• Inngang til administrasjonen ved Borg barne-og familiesenter
  Inngang til administrasjonen ved Borg barne-og familiesenter
 • Lekerom for barna
  Lekerom for barna
 • Uteplassen bak foreldre- og barnavdelingen
  Uteplassen bak foreldre- og barnavdelingen
 • Borg veggbilde.jpg
  Borg veggbilde.jpg
 • Borg kjøkken.jpg
  Borg kjøkken.jpg
 • Borg barnerom.jpg
  Borg barnerom.jpg

Avdeling for beredskapshjem

Om avdelingen

Om avdelingen

Antall hjem

Borg barne- og familiesenter har to beredskapshjemsavdelinger med 60 beredskapshjem for barn i alderen 0-18 år. Avdelingene består av to avdelingsledere, ti konsulenter, og en psykolog som følger opp plasseringer i våre beredskapshjem. Våre arbeidsplasser ligger i Sundløkkaveien 73, 1659 Torp.

Et midlertidig hjem

Et beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som trenger akutt hjelp fordi de av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Våre beredskapshjem er spredt rundt i østre deler av Viken. Barn plasseres akutt i beredskapshjem etter barnevernloven paragraf 4-6 første og andre ledd.

Beredskapshjemmene kan ta imot inntil to barn, og barna får eget rom og det de trenger av nødvendig utstyr utfra alder og behov. Barna vil være en del av familien og delta i familiens hverdag. Beredskapshjemmene vil så langt det lar seg gjøre tilrettelegge for barnas egne interesser og tradisjoner.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Oppfølging av beredskapshjemmene

Borg barne- og familiesenter har to avdelingsledere, ti konsulenter og en psykolog som ivaretar oppfølging av beredskapshjemmene. Oppfølgingen gis gjennom opplæring, undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Borg barne- og familiesenter koordinerer arbeidet rundt barna og samarbeider med biologisk familie, barneverntjenesten som har plassert barna, barnehage/skole/SFO og hjelpeapparat for best mulig å ivareta barna mens de bor hos oss.

Beredskapshjemmene har gjennomgått opplæring i hvordan de skal møte og forstå barn i krise og barn som har det vanskelig. Mange barn har med seg opplevelser og erfaringer som preger dem. Borg barne- og familiesenter er opptatt av å ivareta barna utfra en tilknytningsforståelse og et traumesensitivt perspektiv. Vi jobber etter modellene Circle of Security og Trygg Base.

Oppholdet i beredskapshjem er midlertidig og mange barn vet ikke hvor de skal bo i framtiden. Ofte kan det ta tid å få avklart dette og barna blir boende i usikkerhet lenger enn ønskelig. Beredskapshjemmene har omsorgen for barna inntil en annen og mer varig løsning er funnet, enten det er hjem til foreldrene, til fosterhjem eller til institusjon. Når barna flytter planlagt videre til ny omsorgsbase, følger beredskapshjemmene barnet gjennom en overføringsprosess for å gjøre flyttingen så trygt som mulig.

Tilrettelegging for barn i beredskapshjem

Barnas relasjoner til biologisk familie skal ivaretas. Borg barne- og familiesenter har egnet lokale for samvær mellom barn og foreldre i Sundløkkaveien 73, 1659 Torp. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, forsøkes det å sikres kontinuitet i forhold til skolegang og fritidsaktiviteter. Geografiske avstander kan imidlertid vanskeliggjøre dette.

