• Lys og koselig sofakrop på Vestre Kjenner
  Lys og koselig sofakrop på Vestre Kjenner
 • Stallen på Vestre Kjenner er mye brukt
  Stallen på Vestre Kjenner er mye brukt
 • Vi har TV-stua på loftet på Gemini
  Vi har TV-stua på loftet på Gemini
 • Et av ungdomsrommene på Gemini
  Et av ungdomsrommene på Gemini
 • Spiseplassen og stua på Orion
  Spiseplassen og stua på Orion
 • Stua med sittegruppa på Orion
  Stua med sittegruppa på Orion
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Alle som jobber hos oss er forskjellige, både i alder, kjønn, personlighet og hva de er utdannet i. De fleste av oss har bakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, lærer eller førskolelærere.

Vi er opptatt av å ha en bred kompetanse i vår voksengruppe, samtidig som vi samarbeider med andre fagmiljøer ved behov for tilleggskompetanse. Hos oss har flere av miljøterapeutene meransvarsoppgaver – eksempelvis familiearbeid, skoleoppfølging, helseoppfølging og kartlegging. Dette fordi vi skal sørge for at ungdommene som bor hos oss får den hjelpen de har behov for og har rett på.

Hos oss har vi turnus med lange vakter inntil 16 timer. I hovedsak jobber ansatte dag/kveld i en vakt, 2-3 ganger pr. uke og hver 4. helg. Vi har egne nattevakter som jobber 75 % og hver 3. helg. Nattevaktene kan også jobbe som vikarer.  Det er alltid minst to voksne til stede på avdelingen, hele døgnet.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Hovedkontakter

Alle ungdommene har to hovedkontakter. Vi prøver å få til at minst en av disse er tilstede de første dagene etter at ungdommen kommer. 

Brukermedvirkning

Vi legger stor vekt på at ungdommen i størst mulig grad skal være med og bestemme over egen hverdag. Derfor vil ungdommer som bor hos oss ha ukentlige samtaler med hovedkontakt, delta på møter som gjelder dem selv, være med å skrive sin egen handlingsplan og ha innsyn i det som skrives om dem.

Forutsigbart

Før en ungdom kommer, skal ungdommen vite omtrent hvor lenge de skal være hos oss og veien videre. Det betyr at ungdommen i størst mulig grad skal vite hvor den skal bo etter at oppholdet hos oss er ferdig.

Tre verdier vi jobber etter

 • Respekt
 • Åpenhet
 • Deltakelse

I hverdagen vil dette bety at vi må ha gode rutiner og lage gode avtaler. Vi er mange som bor sammen. Det kreves derfor at vi har respekt for hverandre og tar hensyn til hverandre. Vi prøver å få til et godt samarbeid, både med ungdomsgruppa og oss voksne imellom. Vi gir hverandre belønning og ros for ønsket oppførsel og positive handlinger.

Vi synes også det er viktig å tenke helhetlig. Det vil si at vi ikke bare har fokus på ungdommen og dens utfordringer, men også samarbeider med for eksempel foreldre, venner, skole/jobb, helsetjenesten og aktivitetsledere.

Standardisert forløp

Ungdommenes opphold er strukturert i det vi kaller for standardisert forløp. Det vil si at oppholdet er delt inn i tre faser;

 • Kartleggings – og inntaksfase
 • Utviklings – og endringsfase
 • Overgangsfase

Denne inndelingen er laget for at oppholdet hos oss til enhver tid skal være forutsigbart for ungdommene, og for at vi skal sikre at vi gir riktig hjelp under oppholdet, samt at vi sørger for at ungdommene også får den hjelpen de eventuelt trenger etter oppholdet.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bo på omsorgsinstitusjon

Det er mange spørsmål, og sikkert også bekymringer, som kommer når en ungdom skal bo på omsorgsinstitusjon en stund. Om du ser dette vil du forhåpentligvis bli beroliget på noe. Når ungdom bor på omsorgsinstitusjon får de både beskyttelse og de får omsorg som de kan vokse på som mennesker, mens de bor der. Alle statlige omsorgsinstitusjonene i Norge gir fra 2018 et tilbud som er likt på mange måter.

Det viktigste er:

 • medvirkning
 • rett forståelse av situasjonen
 • rett hjelp
 • samarbeid
 • gode planer etter utflytting  

Når du kommer hit

Totalt er det 12 ungdommer som kan bo på Buskerud ungdomshjem fordelt med fire på Orion, fire på Gemini og fire på Vestre Kjenner.

