• Inngangsparti til foreldre- og barn avdelingen
  Inngangsparti til foreldre- og barn avdelingen
 • Lekerom
  Lekerom
 • Kjøkken på foreldre- og barnavdelingen
  Kjøkken på foreldre- og barnavdelingen
 • Hybel med barneseng
  Hybel med barneseng
 • Hybel for foreldrene og barn
  Hybel for foreldrene og barn
 • Lekeområde ute
  Lekeområde ute

Avdelinger for beredskapshjem

Om avdelingene

Om avdelingene

Gullhella barne- og familiesenter har tre beredskapshjemsavdelinger med ca. 77 beredskapshjem for barn i alderen 0-13 år, og ungdom fra 12-18 år. Avdelingene består av tre avdelingsledere som sammen med konsulenter følger opp plasseringer i våre beredskapshjem.

Et midlertidig hjem

Beredskapshjem er familier som er vurdert som særskilt godt egnet til å ta vare på barn som raskt må flytte fra sine foreldre. Beredskapshjemmet skal gi traumesensitiv omsorg og trygghet, og tilby tilknytning og tilhørighet. Barn plasseres akutt i beredskapshjem etter barnevernloven paragraf 4-6 første og andre ledd.

Beredskapshjemmene er familier med særlig gode omsorgsferdigheter og tilstrekkelig plass slik at barna får eget rom med det de trenger av nødvendig utstyr utfra alder og behov. Barna vil være en del av familien og delta på aktiviteter og rutiner som familien har. Beredskapshjemmet vil også tilrettelegge for barnas egne interesser og tradisjoner.

Beredskapsavdelingene gir også tilbud om: 

1) Direkteplasseringer: barn fra 0-4 år som akuttplasseres direkte i fosterhjem. 

2) Tidsbegrenset veiledning av kommunale fosterhjem med særlige utfordringer. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Oppfølging av barn i beredskapshjem

Relasjoner til biologisk familie og nettverk skal ivaretas mens barnet bor i beredskapshjem. Kontinuitet i skolegang og fritidsaktiviteter skal sikres så langt det er mulig. Beredskapshjemmene har erfaring og opplæring på hvordan de skal møte barn i krise og barn som har det vanskelig. Mange barn har hatt vanskelige opplevelser og erfaringer, og vet ikke hvor de skal bo i framtiden.

Beredskapshjemmene tar imot barn akutt eller delvis planlagt. Barna bor i beredskapshjem inntil det er avklart om de kan flytte hjem eller de er klare for å flytte videre i fosterhjem. Plassering i beredskapshjem er således midlertidig. Et av flere prioriteringsområder er å avklare barnas omsorgssituasjon. Det kan være krevende for barna å leve i midlertidighet. De aller fleste barna har samvær med sine foreldre mens de bor i beredskapshjem. Beredskapshjemmene er med å tilrettelegge for samvær. 

I tillegg til å tilby barnet en trygg omsorgsbase, gjennomfører Gullhella observasjoner og enkel kartlegging av barnet under oppholdet i beredskapshjemmet. Det er regelmessige samarbeidsmøter mellom barneverntjenesten og avdelingen i løpet av plasseringen, ofte med deltakelse fra foreldre, skole/barnehage og andre aktuelle instanser.

Oppfølging av beredskapshjemmene

Beredskapshjemmene har statlige treårige oppdragsavtaler, og skal være tilgjengelige for plassering innen en time i beredskapsperioden. Beredskapshjemmene får løpende oppfølging av avdelingens godt kvalifiserte konsulenter som blant annet

 • bistår ved plassering
 • gir veiledning, individuelt og i gruppe
 • koordinerer arbeidet rundt barnet
 • anbefaler og veileder ved overføring til fosterhjem
 • gir råd til beredskapshjemmene og barnevernstjenestene
 • deltar i fagutvikling, rekruttering og opplæring av hjemmene
 • skriver rapporter

Konsulentene mottar veiledning fra psykolog.

