• Avdeling Furubo
  Avdeling Furubo
 • Avdeling på Kirkenær
  Avdeling på Kirkenær
 • Fellesrom for ungdommene og barna
  Fellesrom for ungdommene og barna
 • Kjøkken på en av avdelingene
  Kjøkken på en av avdelingene
Dette har vi hos oss
 • Delt rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
 • Felles kjøkken
 • Leker
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

De tre avdelingene som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere ligger rundt og i Kirkenær sentrum i flotte naturomgivelser. Det er kort vei til fritidsaktiviteter og skole.

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

21 plasser

Kirkenær barnevern- og omsorgssenter har plass til 21 gutter og jenter mellom 0 og 15 år. Barna bor i hus med sju barn/ungdommer i hver. De minste bor på en egen avdeling.

De fleste som kommer hit har flyktet fra sitt hjemland med håp om en bedre fremtid. Noen av barna er også offer for menneskehandel. Barna er plassert etter barnevernlovens kap.5, paragraf 5A.

Voksne

Vi er voksne som arbeider her på hel- og deltid. Vår oppgave er å være trygge voksne som barna kan stole på og snakke med. De fleste av oss har bakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.

Trygghet

Vi skal møte alle barna som kommer hit med omsorg, åpenhet og grenser. Barna skal ha et bo- og omsorgstilbud tilpasset deres behov, og vi vil hjelpe til med å lære barna norsk og hva som er viktig for å bo i Norge.

Hovedkontakt

Hvert barn får to kontaktpersoner. De skal ha et spesielt omsorgsansvar for barnet, og skal hjelpe til med å lage kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP) og mål- og arbeidsplan (MAP). De skal også ha ukentlige samtaler med barnet, samt ansvar for samarbeid og oppfølging av skole, (verge) representant, medisinskoppfølging og sørge for at barnet får utdel nødvendig utstyr.

Hovedkontaktene skal sammen med representantene legge til rette for  at barna oppsøker familie og nettverk gjennom å informere om mulighet for oppsporing av familie eller sende melding til Røde Kors.

Hverdagen til barna

Hverdagen til barna

Ukeplan

Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor lager vi hver uke en ukeplan for barna. Den viser hvordan uka di blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet.

Skole

Alle beboere har tilrettelagt grunnskoletilbud ved de lokale skolene. Barna skal ha skoleplass innen en uke etter det er søkt på skole.

Barna som tilhører ungdomstrinnet starter i velkomstklassen, og føres etter hvert over i ordinære klasser etter hvert som det blir vurdert at de vil ha best utbytte av det.

Barna som tilhører barneskoletrinnet går i ordinære klasser, men har egen gruppeundervisning i norsk 2.

Teamleder på hver avdeling har jevnlig kontakt med skolen, og i tillegg har hovedkontakter kontakt med de enkelte kontaktlærerne til sitt barn. 

Fritid og aktiviteter

Det er et mål at barna skal delta i aktiviteter i nærmiljøet.

Når barna kommer hit

Når barna kommer hit

Barn som kommer hit

Det første som skjer er at de får utdelt et rom, nytt sengetøy, og en «startpakke» som inneholder nødvendige toalettartikler, samt klær, som undertøy, bukser, sokker, innesko, joggesko, avhengig av årstid.

I løpet av et døgn har de tolkesamtale, og i løpet av uken har de to-tre samtaler med tolk, der reiserute, familieforhold og ønsker for fremtiden blir kartlagt. Barna som får opphold og skal flytte til en kommune, har i forkant av flyttingen møte med saksbehandlere fra kommunen, der de får informasjon om hvordan det er der, hvem de skal bo sammen med osv.

De fleste får bo sammen med andre ungdommer i bofellesskap, men noen flytter også i fosterhjem.

Helsesjekk

Alle barn som kommer til Kirkenær barnevern- og omsorgssenter får helsesjekk hos lege, oppfølging av barne- og ungdomspsykiatrien og tannsjekk hos tannlege.

Informasjon til samarbeidspartnere

Informasjon til samarbeidspartnere

Omsorgssentret har en viktig oppgave med å forberede hvert enkelt barn på bosetting i en kommune. Dette gjøres gjennom samtaler med og informasjon til barnet.

Barnets situasjon og behov kartlegges i løpet av oppholdet på omsorgssentret. Kartleggingen danner grunnlag for oppfølgingen av barnet mens barnet oppholder seg ved omsorgssentret og for bosetting senere.

Hvis barnet får innvilget opphold i landet, skal kartleggingen ferdigstilles og sendes Bufetat, ved regionkontoret, snarest mulig. All informasjon som er relevant for å sikre en god bosetting skal fremgå av kartleggingen. Kommunen vil bruke kartleggingen for å tilrettelegge for et tilpasset tiltak for barnet.

Når kartleggingen er oversendt Bufetat (ved regionkontoret) vil disse inngå avtale med en kommune om bosetting av barnet. Omsorgssentret skal forberede, tilrettelegge og motivere barnet på bosetting. Etter at den endelige avtalen med kommunen er inngått, skal kommunen ha jevnlig kontakt med omsorgssenter for å sikre en god overgang fra omsorgssentret til bosettingskommunen.

Bosettingen skjer i nært samarbeid med barnets verger/representanter.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Ungdommene som kommer hit er forskjellige. De har ulike erfaringer, ulike utfordringer og ulike mål. Det legges til rette for at barnet får ivareta sin kulturelle bakgrunn, religiøse praksis og språk, som en viktig del av sin identitet. Derfor er vi opptatt av å skreddersy tilbudet til hvert enkelt barn som kommer hit.

Vi har en faglig plattform der vi har konsentrer oss på den enkeltes psykososiale fungering, og legger vekt på det barne(verns)faglige, flyktningfaglige og spesifikk kunnskap om enslig mindreårige asylsøkere (EMA). Dette innbefatter teorier hentet ut fra ulike grener innenfor samfunnsvitenskapen, som sosialt arbeid, psykologi, sosiologi, antropologi.

Bred kompetanse

Våre medarbeidere er hovedsakelig sosionomer, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, lærere/førskolelærere og ansatte med yrkesrettet relevant realkompetanse.

Psykologer

Omsorgssenterene får bistand fra Enhet for psykologressurser som har som oppgave å bidra til å fremme god psykisk helse hos barna gjennom kartlegging og oppfølging av barnas. De har også oppgaver knytte til personalet hvor de skal gi veiledning, konsultasjon og undervisning.

Sentralt for disse perspektiver er verdier og holdninger om at uansett hva et menneske har opplevd, har det mulighet til utvikling og vekst og et godt liv med meningsfullt innhold.

Metoder vi jobber ut fra

Når vi skal velge metode, tar vi utgangspunkt i:

 • utviklingspsykologi
 • tilknytningsteori
 • resiliens
 • krisehåndtering
Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på institusjon

Tilsyn

Fylkesmannen i Innlandet skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Vi skal møte alle barna som kommer hit med omsorg, åpenhet og grenser.
 • Tre avdelinger med totalt  med 21 plasser
 • Botiden på omsorgssenteret varierer mye, men gjennomsnittlig ligger oppholdstid på ca seks måneder
Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 16 680

Epost
kibo@bufetat.no
Frank Nerheim
Leder

Tlf: 466 16 680