Nærområdet vårt

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende. Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn i alderen 3-12 år.

Foreldrene anses som barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy, som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Ved å endre måten vi samarbeider og snakker på i familien, endrer også barnet sin oppførsel. Vi legger derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet, og å bedre forholdet mellom foreldre og barnet.

Behandlingsforløpet

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder. Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også han/hun til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Henvisning

Det er barneverntjenesten i kommunen som etter avtale med familien henviser til tiltaket PMTO. Henvisningen går via inntak i Bufetat og videre til oss i PMTO. Når vi har mottatt henvisningen, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. Barneverntjenesten mottar ved avslutning en sluttrapport fra PMTO forløpet. Denne kan familien kan få kopi av.

Samarbeid med familievernkontorene i Agder

Familievernet kan tilby barnefamilier tilbud om PMTO behandling. Familier som ønsker PMTO-veiledning kan ta kontakt med nærmeste familievernkontor, som videresender forespørselen til Agder barne – og familiesenter. PMTO vil ta kontakt med familien for videre planlegging og gjennomføring.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, er ikke hjemlet i lov om barneverntjenester og registreres ikke i Bufetats arkivsystem for barnevernssaker.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, registreres i familievernets arkivsystem, FADO. Her dokumenteres familievernets arbeid med familier.

Vi som bor og jobber her