Teorier vi arbeider etter

Avdelingen jobber med utgangspunkt i veiledningsmodellen Trygg Base/COS. Til grunn for arbeidet ligger utviklingspsykologi, tilknytningsteori og traumeteori som faglige hovedpilarer. Avdelingen bruker Marte Meo, Livssøylesamtaler, Akuttsamtalen, Søskenrelasjonsskjema, ICDP, NMT og PMTO-elementer som verktøy i kartlegging, veiledning og oppfølging.

Målsetting

Barna skal ha god omsorg og gode opplevelser mens situasjonen hjemme og eventuelle tiltak rundt barna blir avklart. Det legges vekt på å gi barna et trygt og forutsigbart opphold i beredskapshjemmet. Det gjør vi ved å samtale med barna om hvorfor de skal være i beredskapshjemmet, hvor lenge og hva som vil skje framover. Barna blir hørt og tatt med på råd utfra alder og modenhet. Det legges vekt på å gjøre flytting tilbake til foreldrene eller til fosterhjem så god som mulig for barna.

Foreldre- og barnavdeling

Dette har vi hos oss
 • Barnemøbler
 • Egne leiligheter med soverom stue og bad
 • Felles TV-stue
 • Felles TV-rom
 • Grill
 • Hagemøbler
 • Huske
 • Lekerom
 • Møterom
 • Spill
 • Sandkasse
 • Trådløst nettverk
 • Trampoline
 • Utendørs lekeapparater
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
Hverdagen din

Hverdagen din

Familiebehandlingstilbudet på familieavdelingen begynner hjemme hos deg selv. De første to ukene bruker vi til å bli kjent med deg og barnet/barna dine der du bor. Vi snakker sammen om hva du trenger hjelp til, vi ser på hvilke utfordringer dere har i hverdagen, vi planlegger oppholdet på avdelingen og besøker avdelingen.

Handlingsplan

Handlingsplanen skal gi dere og personalet et godt utgangspunkt for oppholdet på Gullhella. Her skriver vi ned hva vi skal jobbe med mens dere bor hos oss. Deres tanker om hva dere ønsker hjelp til sammen med barneverntjenestens tiltaksplan, danner grunnlaget for innholdet i oppholdet hos oss.

Vi ønsker at dere som foreldre skal være aktive i utformingen av egne mål for oppholdet. Handlingsplanen er vårt viktigste arbeidsdokument, og vi bruker den blant annet aktivt i ukesoppsummeringen sammen med dere.

Ukeplan

På familieavdelingen har hver familie sin egen ukeplan som viser oppgaver, aktiviteter, møter og mål for uken. Planen inneholder blant annet avtaler med ulike instanser som helsestasjon eller NAV, faste møtepunkter på familieavdelingen og  avtaler med familiekontaktene.

Familieteam

Når du bor på Gullhella oppretter vi et team for din familie som består av to familiekontakter og ofte psykolog. Sammen med dere planlegger teamet uken. Det gjennomføres samtaler, veiledning og observasjoner, samt aktiviteter sammen med de andre familiene. Teamet samarbeider tett med andre aktuelle instanser, som for eksempel barneverntjenesten i hjemkommunen deres.

Besøk

Dere kan gjerne ta i mot besøk når dere bor på familieavdelingen. Dersom det er liten plass i leiligheten, kan det avtales å bruke andre oppholdsrom på avdelingen. Det som er viktig for oss er at det gjøres avtaler om besøk i forkant. Dette er særlig viktig med tanke på de andre familiene som dere bor sammen med.

Døgnrytme

Vi ønsker at hverdagen skal være mest mulig likt et vanlig døgn i barnets liv. På Gullhella er hverdagslivet bygget opp som et miljøterapeutisk tilbud som er basert på tilstedeværelse og tilgjengelighet. Familiekontaktene arbeider sammen med familien cirka fire timer i døgnet. Alle foreldre står opp og lager frokost til seg og barnet sitt selv. På dagtid vil det ofte være avtaler med familiekontaktene, av og til med psykolog.

Måltider

I ukedagene lager vi og spiser middag sammen. Det er familiene som har ansvar for å lage middag, eventuelt med støtte og veiledning fra personalet. Vi planlegger ukens middager på et felles møte med foreldre og personale hver mandag.