Foreldre- og barnavdeling

Dette har vi hos oss
 • Barnemøbler
 • Bøker
 • Delt bad
 • Egne hybler
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-rom
 • Grill
 • Hagemøbler
 • Lekeplass
 • Leker
 • Lekestue
 • Lekerom
 • Møterom
 • Spill
 • Stor uteplass og plen
 • Utendørs lekeapparater
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
Hverdagen din

Hverdagen din

Handlingsplan

Ved innflytting utarbeider hovedkontakt/teamet en handlingsplan for oppholdet i samarbeid med foreldrene. Her skriver vi ned målsettingene for oppholdet, hvilke metoder som skal benyttes og hva som blir den enkeltes oppgaver og forpliktelser. Familiens tanker om hva de ønsker hjelp til, samt barneverntjenestens tiltaksplan, danner grunnlaget for innholdet i planen. Vi ønsker at foreldrene skal være aktive i utformingen av egne mål for oppholdet. Handlingsplanen er vårt viktigste arbeidsdokument, og vi bruker den blant annet aktivt i ukesoppsummeringen sammen med familiene.

Morgenmøter

For foreldre og personalet hver dag kl. 08.30 med planlegging av dagen.

Menymøter/måltider

Alle som bor her møtes til middag hver dag. Familiene har ansvar for middagslaging med bistand fra personalet én gang pr. uke.

Husmøter

Vi har husmøter hver måned hvor vi tar opp eventuelle utfordringer og planlegger hvordan vi sammen kan skape trivsel og trygghet på senteret.

Hjemmetrening og ferie

Helgene organiseres og disponeres av familiene selv. De fleste familiene reiser hjem annen hver helg. Dette gir deg og din familie muligheten til hjemmetrening, samt å holde kontakt med familie, venner og nettverk. Avdelingen arrangerer ikke ferieturer, men om du ønsker å reise på ferie, helgebesøk eller lignende kan du søke om dette.

Samarbeidsmøter

Hver 4. uke deltar foreldrene og ansatte ved Moringen på samarbeidsmøter med barneverntjenesten, eventuelt andre involverte instanser.

Fritid og aktiviteter

Det finnes mange muligheter for en aktiv fritid i området. Det er fullt mulig å delta på aktiviteter utenfor avdelingen. Vi som jobber her kan være behjelpelige med å finne det tilbudet du leter etter og hva som finnes i området. Utgifter til slike aktiviteter dekkes av den enkelte familie.

Besøk

Ved besøk av familie og andre, legges det til rette for mest mulig besøk på egen hybel.

Renhold

Familiene som bor på Moringen har ansvar for renhold av egen leilighet, i tillegg til fellesarealene sammen med oss som jobber her.

Regler

Når du bor på senteret er det din plikt å etterleve ordensreglene våre, faste rutiner og opptre hensynsfullt overfor beboere og ansatte, samt bidra til et godt fellesskap. Du må følge reglene for fellesskapet i institusjonen.

Når dere kommer hit

Når dere kommer hit

Før inntak

Før et inntak mottar vi en søknad fra barneverntjenesten i familiens hjemkommune om opphold ved senteret. Den følges opp av et innsøkingsmøte hvor vi, barneverntjenesten i kommunen og foreldre deltar. Når inntak er endelig bestemt, inviterer vi familien som skal bo her til en omvisning på senteret. Vi tilbyr også å ta imot besøk for omvisning i forkant av søknad som et ledd i motiveringsprosessen av foreldre.

Inntaksmøte

Når dere kommer til Moringen har vi et inntaksmøte. Her deltar dere som foreldre, barneverntjenesten i din hjemkommune, fagteam og ansatte ved familieavdelingen. I møtet går vi gjennom innholdet i oppholdet og tiltaksplanen. Dere vil få tydelig informasjon om hva som er målsettingen med oppholdet, og hvordan vi på avdelingen arbeider for å nå målene. Vi vil også gi informasjon om hvilke rettigheter og plikter familiene har på senteret.

Ta med

Ta gjerne også med noen personlige eiendeler som gjør at du/dere vil trives i leiligheten, for eksempel bilder av venner/familie. Dere må også ta med klær og toalettsaker. Vi har trådløst nettverk i fellesrommene, der kan du bruke egen pc og mobil. All mat og husholdningsartikler er inkludert i oppholdet for foreldre og barn.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

Familie og nettverk

Det varierer i hvilken grad familiene som bor på familieavdelingen har et nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. Vi kartlegger familie og nettverk tidlig i oppholdet, slik at vi vet hvilke ressurser som finnes rundt familien – det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjoner eller lignende. På denne måten finner vi ut hvem som kan bistå med hva. Vi legger en plan for hvordan nettverket kan involveres i arbeidet som gjøres på senteret.