Før du kommer

Før du flytter inn inviterer vi deg på besøk på avdelingen du skal bo på. Vi avtaler med deg hva du trenger/ønsker å ha med deg. Du får ditt eget rom med nøkkel som du selv kan være med på å innrede.

I starten av oppholdet vil vi bruke mye tid for å bli kjent med deg. Vi er opptatt av at du skal trives best mulig, og ønsker å skape en trygg plass for alle som er på avdelingen. Hver enkelt person har ulike behov. For at alle som bor her skal ha det trygt og godt, må vi alle bidra til det med å vise hensyn og ha respekt for hverandre. Vi har derfor utarbeidet noen felles regler som vi mener skal hjelpe oss alle til å oppnå dette. Hver avdeling har utarbeidet egne husregler. Du får reglene før du flytter inn.

 1. Alle er en del av fellesskapet - vis hensyn
 2. Alle skal ha et dagtilbud
 3. Vold, eller trusler om vold aksepteres ikke
 4. Rus, rusmidler eller ruseffekter aksepteres ikke
 5. Avtaler er gjensidig forpliktene  

Når du kommer hit

Når du flytter inn til oss, ønsker vi at du skal vite hvor lenge du skal bo her, hva vi skal jobbe med mens du bor hos oss, hva vi sammen ønsker å oppnå, og at vi blir mest mulig enige om hvordan vi skal klare det. Det er ikke sikkert du og vi voksne er helt enige om hva vi bør jobbe med og hva som er best for å nå målet, men vi ønsker å samarbeide med deg og din familie så godt som mulig.

Helsesjekk

Når du flytter hit ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne også hos tannlege.

Ta med

Det er fint om du tar med deg klær, utstyr og toalettsaker. Ting som er nødvendig mens du bor her betaler vi. Har du PC og telefon kan du ta det med deg. 

Vi har eget låsbart skap til pc'er eller andre verdisaker. Du får også egen nøkkel til rommet ditt.

Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller noe du er spesielt glad i. Du kan også ta med deg egne møbler hvis du vil.

Kjæledyr

Du kan ikke ha kjæledyret ditt med.

Blir kjent

Vi prøver å skaffe så mye informasjon som mulig om deg før du flytter inn. I tillegg til å snakke med deg, snakker vi med barneverntjenesten, foreldrene dine og andre som kjenner deg godt. Vi lager sammen en oversikt over familie og venner, ser på hva du er god på og hva du trenger hjelp til å bli bedre på.

Regler og rettigheter

Vi gir deg tidlig god informasjon om hvilke rettigheter du har mens du bor hos oss. Det gjelder hva du selv kan være med å bestemme/påvirke og hva de voksne hos oss har lov til å bestemme for deg. Du vil også få god informasjon om hvilke rutiner og regler vi har på huset og hva som vil gjelde spesielt for deg.

Dette gjør vi fordi vi ønsker at hverdagen din skal bli forutsigbar og trygg. Når du kommer hit går vi gjennom reglene sammen for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av. 

De tre viktigste reglene 

 • Vi skal møte hverandre med gjensidig respekt, raushet og omsorg
 • Alle skal høre noe godt hver dag
 • Vi skal alle jobbe for å gjøre hverandre gode

Hverdagen din

Skole og jobb

Det er viktig for ungdom å gå på skolen. Foreldre har, sammen med skolen, et hovedansvar for den opplæring du får. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å gjennomføre skolegangen.

Alle barn har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1.-10. klasse).  Dersom det er mulig, kan du fortsette å gå den ungdomskolen du gikk på. Hvis det av ulike grunner ikke er mulig, vil du få tilbud om skole i vårt nærmiljø, eller via Lerberg skole- og kompetansesenter, som har skoleansvar for alle ungdommer som bor hos oss.

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Er du elev i videregående skole, følger vi opp denne skolegangen. Hvis du ikke har en skoleplass, skaffer vi et annet dagtilbud til deg.

Vi samarbeider tett med skolene, og har fastsatt tid hver ettermiddag til leksearbeid der vi kan hjelpe deg om du har behov for det. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Vi legger til rette så du kommer deg på skolen eller jobb. Dette kan innebære hjelp til å komme på bussen til/fra, vi kan også kjøre dersom det blir vurdert som det beste for deg. Vi ønsker at det er tett kontakt mellom oss som jobber ved avdelingen, skole/arbeidsplass og deg. Slik finner vi sammen gode løsninger for en meningsfull og lærerik hverdag.

Pc og telefon

Du kan ha tv/pc og spill-utstyr på rommet ditt, hvis du bruker dette på en fornuftig måte. Bruker du telefonen/pc til noe som ikke er bra for deg, som å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg.