Husmøter

Vi har ukentlige husmøter hvor personalet og foreldre kan ta opp aktuelle tema.

Aktiviteter

Videre organiserer vi felles uteaktiviteter på onsdag ettermiddag og felles inneaktivitet/tema på torsdag. Innekativitetene kan være knyttet til høytider som å lage jule/påskepynt eller det kan være enkle aktiviteter som barn liker å holde på med sammen med voksne. Når vi er ute kan vi benytte uteplassen rundt senteret eller vi drar til stranden, går tur i marka, besøker steder hvor vi tenker det er hyggelig å være foreldre og barn sammen.

Vi oppfordrer familiene som bor på Gullhella til å tilbringe mest mulig tid i fellesarealet. Det kan ellers være vanskelig å få sett foreldre og barn sammen tilstrekkelig, noe som er nødvendig for å kunne hjelpe dere videre med det som er familiens utfordringer. I tillegg er det viktig for både barn og foreldre å være sammen i et sosialt fellesskap.

Skole og jobb

Vi forsøker å tilrettelegge for at foreldre med litt større barn gis et tilbud på dagtid. For eksempel åpen barnehage eller at barnet kan være noen dager i uken i den barnehagen som hun/han tilhører.

Når dere bor på Gullhella, ønsker vi i utgangspunktet at mor/far ikke er i arbeid. Om det er nødvendig for mor/far å opprettholde noe kontakt med arbeidsplassen, kan vi tilrettelegge for det. Hvis vi skal hjelpe dere som foreldre med å endre relasjonen til eget barn og bli bedre omsorgspersoner, krever dette en betydelig innsats fra deg/dere som foreldre. Vår erfaring på Gullhella er at en slik endring blir for omfattende å gjøre samtidig som en er i fullt arbeid/utdannelse.

Fritid og aktiviteter

Familier som bor på Gullhella har fritid og mulighet til å gjøre egne aktiviteter i nærmiljøet dersom de ønsker det i. Familieavdelingen legger også opp til ukentlige inne og uteaktiviteter i samarbeid med de andre familiene.

Regler

Når du og familien din bor på Gullhella har dere ansvar for renhold av egen leilighet, i tillegg til å holde fellesarealene ryddige og rene, sammen med oss som jobber her. På Gullhella er det ikke tillatt å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler. Sigarettrøyking foregår på en egen plass utenfor huset.

Hjemreise og ferie

Helgene organiseres og disponeres hovedsakelig av familiene selv. Det legges opp til at familiene reiser hjem cirka annen hver helg. Det er viktig at dere reiser hjem jevnlig for å øve på de nye foreldreferdighetene som dere lærer under oppholdet. Hjemreiser gir deg og din familie samtidig muligheten til å holde kontakt med øvrig familie, venner og nettverk. Senteret arrangerer ikke ferieturer, men om du ønsker å reise på ferie, helgetur eller lignende, er dette noe vi kan snakke om og gjøre avtaler om.

Etter at du har bodd på familieavdelingen fortsetter vi familiebehandlingen hjemme hos deg. Dette gjør vi for å hjelpe deg med å opprettholde dine nye foreldreferdigheter når du ikke lenger har familiekontaktene rundt deg, og de andre rammene og strukturen som familieavdelingen har.

Familieavdelingen vil fortsette å følge opp og sikre at du trener på de nye omsorgsferdighetene. Vi vil sammen med deg jobbe med å styrke ditt nettverk og samtidig samarbeide med de hjelpeinstansene du har behov for videre. Denne oppfølging vil vi anbefale i inntil tre måneder.

Når dere kommer hit

Når dere kommer hit

Inntaksmøte

Når dere kommer til Gullhella har vi et inntaksmøte. Her deltar dere som foreldre, barneverntjenesten i din hjemkommune, fagteam og ansatte ved familieavdelingen. I møtet går vi gjennom innholdet i oppholdet, hvor lenge dere skal være her, tiltaksplanen og andre ting som er viktig for dere å vite.