Kontakt med familie og nettverk

Dersom familiene deltar i barselgrupper, lokale familieavdelinger eller lignende tilpasser vi oppholdet slik at de kan fortsette å delta på disse. Vi kan også involvere familien i det som skjer på senteret, i samarbeidsmøter, samtaler eller ved at de får informasjon på annen måte.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Mål med oppholdet

Vi som jobber på Moringen har som mål å gi det enkelte barn utviklingsmuligheter gjennom å styrke foreldreferdigheter, blant annet ved å:

 • styrke tilknytningen mellom foreldre og barn
 • bevisstgjøre foreldrenes om egen voksenrolle
 • styrke foreldrenes praktiske kompetanse
 • styrke familiens nettverk

Vi er opptatt av foreldrenes egen oppvekst, fordi det er nær sammenheng mellom hva du selv har fått av omsorg i din oppvekst, og dine forutsetninger og muligheter for å gi ditt barn god omsorg. Vi ønsker å hjelpe deg til å bli bevisst hva du som mor eller far trenger å lære, for at ditt barn skal få god omsorg fra deg.

Tilknytning

Vår oppgave er å styrke foreldrenes ressurser og samtidig redusere risikofaktorer. Hovedfokuset i oppholdet er å styrke foreldrenes bevissthet om at tilknytning til eget barn er viktig. God tilknytning fremmer beskyttelse og omsorg, og etablering av trygghet til nære omsorgspersoner. Tilknytning skjer gjennom samspill med eget barn. Her bruker vi ulike verktøy, som video og samtaler omkring samspill og egen barndom/historie.

Tidlig intervensjon

Arbeidet på familieavdelingen legger vekt på tidlig intervensjon. Dette er basert på forskning som viser hvor viktig kvaliteten på tidlig samspill og utviklingen av trygg tilknytning er for barnets utvikling. Å starte arbeidet med dette tidlig i barnets liv, eller allerede under graviditeten er derfor viktig. Tidlig intervensjon i form av veiledning i foreldrerollen er avgjørende for at barnet skal ha et best mulig utgangspunkt sammen med sine foreldre.

Mentalisering

Begrepet mentalisering er særlig sentralt i arbeidet på Moringen. Mentalisering er evnen til å forstå egne og andres følelser, tanker og motiver. Å se seg selv utenfra og andre innenfra er sentralt for å kunne lese og forstå eget barn og er avgjørende for å kunne gi god omsorg. Vi legger vekt på foreldrenes evne til å forstå og møte sine egne barns behov, og sette sine behov til side.

Tilbud til gravide

Familieavdelingen på Moringen gir også tilbud til gravide som trenger hjelp med fødselsforberedende tiltak, inntil 6 uker før termin. Når foreldrene flytter inn før fødsel, jobbes det med å forberede seg på fødsel, samt å bli foreldre. Ulike kartlegginger kan også starte dersom det er hensiktsmessig. Etter fødsel har mor og barn en barselperiode på senteret for å bli kjent med hverandre og få en god start på foreldreskapet. I barseltiden deltar ikke foreldrene på fullt program, de er fritatt for praktiske oppgaver og kan konsentrere seg fullt og helt om den nyfødte, samt komme seg etter fødselen. Vi gir veiledning, tilbud om ulike samtaler og kartlegginger dersom det er hensiktsmessig.

Veien videre

Etter endt opphold på avdelingen, er det tre mulige konklusjoner:

 1. Det vurderes at familien ikke er i behov av institusjonsplass, og det er tilstrekkelig med hjelpetiltak i hjemmet.
 2. Det vurderes at familien vil trenge et lengre opphold på Moringen for videre endringsarbeid.
 3. Det vurderes at foreldrenes omsorgsfungering ikke er god nok og det anbefales at barnet får en annen omsorgsbase.