Det er trådløst nettverk som du kan koble deg på. Tidspunkt for internett-tider står i husreglene du får før du flytter inn.

Ukelønn og belønning

Du får 50 kroner i uken. I tillegg kan du få 150 kroner ved å gjennomføre ukentlig vask av rom og fellesareal.

Når du har gjort de oppgavene vi har avtalt, eller vært med på noen av de gjøremålene som vi trenger å få utført, får du belønning. Belønning kan være ukelønn, lønn for bonusjobb eller i form av andre ting vi har avtalt. Som en tur på kino, eller noe annet du ønsker deg.

Besøk

På avdelingen vil du, etter avtale og i samarbeid med oss som jobber her, ha mulighet for å ha besøk av venner. Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden.

Fast døgnrytme

Hos oss skal alle ha en god døgnrytme. Vi har faste inne- og leggetider i ukedager og i helgene, utfra hvor gammel du er. Alle har et skole- eller dagtilbud. Vi spiser felles måltider, er i aktivitet både på og utenfor institusjonen. Vi holder kontakten med familie og venner og tar godt vare på huset vårt og hverandre. Alle rydder, vasker, handler, lager mat, baker, vasker biler og klipper plener – akkurat som andre som bor sammen.

Samarbeid

Vi ønsker at du er med og bestemmer og påvirker det som skjer i hverdagen. Vi samarbeider med din familie og andre som påvirker deg og ditt liv, for eksempel skolen, vennene, legen og kanskje treneren for en aktivitet du driver med. 

Ansvarsgruppe

Den tiden du bor her har du en ansvarsgruppe. På møtene deltar du, barneverntjenesten, som regel lærer, foreldre eller foresatte, og hovedkontaktene dine. Ansvarsgruppen jobber sammen for at du skal oppnå målene i handlingsplanen din.

Handlingsplan

Handlingsplanen lager vi sammen. I den skriver vi det vi er blitt enige om at du skal jobbe med, ting du skal bli bedre på, og oppgaver og aktiviteter du skal ha.

Din ukeplan

Alle har hver sin ukeplan. Disse lager vi sammen en gang i uken. På planen setter vi inn middager, aktiviteter, fellesaktiviteter, skole, jobb, planer for helgen og annet.

Husmøte

En gang i uka har vi et felles husmøte. På møtet er alle ungdommene og de voksne som er på vakt den kvelden. Vi planlegger hva som skal skje felles på huset. Dette er et møte for dere ungdommer, hvor dere kan ta opp saker som angår dere alle, gi tilbakemeldinger på ting som er bra eller ikke bra, ulike ønsker og behov. 

Fritid

Driver du med en hobby legger vi til rette for at du kan fortsette med det så langt det lar seg gjøre. Hvis du ikke har en spesiell fritidsinteresse, men har lyst til å starte med noe, hjelper vi deg gjerne med dette. Det vil være mulig å delta på felles aktiviteter på avdelingen.

Døgnrytme

Det er viktig å ha en god døgnrytme dersom du skal fungere i hverdagen. Derfor har vi noen regler for når du skal være hjemme, og når vi skal gå til ro om kvelden. Dette er avhengig av hvor gammel du er, og vil bli avtalt med deg ved innflytting.

Begrensninger

Vi har alle rett til å bestemme i personlige spørsmål, som for eksempel hva vi ønsker å tro på, hvilke fritidsinteresser vi ønsker å drive med, hvordan vi liker å kle oss og se ut på håret. Det gjelder også deg når du bor hos oss.

Vi har ansvaret for deg og vi skal gi deg god omsorg når du er her. Det kan bety at vi noen ganger, av hensyn til trivselen og tryggheten din, og de andre rundt deg, må gi deg noen begrensninger.  Disse begrensningene kan vi gi deg når vi mener det er til ditt eget eller oss andres beste, som en del av å ha ansvaret for deg, og å gi deg god omsorg.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi mener det er viktig at vi samarbeider med de menneskene som er viktige for deg. Dette bidrar til å skape en trygghet for deg og dine omsorgspersoner.

Plan for samvær

Det vil bli laget en plan for samvær i samarbeid med dere, så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å legge til rette for at du kan ha besøk av familien på avdelingen. Vi lager avtale med deg og de det gjelder, om tidspunkt for samværet.

Samarbeider

Alle familier har ulike behov, og det er viktig for oss å finne en samarbeidsmåte som passer for deg og din familie. Primærkontaktene vil ha kontakten med omsorgspersonene dine en gang per uke. Disse samtalene kan inneholde oppsummering av hvordan du har det på institusjonen, mål i handlingsplanen som omhandler ditt nettverk, viktige temaer og lignende. 