Dere vil få tydelig informasjon om hva som er målsettingen med oppholdet, og hvordan vi på avdelingen arbeider for å nå målene. Vi vil også gi informasjon om hvilke rettigheter du/dere har når dere bor på senteret.

Bli kjent

Dersom dere ikke allerede har sett avdelingen og leiligheten dere skal bo i, viser vi dere rundt på innflytningsdagen. Vi er opptatt av at dere skal trives best mulig, og i starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med dere som familie. De første dagene bruker vi på å trygge dere best mulig på familieavdelingen gjennom å bli kjent med personal, aktiviteter og rutiner på huset, og ikke minst vise dere rundt i nærområdet.

Videre er vi opptatt av hvordan din og barnets hverdag og rutiner har vært før dere kom til Gullhella. Vi snakker med deg om hvem som er betydningsfulle personer for deg i din familie og i ditt nettverk og hva slags kontakt dere ønsker å ha med disse under oppholdet på Gullhella.

Ta med

Dere må ta med klær, toalettsaker, sengetøy og håndklær. Ta gjerne også med noen personlige eiendeler som gjør at du/dere trives i leiligheten, for eksempel bilder av venner/familie.

Vi har trådløst nettverk i fellesrommene og i leilighetene, der kan du bruke egen pc og mobil. All mat og husholdningsartikler er inkludert i oppholdet for foreldre og barn.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

For familiene som bor på senteret varierer det i hvilken grad de har et nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Vi kartlegger familie og nettverk tidlig i oppholdet sammen med deg, slik at vi vet hvilke ressurser som finnes rundt familien din. Det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjoner eller lignende. På denne måten finner vi ut hvem som kan bistå med hva og legger en plan for hvordan nettverket kan involveres i arbeidet som gjøres på senteret

Familieråd

Familieråd vurderes for alle familiene som bor på senteret. Det er mest naturlig at dette gjennomføres etter at familien har bodd her en stund eller mot slutten av oppholdet slik at det er mulig å danne seg et godt bilde av barnets omsorgssituasjon i forkant.

Besøk, hjemreise og kontakt

Vi ønsker at barna og familiene som bor her skal ha mulighet til å holde kontakt med familie og nettverk under oppholdet såfremt familien selv ønsker dette. Vi har gode muligheter til å ta i mot besøk i fellesarealer eller egne leiligheter. Vi kan også involvere familien i det som skjer på senteret, i ansvarsgruppemøter, samtaler eller ved at de får informasjon på annen måte.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Mål med oppholdet

Vårt mål er å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom å styrke foreldrenes ferdigheter. I dette arbeidet kartlegges barnas utvikling, foreldrenes funksjonsnivå, samspillet mellom foreldrene og barna, tilknytning og ressurser i familie- og nettverk, samt foreldrenes endringsmuligheter. Familieavdelingen gir også tilbud om: 

 • Botrening (det vil si å lære å holde det rent og ordentlig der du bor, ha gode rutiner og struktur i hverdagen og lære et sunt kosthold)
 • Opplæring og veiledning i foreldrerollen
 • Styrking av familie og nettverk

På Gullhella er vi opptatt av foreldrenes egen oppvekst da vi tenker at det er nær sammenheng mellom hva du selv har opplevd og fått av omsorg i din oppvekst og dine forutsetninger og muligheter for å gi ditt barn god omsorg. Vi ønsker å hjelpe deg til å bli bevisst hva du som mor eller far, trenger å lære for at ditt barn skal få god omsorg fra deg.

Tilknytning

Vår oppgave er å styrke foreldrenes ressurser og samtidig redusere risikofaktorer. Hovedfokuset i oppholdet er rettet mot å styrke foreldrenes bevissthet til viktigheten av tilknytning til eget barn. God tilknytning fremmer beskyttelse og omsorg, og etablering av trygghet til nære omsorgspersoner. Tilknytning skjer gjennom samspill med eget barn. Her brukes ulike verktøy for å øke foreldrenes bevissthet. Det brukes video og samtaler omkring samspill og egen barndom/historie.