Metoder vi bruker

KOR

Kor er et verktøy som skal bidra til å sikre at familiene selv opplever at det skjer endring til  målene som er utarbeidet i handlingsplanen for oppholdet i avdelingen. Familieavdelingen anvender KOR på ukesoppsummeringer med alle familier.

Døgnklokke

Et registreringsskjema foreldrene fyller ut i løpet av døgnet. Her registreres søvn, våkenhet, uro, gråt og inntak av måltider gjennom døgnet. Døgnklokken skal bidra til å hjelpe mor/far til å strukturere døgnet og få oversikt over barnets søvn- og spisemønster.

Strukturerte samtaler med foreldrene

Formålet med samtalene er å høre foreldrenes vurdering av sin og familiens situasjon, samt å kartlegge deres tanker rundt problemer og ressurser de ser hos seg selv og i øvrig nettverk.

Nettverkskartlegging

Hensikten med nettverkskart er å kartlegge familiens nettverk. Målet er å øke bevisstheten rundt viktige personer familien kan knytte seg til, eventuelt hvilke personer som ikke har en god innvirkning i livet deres. I kartleggingsarbeidet benyttes ulike verktøy, som nettverkskart, genogram, samtaler med nettverket mm.

Miljøobservasjoner

Miljøterapeutene observeres samspillet mellom foreldre og barn, og foreldrenes omsorgspraksis. Herunder ligger også vurdering av samspill med barnet og samspill mellom foreldrene.

Råd og veiledning

Inngår som en del av samtalene med foreldrene. Veiledningsarbeidet i familien har fokus på barnet og hans, hennes behov.

Videofilming av foreldre og barn

Vi filmer foreldre og barn jevnlig under oppholdet. Dette fordi foreldre opplever det som nyttig. Dette gir et godt utgangspunkt for refleksjon i samspillsituasjoner. Vi kan i etterkant samtale omkring hva vi ser av godt samspill, samt områder hvor det kan gjøres forbedringer. Filmene er kun til intern bruk og vil bli slettet i etterkant av oppholdet.

Familieråd

Familieråd er en måte å jobbe der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger når familien og barn, ungdom i familien har det vanskelig. Modellen fokuserer på familienettverkets muligheter, ressurser og ansvarsfølelse. I samarbeid med barnevernet arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.

Samspillsintervenering

Benyttes i samhandlingen mellom foreldrene og barnet eller for å få i gang samhandling dersom denne ikke er tilstede. I det daglige arbeidet vil det si å gå inn og forsterke positive samspillsekvenser, mentalisere barnet for foreldrene, dele gleden sammen med foreldrene og forsøke å gi dem den kunnskapen de trenger for å forstå barnet sitt.

COS-opplæring

Circle Of Security (COS-opplæring) er et opplæringsprogram som bygger på tilknytningsforskning, og betydningen av barnets utvikling gjennom relasjonen til andre. Metoden konsentrerer seg om å bedre foreldrenes evne til mentalisering og omsorg. Opplæringen finner sted både i gruppe og individuelt, og målsettingen er at foreldrene skal reflektere for å forstå barnet.  Det gis individuelt til f.eks. fremmedspråklige som er i behov av tolk. COS har som hensikt å hjelpe omsorgspersoner til å forstå barnets atferd og hvordan barnet kan møtes på en utviklingsstøttende måte.

Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Familieavdelingen, Moringen, ligger på Gressvik (googlemaps), et tettsted 6 km utenfor Fredrikstad sentrum. Det er kort avstand til serviceinstitusjoner som post, frisør, lege, bibliotek og butikker, samt den lokale helsestasjonen. Det er gangavstand til fine turområder.