Primærkontakt

To av oss som jobber her blir dine primærkontakter. Det er de som skal ha hovedoversikten gjennom oppholdet hos oss. Du og primærkontaktene skal sammen lage noe vi kaller handlingsplan- en plan for deg og dine mål mens du bor hos oss. Handlingsplanen handler også om hvordan du og vi skal jobbe sammen for å nå målene dine. Primærkontaktene er de som skal delta på dine ansvarsgruppemøter og som skal ha ukentlig kontakt med dine omsorgspersoner.

Ansvarsgruppe

Ca. hver 6. uke har vi ansvarsgruppemøte hvor du, dine omsorgspersoner, saksbehandler fra kommunen, eventuelt rådgiver fra Buskerud inntak og andre samarbeidspartnere deltar. Hensikten med disse møtene er å snakke om hvordan det går med deg, planlegge hva som skal skje framover og avtale hvem som skal hjelpe deg med hva. Før disse møtene vil du og primærkontaktene dine snakke om hva som skal drøftes på møtene. En av primærkontaktene deltar sammen med deg på disse møtene.

Brukermedvirkning

Vi legger vekt på at du skal ha mulighet til å påvirke din egen hverdag og ditt liv. Vi håper at du har et ønske om å utvikle deg positiv. Sammen med deg skal vi legge til rette for at du kan få riktig oppfølging.

Rettigheter når du bor på institusjon

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Våre familiehjem

Våre familiehjem

Vi har 36 statlige familiehjem. Familiehjemmene er alle forskjellige med sitt individuelle preg. I alle disse familiene kan ungdom bo over lengre tid. Hjemmene ligger spredd i hele Buskerud, Vestfold og noen i Telemark 

Ungdommene er i alderen 12 – 18 (20) og blir plassert i en av familiene etter Lov om barneverntjenester, paragrafene 4-4 4. ledd,  4-12, 1-3 og  4-17

Ansatte

Våre konsulenter som jobber med familiehjemmene har lang erfaring fra å arbeide med ungdom. De er sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere. Mange har også ulike videreutdanninger innen familieterapi, veiledning, flerkulturelt arbeid, psykisk helsevern og barnevern. 

Gemini

Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Egen nøkkel
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet

Nærområdet

Gemini ligger sentralt i Krokstadelva. Det er kort vei til offentlig transport. Krokstadelva ligger ca.15 minutter med bil fra Drammen og 20 min fra Kongsberg. I nærheten finner du matbutikker, kjøpesenter, skoler, svømmehall, spisesteder, legesenter, tannleger, helsestasjon, ungdomsklubb og ulike fritidsaktiviteter.

 • Direkte e-post: gemini@bufetat.no
 • Besøksadresse: Hasselbakken 7, Krokstadelva

 

 

Orion

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Felles TV-rom
 • Bordtennis
 • Treningsrom
 • Trådløst nettverk
 • Sandvolleyballbane
 • Egen nøkkel
 • Trampoline
Nærområdet

Nærområdet

Orion ligger sentralt i Hokksund. Det er kort vei til offentlig transport. Hokksund ligger ca. 20 min med bil fra Drammen og Kongsberg. I sentrum finner du matbutikker, skoler, svømmehall, bibliotek, spisesteder, legesenter, tannleger, helsestasjon, ungdomsklubb og ulike fritidsaktiviteter.

Vestre Kjenner

Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles TV-rom
 • Treningshybel
 • Trådløst nettverk
 • Playstation
Næromådet

Næromådet

Vestre Kjenner ligger i Lier, fem minutter gange fra Liertoppen kjøpesenter, ca. ti minutter med bil til Drammen, 25 til Oslo.

Huset vårt ligger på en aktivitetsgård. Flere av våre ungdommer har hatt ulike tilbud og avtaler på denne gården. Det er hester, sauer og andre dyr rundt oss, og vi har turløyper rett i nærheten.

Direkte e-post: Vk@bufetat.no

Her er det som et hjem. Jeg har alltid noen å prate med. Vi gjør aktiviteter som planlegges sammen.
 • Bor etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4 6. ledd og 4-12
 • Ungdom mellom 13-18 (20) år
 • Ungdommer bor hos oss fra noen måneder og opptil 1-2 år
 • Tre institusjonsavdelinger
 • 12 ungdommer
 • 54 familiehjem
Besøksadresse

Dyrmyrgata 47, 3611 Kongsberg

Postadresse

Postboks 2230, 3103 Tønsberg

Telefon
466 17 840
Epost
buskerud.ungdomshjem@bufetat.no
Agnethe Bugge
Agnethe Bugge
Enhetsleder

Tlf: 466 18 407