Ernæring, helse og hygiene

En miljøterapeut har særlig ansvar for veiledning i ernæring, helse og hygiene. Dette innebærer det å forberede og tilberede sunn og god mat, renhold av egen leilighet etc. En annen miljøterapeut har et særskilt ansvar for familie- og nettverksarbeidet og økonomisk veiledning.

Mentalisering

Begrepet mentalisering er særlig sentralt i arbeidet på avdelingen. Mentalisering er evnen til å forstå egne og andres følelser, tanker og motiver. Å se seg selv utenfra og andre innenfra er sentralt for å kunne lese og forstå eget barn og er avgjørende for å kunne gi god omsorg.

Tilbud til gravide

Familieavdelingen gir tilbud til gravide som trenger hjelp med fødselsforberedende tiltak, inntil tre uker før termin. Dette kan være samtaler knyttet til den nye foreldrerollen, eller forberedelser av mer praktisk art (innkjøp av utstyr, kontakt med sentrale instanser).

Etter fødsel har mor og barn en barselperiode på senteret for å bli kjent med hverandre. Her tilrettelegger vi for å skape ro og trygghet for mor og barn.

Barseltid

Barseloppholdet skal gi rom for mest mulig ro rundt familien, og varer i inntil tre uker etter fødsel. I denne perioden jobber vi med å skape en best mulig start i barnets liv. For mor/far handler det om å bli kjent med barnet sitt og bli trygg i den nye rollen.

I barseltiden avtaler vi oppfølgingen mellom senteret og familien individuelt. Dette avtaler vi under inntaksmøte. Familien vil få en ukeplan, men dere er ikke forpliktet til å delta på faste aktiviteter. Vi mener det er viktig å tilpasse behandlingen etter hver families behov, og vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe hver enkelt familie med deres utfordringer.

Barnets sikkerhet

Dersom det oppstår situasjoner under oppholdet på familieavdelingen hvor det kan være fare for at barnet blir vesentlig skadelidende i omsorgssituasjonen det befinner seg i, vil vi raskt vurdere barnets omsorgssituasjon. Foreldrene og barneverntjenesten blir umiddelbart informert. 

Familieavdelingen har utarbeidet et eget hefte til gjennomgang med foreldrene.

Faser i oppholdet

Gullhella bestemmer ikke hvilke tiltak som vurderes nødvendige etter at dere har mottatt familiebehandling i inntil 32 uker. Det er deres lokale barneverntjenste som beslutter og fatter vedtak. Vi vil kjenne dere godt når dere er ferdig med behandlingsoppholdet. Vi vil derfor utarbeide en rapport hvor vi beskriver hvordan du/dere har nyttiggjort dere oppholdet, hva du/dere har lært og eventuelt hvilke utfordringer som gjenstår. Vi vil også kunne si noe om hvordan dere best kan hjelpes videre.

Vi deler oppholdet inn i fire faser: 

 1. Bli kjent/kartlegging hjemme hos deg i 1-2 uker
 2. Kartlegging på senteret i 5-6 uker
 3. Veiledning/behandling på senteret i inntil 12 uker
 4. Oppfølgning og veiledning i eget hjem i inntil 12 uker

Metoder/verktøy vi bruker

KOR

KOR er et verktøy som skal bidra til å sikre at familiene selv opplever at det skjer endring i forhold til de mål som er utarbeidet i handlingsplanen for oppholdet i avdelingen.

Familieavdelingen anvender KOR på ukesoppsummeringer med alle familier.

Døgnklokke

Døgnklokke er et registreringsskjema foreldrene fyller ut i løpet av døgnet.

Her registreres søvn, våkenhet, uro, gråt og inntak av måltider gjennom døgnet. Døgnklokken skal bidra til å hjelpe mor/far til å strukturere døgnet og få oversikt over barnets søvn- og spisemønster. Døgnklokke brukes til de aller minste barna.

COS-opplæring

Circle Of Security (COS-opplæring) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barnet og forelder. Det er et foreldreveiledningsprogram over ca. 20 – 30 timer.