Offentlig kommunikasjon

Det er god bussforbindelse til Fredrikstad sentrum, hvor det er enkelt å komme seg videre med buss og tog til de øvrige Østfoldbyene og Østlandet som helhet.

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Syv familier

Vi arbeider med syv familier til enhver tid. Fem familier har plass inne på Moringen samtidig som to familier forberedes på opphold og/eller praktiserer og følges opp i eget hjem etter oppholdet. Familiene bor i leilighetene på Moringen i ca. fire måneder. I hele perioden er familien jevnlig hjemme i egen bolig og praktiserer nye omsorgsferdigheter.

Familiene som bor her er søkt inn fra barneverntjenesten i hjemkommunen sin. De skal selv samtykke i oppholdet, og det er foreldrene som ivaretar omsorgen for seg selv og barnet mens de bor ved senteret.

Familiene som får hjelp på Moringen kan vente barn, være enslige foreldre eller par med ett eller flere barn. Felles for dem er at de trenger støtte og veiledning til å styrke sine ferdigheter som foreldre, for å bli bedre omsorgspersoner for sine barn. Ofte er det en bekymring rundt barnets omsorgssituasjon, og barneverntjenesten har forsøkt tiltak i hjemmet som ikke har hjulpet tilstrekkelig.

Ansatte på avdelingen

Vi som jobber her skal gi støtte og veiledning til utsatte familier som har eller venter barn. Vi har bakgrunn blant annet som barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere og vernepleiere. Mange av oss har videreutdanning i rusproblematikk, familieterapi, tilknytning/samspill og i barn/foreldre med psykiske lidelser. Vi har ansatte på jobb hele døgnet. På Moringen har vi tilgang på psykolog i det daglige arbeidet. Psykologen kan ha samtaler med beboere og bistå personalet med veiledning, og deltar også på noen av avdelingenes fagmøter.

Trygghet og trivsel

Det er viktig for oss at familiene som bor på Moringen har trygge rammer å forholde seg til. Vi har husmøter hver måned hvor vi tar opp eventuelle utfordringer. Her planlegger hvordan vi sammen kan skape trivsel og trygghet på senteret. Vi har regler og rutiner som alle må forholde seg til. Ved innflytting må hver familie underskrive en bokontrakt som gir rammer og retningslinjer for fellesskapet i institusjonen. På den måten gjør vi oppholdet ditt bedre og alle bidrar til fellesskapet. Beboerne har sin egen tillitsvalgte som de selv velger.

Familieteam og hovedkontakt

På familieavdelingen får hver familie et team som vil ha et spesielt ansvar for familien under oppholdet. I samarbeid lager vi en handlingsplan – en plan for oppholdet den enkelte familie skal følge. De planlegger også uken, gjennomfører samtaler, veiledning og observasjoner i samarbeid med deg. Teamet samarbeider tett med andre aktuelle instanser, som for eksempel barneverntjenesten i hjemkommunen din.

Inntak

Inntak

Et opphold hos oss er et frivillig hjelpetiltak. Det vil si at foreldre skal gi samtykke til oppholdet.

Det er barneverntjenesten i familiens hjemkommune som søker om opphold. 

Familiene kan besøke institusjonen i inntaksfasen, både før og etter at søknaden er sendt og behandlet. I disse møtene informeres foreldrene blant annet om målsetting for oppholdet.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Dine rettigheter under oppholdet

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får innflytelse på hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum  hvert annet år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

PMTO avdeling

Om avdelingen

Om avdelingen

Borg tilbyr hjelp til bedre samspill i familier og fosterfamilier med barn under 13 år. PMTO-teamet består av terapeuter og en teamleder.

Tilbudet gis som et frivillig hjelpetiltak etter paragraf 4-4.2 ledd i barnevernloven i samarbeid med barneverntjenesten.

Dette er et tilbud som er gratis for familien.

Hva er PMTO (Parent Management Training Oregon)?

