringsfasen: Sosial økologisk modell skal bidra til varige og hensiktsmessige strategier for problemløsning. Ungdom og familier får hjelp til å utvikle og endre det som tidligere har vært vanskelig for dem. Alle ungdommer gjennomfører månedlige erfaringsinnhenting.
 • Overføringsfase: Generalisere effekter av institusjonsoppholdet for å hindre ny plassering og gi mulighet til et bedre liv. Sikre ungdom og familien støtte fra lokalt hjelpeapparat. Overføringsfasen defineres som de siste tre månedene av et institusjonsopphold og i fire måneder etter utflytting.

Følgende regionale ressursmiljø er knyttet til spisskompetansemiljøet:

 • Østfold ungdoms- og familiesenter (Region øst)
 • Stavanger ungdomssenter (Region vest)
 • Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdeling Kjørbekk (Region sør)
 • Husafjellheimen ungdomsheim (Region Midt-Norge)
Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

"Omsorg og hjelp til ungdom mellom 13-18 år, som av ulike årsaker ikke kan bo sammen med sin familie"
 • Kvæfjord ungdomssenter ligger ved havkanten i Borkenes sentrum i Kvæfjord kommune. Kommunen har en befolkning på 3 000 innbyggere, hvor rundt 1 500 bor på Borkenes.
 • Ti ungdommer. Kvæfjord ungdomssenter har plass til ti gutter og jenter mellom 13 og 18 år.
 • Det er to institusjonsavdelinger; Lilleheimen har plass til fire og Storheimen har plass til seks ungdommer.
 • Tilbud gis med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6.ledd og 4-12. Oppholdets varighet er i gjennomsnitt ni måneder.
 • Selvstendighetstrening i leilighet kan tilbys når det er aktuelt.
 • Kvæfjord ungdomssenter er spisskompetansemiljø for endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjoner.
Besøksadresse

Heimlyveien 5, 9475 Borkenes

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 15 320

Faks

77 09 22 24

Epost
kvaefjord.ungdomssenter@bufetat.no
Merete Aukland
Leder

Tlf: 466 15 675