PDI

Parent Development IntervieW (PDI) har som mål å gi en grunnleggende forståelse av foreldrenes egne refleksive funksjoner/mentalisering, og da særlig deres egen relasjon til barnet. 

Strukturerte samtaler med foreldrene

Samtalene har som formål å høre foreldrenes vurdering og opplevelse av sin og familiens situasjon, samt å kartlegge deres tanker rundt problemer og ressurser de ser hos seg selv og i øvrig nettverk.

Nettverkskart og livsøyle

Hensikten med nettverkskart er å kartlegge familiens nettverk og å øke bevisstheten rundt viktige personer familien kan knytte seg opp til, eventuelt hvilke personer som ikke har en god innvirkning i livet deres.

Livssøyle tar utgangspunkt i å trekke fram hendelser knyttet opp mot den enkeltes, parets eller familiens liv.

Miljøobservasjoner

Familiekontaktene observerer samspillet mellom foreldre og barn, og foreldrenes omsorgspraksis. Herunder ligger også vurdering av samspill med barnet og samspill mellom foreldrene.

Råd og veiledning

Råd og veiledning inngår som en del av samtalene med foreldrene.
Veiledningsarbeidet i familien har fokus på barnet og hans/hennes behov, på hvordan foreldrene kan forstå, følge opp og gi barnet god nok omsorg.

Foreldrekvelder med ulike temaer

Dette er planlagte aktiviteter både inne og ute. Vi har også temaer som har felles interesse som miljøterapeutene står ansvarlig for å gjennomføre.

Det er viktig læring i å gjøre aktiviteter sammen med andre foreldre og barn. I tillegg er det en god arena for oss til å kunne veilede foreldre på temaer som har med samhandling med andre og hvor fokus holdes i ulike situasjoner. Temaene vil også være knyttet opp i mot sentral kunnskap for foreldrerollen for eksempel i forhold til markering av høytider, bursdager etc. Det er avsatt faste møtepunkter til dette.

Vi gjennomfører ukentlige oppsummeringssamtaler med foreldrene for å sikre at nødvendige tilbakemeldinger blir gitt.

Videofilming av foreldre og barn

Vi filmer foreldre og barn jevnlig under oppholdet. Dette fordi foreldre opplever det som nyttig å se seg selv i ulike situasjoner sammen med barnet og med støtte fra familieveileder. Dette gir et godt utgangspunkt for refleksjon i samspills-situasjoner. Vi kan i etterkant samtale omkring hva vi ser av godt samspill samt områder hvor det kan gjøres forbedringer.

Bruk av film avklares på kontraktsmøte. Dette er et frivillig tilbud, men Gullhella anbefaler at video brukes da vi har gode erfaringer med det.

Familieråd

Familieråd er en metode som vi benytter i endringsarbeid. Familieråd er en måte å jobbe der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger når familien har det vanskelig.

Modellen fokuserer på familienettverkets muligheter, ressurser og ansvarsfølelse. I samarbeid med barnevernet arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.

Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Gullhella barne- og familiesenter ligger i Asker kommune, i et område ved navn Gullhella. Dette er et populært og barnevennlig boligområde i Asker med nærhet til marka, fjorden, slalåmbakke, lysløyper og offentlig kommunikasjon

Senteret ligger kun tre km fra Asker sentrum slik at du og familien din lett kan gjøre nødvendige innkjøp. Asker sentrum har blant annet et kulturhus med kino, bibliotek og ellers et godt servicetilbud.

Fritidstilbud

Gullhella grenser til Vardåsen som har store turområder med slalåmbakke og lysløyper.

Andre tilbud i nærområdet er blant annet Stall Blakstad, seilforening i Blakstadbukta, Risenga med svømmehall, kunstisbane, tennisanlegg, fotballbaner og ishockey-arena.

Offentlig transport

Det er gode bussforbindelser til Asker, Oslo og Sandvika. I tillegg er det hurtigtog fra Gullhella stasjon som bruker 20 minutter til Oslo sentrum. 

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Syv familier

Vi arbeider med syv familier til enhver tid. Det er barneverntjenesten i kommunene som søker plass ved senteret på vegne av familien.