Parent Management Training Oregon(PMTO)-veiledning er en behandlingsmetode som brukes i familier med barn i alderen 4-12 år, hvor barnet har en utadrettet negativ atferd, og hvor det er behov for mer positivt samspill mellom barnet og foreldrene. Målet med PMTO er å fremme godt samspill og positiv utvikling hos barnet, samt redusere den negative atferden barnet har, gjennom samtaler og øvelser med foreldrene. Denne behandlingen kan forbedre familiesituasjonen som helhet, men også øke trivsel hos barnet på skolen og i fritiden.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Har du et barn som ikke vil høre på deg?

Foreldrene er barnets viktigste læremestre

Som foreldre møter man mange utfordringer i barneoppdragelsen. Alle barn kan oppføre seg trassig og lite samarbeidsvillig, eller de kan vise aggresjon, for eksempel med slag og spark. Hvis slik oppførsel blir et mønster over lengre tid slik at foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser og samarbeide med barnet, kan det være godt å få hjelp.
PMTO-behandlingen består av samtaler og øvelse med mål om å støtte og hjelpe foreldrene i deres samspill med barnet. I behandlingsforløpet er foreldrene terapeutens viktigste samarbeidspartner, og de lærer å iverksette et mer positivt samspill i familien ved hjelp av konkrete foreldreverktøy.

PMTO legger vekt på at foreldrene skal:

 • støttes til å kommunisere positivt og tydelig med barnet
 • gi barnet støtte, ros og oppmuntring når det utviser positiv atferd
 • gjennomføre milde negative konsekvenser når barnet ikke samarbeider eller bryter regler

Hvem kan få utbytte av PMTO

PMTO er velegnet til familier hvor barnet gjennom lengre tid har vært særlig krevende, negativt, grensesøkende, trassig, urolig, aggressivt eller sint.
Denne atferden resulterer ofte i at barnet kommer i konflikt med foreldre, søsken, lærer og venner. Barn med disse utfordringene trenger hjelp til å lære å være sammen med andre på en positiv måte. I PMTO tenker vi at det er foreldrene i samarbeid med PMTO-terapeuten som skal hjelpe barnet til å endre atferden. Problematferden til barnet kan være diagnostisert eller ikke, og barnet kan også ha andre diagnoser. Familier med barn med ADHD og problematferd kan f.eks. ofte ha nytte av PMTO sammen med medisinsk behandling.

Hvilke barn kan ha nytte av PMTO:

 • Barn som ofte kommer i konflikt med voksne og andre barn
 • Barn som ikke følger beskjeder og nekter å samarbeide
 • Barn som ofte er i opposisjon

Terapeutens rolle

Å forandre et etablert samspillsmønster i en familie kan være en krevende prosess. PMTO-terapeuten støtter foreldrene aktivt i denne prosessen og hjelper foreldrene med å sette seg mål for behandlingen og finne løsninger som bedrer samspillet mellom foreldrene og barnet. Dette gjøres gjennom samtaler, øvelse og konkrete hjemmeoppgaver.
Terapeuten ringer hjem til familien en gang mellom hver samtale for å støtte dem i hjemmearbeidet.

Hvordan arbeider vi?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.

 • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
 • Begge foreldre, eventuelle steforeldre bør delta
 • Barnet deltar på møtene ved behov
 • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet
 • Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen
 • Foreldrene jobber med hjemmeoppgaver mellom møtene
 • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen
 • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet
 • Ved behov involveres barnehage eller skole
 • Vanlig behandlingstid er seks til ni måneder
 • Etter endt PMTO-behandling utarbeides det en rapport med en beskrivelse av behandlingsprosessen. Denne går til barneverntjenesten med kopi til foreldre.

PMTO-behandlingen har fokus på:

 • Gode og tydelige beskjeder – dette er første skritt på veien til et godt samarbeid med barnet
 • Ros og oppmuntring – Oppmerksomhet på positiv oppførsel fremmer positiv atferd.
 • Grensesetting/milde negative konsekvenser – lærer barnet å akseptere grenser fra foreldrene

Hvordan få PMTO?