Fem familier har plass inne på senteret samtidig som to familier forberedes på opphold og/eller praktiserer og følges opp i eget hjem etter oppholdet. Familiene bor i leilighetene på senteret i ca fire måneder. I hele perioden er familien jevnlig hjemme i egen bolig og praktiserer nye omsorgsferdigheter.

Støtte og veiledning

Familiene som får hjelp på familieavdelingen kan være enslige foreldre eller par med ett eller flere barn i alder 0-6 år. Felles for dem er at de trenger støtte og veiledning til å styrke sine ferdigheter som foreldre, for å bli bedre omsorgspersoner for sine barn.

Tilbudet er et frivillig hjelpetiltak. Det er foreldrene selv som har omsorgen for seg selv og barnet mens de bor ved senteret.

14 ansatte

Vi som jobber på familieavdelingen skal gi støtte og veiledning til utsatte familier som har eller venter barn. Vi har ansatte på jobb hele døgnet. Det er flest på dagtid når de fleste aktivitetene foregår.

Vi som jobber her er barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere, familieterapeuter og en psykolog. Mange av oss har videreutdanning i, familieterapi, tilknytning/samspill, barn/foreldre med psykiske lidelser og rusproblematikk.

Trygghet, åpenhet og respekt

Vi ønsker å møte familiene som kommer hit med omsorg og åpenhet. Det er viktig for oss å bli godt kjent med deg slik at du kan føle deg trygg. Da kan vi best hjelpe deg og familien din til å mestre hverdagen. Vårt mål er å hjelpe deg slik at ditt barn får god omsorg og gode utviklingsmuligheter.

Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldrene, der åpenhet og respekt er sentrale begreper. Vi skal oppmuntre og lytte, men vi skal også være ærlige hvis bekymringen rundt ditt barns behov ikke blir tilfredsstillende ivaretatt.

Vi vil ukentlig gi deg/ dere tilbakemeldinger på hvordan vi synes det går og hvilke utfordringer du/dere har som må jobbes med videre.

Inntak

Inntak

Et opphold hos kan være et frivillig hjelpetiltak hvor foreldrene samtykker til oppholdet eller det kan pålegges gjennom behandling i fylkesnemda. Det er barneverntjenesten i hjemkommunen din som søker om opphold.

Skjema for å søke om plass på senter for foreldre og barn.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

PMTO-avdeling

Om avdelingen

Om avdelingen

På Gullhella består PMTO-teamet av fire terapeuter. Behandlingsmetoden gis som frivillig hjelpetiltak etter paragraf 4-4.2 ledd i barnevernloven.

Dette er et tilbud som er gratis for familien.

Hva er PMTO (Parent Management Training Oregon)?

PMTO er en behandlingsmetode for foreldrene til barn i alderen 4 til 12 år, hvor barnet har en utadrettet negativ atferd, og hvor det er behov for mer positivt samspill mellom barnet og foreldrene. Målet med PMTO er å fremme godt samspill og positiv utvikling hos barnet, samt redusere den negative atferden barnet har gjennom samtaler og øvelser med foreldrene. Denne behandlingen kan forbedre familiesituasjonen som helhet, men også øke trivsel hos barnet på skole og i fritid.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Har du et barn som ikke vil høre på deg? 

Foreldrene er barnets viktigste læremestre

Som foreldre møter man mange utfordringer i barneoppdragelsen. Alle barn kan oppføre seg trassig og lite samarbeidsvillig, eller de kan vise aggresjon, for eksempel med slag og spark. Hvis slik oppførsel blir et mønster over lengre tid slik at foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser og samarbeide med barnet, kan det være godt å få hjelp.

PMTO-behandlingen består av samtaler og øvelse med mål om å støtte og hjelpe foreldrene i deres samspill med barnet. I behandlingsforløpet er foreldrene terapeutens viktigste samarbeidspartner, og de lærer å iverksette et mer positivt samspill i familien ved hjelp av konkrete foreldreverktøy.