For å få PMTO gjennom Bufetat må man ta kontakt med barneverntjenesten i barnets bostedskommune. Barneverntjenesten vil da kunne hjelpe foreldre til å søke bistand om PMTO fra Bufetat.

Avdeling for spesialiserte fosterhjem

Om avdelingen

Om avdelingen

Avdelingen tilbyr en forsterket faglig oppfølging til fem fosterbarn i alderen 6-12 år (etter særlig vurdering under 6 år), der barnets fungering og utvikling er preget av:  

 • Alvorlige tilknytnings- og/eller relasjonsskader, eller risiko for dette 
 • Alvorlige atferdsforstyrrelser eller risiko for dette 
 • Gjentatte flyttinger eller risiko for dette 
 • At barnet er utsatt for psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgrep 

Avdelingen består av avdelingsleder, psykolog, veileder og familieterapeut. 

En forutsetning for inntak er plassering etter Lov om barneverntjenesten § 4-12.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Tiltakets målsetting er:

 • Å gi faglig oppfølging til barnets viktigste omsorgsgivere, fosterforeldrene, slik at de opplever støtte og økt grad av trygghet i møte med utfordrende atferd og reaksjoner hos fosterbarnet. 
 • Å fremme barnets utvikling gjennom utviklingsstøttende  og traumebevisst omsorg, forståelse, veiledning og aktivitet. 
 • Å fremme tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre. 
 • Å hjelpe barnet til å lære nye ferdigheter. 
 • Å fremme positiv atferd hos barnet. 
 • Å fremme samhandling med barnets biologiske familie og nettverk, samt sikre brukermedvirkning. 
 • Å fremme samarbeid og samordnet innsats fra ulike offentlige og private instanser som har et definert ansvar for barnet. 

Tiltaksarbeidet gjennomføres ved:  

 • Et tett samarbeid mellom fosterforeldrene, teamet, den enkelte kommunale barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. 
 • En forsterket faglig og økonomisk oppfølging fra teamet med en varighet på  12 måneder (regulert i en oppdragsavtale med Bufetat). Dette innebærer bl.a.:  
  • Opplæring, veiledning, oppfølging og daglig til ukentlig samarbeid med fosterhjemmet.  
  • Kartlegging og samtaler med barnet for å sikre individuelt tilpassede tiltak. 
  • Utarbeidelse og målrettet arbeid knyttet til  barnets handlingsplan. 
  • Veiledning til skole og avlastere etter behov og kapasitet. 

Søknadsprosedyre: 

 • Barneverntjenesten fyller ut og sender inn henvisningsskjema A-1 2013 fra www.bufdir.no. Under punktet «Ønsket bistand» skal det krysses av for institusjon. 
 • Vedlagt henvisningen ligger «Vedlegg til Rutine 01: Utfyllende opplysninger om barn og familie». 
Livskriser gir muligheter – Borg barne- og familiesenter er opptatt av å styrke disse mulighetene for barn og familier som kommer til oss

Borg barne- og familiesenter har fem avdelinger: 

 • Avdeling for foreldre og barn med tilbud til syv familier på bakgrunn av barnevernloven § 4-4, andre ledd. Alder 0-6 år og oppholdstid 3-6 måneder  
 • To beredskapsavdelinger med 60 beredskapshjem for plassering av barn fra 0-18 år
 • PMTO-avdeling for aldersgruppen 4-13 år
 • Avdeling for spesialiserte fosterhjem med fem fosterhjem for plassering av barn 6-13 år
Besøksadresse

Sundløkkaveien 73, 1659 Torp (adm.)

Storveien 121, Gressvik (avd. foreldre og barn)

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 16 500

Epost
borg.barne.og.familiesenter@bufetat.no
Marit Sahlin
Enhetsleder

Tlf: 466 16 335