PMTO legger vekt på at foreldrene skal:

 • Støttes til å kommunisere positivt og tydelig med barnet
 • Gi barnet støtte, ros og oppmuntring når det utviser positiv atferd
 • Gjennomføre milde negative konsekvenser når barnet ikke samarbeider eller bryter regler

Hvem kan få utbytte av PMTO?

PMTO er velegnet til familier hvor barnet gjennom lengre tid har vært særlig krevende, negativt, grensesøkende, trassig, urolig, aggressivt eller sint. Denne atferden resulterer ofte i at barnet kommer i konflikt med foreldre, søsken, lærer og venner. Barn med disse utfordringene trenger hjelp til å lære å være sammen med andre på en positiv måte.

I PMTO tenker vi at det er foreldrene i samarbeid med PMTO-terapeuten som skal hjelpe barnet til å endre atferden. Problematferden til barnet kan være diagnostisert eller ikke, og barnet kan også ha andre diagnoser. Familier med barn med ADHD og problematferd kan f.eks. ofte ha nytte av PMTO sammen med medisinsk behandling.

Hvilke barn kan ha nytte av PMTO:

 • Barn som ofte kommer i konflikt med voksne og andre barn
 • Barn som ikke følger beskjeder og nekter å samarbeide
 • Barn som ofte er i opposisjon

Terapeutens rolle

Å forandre et etablert samspillsmønster i en familie kan være en krevende prosess. PMTO-terapeuten støtter foreldrene aktivt i denne prosessen og hjelper foreldrene med å sette seg mål for behandlingen og finne løsninger som bedrer samspillet mellom foreldrene og barnet. Dette gjøres gjennom samtaler, øvelse og konkrete hjemmeoppgaver.

Terapeuten ringer hjem til familien en gang mellom hver samtale for å støtte dem i hjemmearbeidet.

Hvordan arbeider vi?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.

 • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
 • Begge foreldre, eventuelle steforeldre bør delta
 • Barnet deltar på møtene ved behov
 • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet
 • Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen
 • Foreldrene jobber med hjemmeoppgaver mellom møtene
 • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen
 • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet
 • Ved behov involveres barnehage eller skole
 • Vanlig behandlingstid er 6-9 måneder
 • Etter endt PMTO-behandling utarbeides det en rapport med en beskrivelse av behandlingsprosessen. Denne sendes til barneverntjenesten med kopi til foreldre

PMTO-behandlingen har fokus på:

 • Gode og tydelige beskjeder – dette er første skritt på veien til et godt samarbeid med barnet
 • Ros og oppmuntring – Oppmerksomhet på positiv oppførsel fremmer positiv atferd.
 • Grensesetting/milde negative konsekvenser – lærer barnet å akseptere grenser fra foreldrene

Hvordan få PMTO?

For å få PMTO gjennom Bufetat må man ta kontakt med barneverntjenesten i barnets bostedskommune. Barneverntjenesten vil da kunne hjelpe foreldre til å søke bistand om PMTO fra Bufetat.

Jeg har ikke skjønt hvor viktig jeg er for barnet mitt før jeg kom til Gullhella - Mor

Gullhella barne- og familiesenter består av fem avdelinger: 

 • En foreldre- og barnavdeling for foreldre med barn i alderen 0-6 år: 
  - Vi tar i mot familier etter barnevernloven § 4-4, 2. ledd, som er et frivillig hjelpetiltak. Familiebehandlingstiden er tilsammen 32 uker hvorav ca. 16 uker er på institusjonen.
 • Tre avdelinger for beredskapshjem:
  - Vi tar i mot barn som må akuttplasseres midlertidig utenfor eget hjem. Gullhella har ca. 77 beredskapshjem, som tar i mot barn fra 0-13 år og ungdom fra 12-18 år.
 • En PMTO-avdeling:
  - Vi gir rådgivning til foreldre med barn mellom 3-12 år. PMTO er et hjemmebasert tiltak. Foreldrene får veiledning i eget hjem eller på et kontor. 
Besøksadresse

Korpåsen 172, 1386 Asker

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 16 200

Epost
gullhella@bufetat.no
Bente Hage
Enhetsleder

Tlf: 466 16 626