• Mor og barn leker på gulvet
  Mor og barn leker på gulvet
 • Familie på fire leker med kjøkken
  Familie på fire leker med kjøkken
 • Mor og barn leker på lekerommet.
  Mor og barn leker på lekerommet.
 • Spiseplassen på Nygårdsveien
  Spiseplassen på Nygårdsveien
 • Kjøkken og spiseplass på Nygårdsveien
  Kjøkken og spiseplass på Nygårdsveien
 • Nygårdsveien 49b
  Nygårdsveien 49b

Nygårdsveien

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Lekerom
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Huske
 • Stor uteplass og plen
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nygårdsveien senter ligger i Arendal. Senteret ligger i et eldre etablert boligområde med butikk og post i umiddelbar nærhet. Senteret ligger i gangavstand til nærskolen Moltemyr, hvor barn i skolealder sogner.

Offentlig transport

Det er bussforbindelse til sentrum ca.100 meter fra senteret. Harebakken bussterminal der bussene går både til Oslo og Kristiansand ligger 2 kilometer unna. Den lokale Arendal bussterminal ligger i byen.

Togstasjonen ligger 2 km unna, og nærmeste flyplass er Kristiansand lufthavn Kjevik .

Skole og barnehage

Barn som går i barnehage i nærheten fortsetter i denne barnehagen, men ikke full tid.

Barn i skolepliktig alder meldes inn til SMI-skolen Aust-Agder før innflytting. SMI-skolen avgjør i samarbeid med dere foreldre, hjemskolen og oss hvilket skoletilbud som er best for barnet. Moltemyr skole er nærskolen vår. Dersom barnet har ulike lærevansker kan Familieskolen som er en del av ABUP og Sykehusveien 4 være alternativer.

Fritidsaktiviteter

Det er flere muligheter for aktiviteter med barn i nærheten. I nabolaget drives det en babysanggruppe. I byen er det en åpen barnehage og på biblioteket er det fast eventyrstund. Ellers finnes Arendal Vitensenter for barn og både sykkel- og skøytebane, for å nevne noen aktiviteter som ofte blir brukt av familier som bor her.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

De ansatte ved Nygårdsveien har i hovedsak grunnutdannelse som barnevernspedagog, sosionom og psykolog. 

De fleste ansatte har videre spesialiseringer, som sped -og småbarns psykiske helse, familieterapi, COS (Circle of Security), Marte Meo, DCM (Dialogical Communications Method) og PMTO (Parental management training Oregon). Samtlige faste ansatte har lang erfaring fra arbeid med barn og familier.

Turnus

Senteret er døgnbemannet og har en tredelt turnus; dag, kveld og hvilende nattevakt. Det er hovedsakelig to miljøterapeuter på jobb. Etter kl. 20 og i helger er det en miljøterapeut på jobb.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Målgruppe                                                                          

Nygårdsveien senter har som målgruppe familier med barn i alderen 0-6 år, med prioritet 0-3 år, som er i behov av hjelpetiltak eller Lov om Barneverntjenester § 4-4, 2. ledd og § 4-4, 3. ledd. Senteret kan utvide aldersgrensen for søsken, til og med 12 år, som er i følge med barn i målgruppen. Gravide inngår også i målgruppen.

Senteret tar sikte på å gi tilbud hvor:

Det er alvorlige bekymringer for: foreldrenes omsorgskapasitet, sikkerheten for barnet og barnets utvikling. I saker som er komplekse og vanskelige for barneverntjenesten å undersøke og vurdere.

Målsetting

Målsettingen med oppholdet er å bidra til en avklaring av bekymringene barneverntjenesten har knyttet til barnets omsorgssituasjon. Dette gjennom å kartlegge og veilede på områder knyttet til:

 • barnets behov og utviklingsmuligheter
 • foreldres kompetanse til å møte og ivareta barnets behov
 • tilknytningskvalitet og samspill mellom barn og foreldre
 • stabilitet i omsorgsutøvelse
 • risiko- og beskyttelsesfaktorer

Avklaringen knyttet til måloppnåelse må sees i forhold til hva som er mulig å kartlegge innenfor rammene til Nygårdsveien senter.

Utreder og veileder omsorgskompetanse

Et utredningsforløp ved Nygårdsveien senter varer i inntil 12 uker. Utredningsoppholdets overordnede struktur består av tre ulike faser som tilpasses hver enkelt familie. En kartleggingsfase hvor intensjonen er å kartlegge foreldrenes reelle funksjonsnivå i deres omsorgsutøvelse for på denne måten å få kunnskap om hvilke områder foreldrene trenger veiledning på videre. I kartleggingsfasen tilstreber personalet å få frem foreldrenes fungering. Deretter går oppholdet over til en individuelt tilpasset veiledningsfase hvor foreldrene gis ulike type veiledning ut fra deres fungeringsnivå, veiledningsbehov og vurderinger fra kartleggingsfasen. Til sist en fase enten uten intervensjoner eller med noen grad av veiledning, hvor det arbeides med å vurdere hvorvidt foreldrene har tatt til seg veiledningen.

Barnets sikkerhet og helse vil under hele oppholdet bli vektlagt, og ved bekymringer knyttet til dette gir personalet egnet veiledning.

Nygårdsveien senter sin holdning og verdi er å møte foreldre og barn med respekt og åpenhet, og vektlegger familiens egen deltakelse i gjennomføringen av utredning og veiledning. Det er fokus på å sette seg inn i foreldrenes ståsted og justere arbeidet på egnede områder ut fra tilbakemeldingene foreldrene gir personalet.

Senteret utreder og veileder i hovedsak på institusjonen, men kan også utrede noe i hjemmet etter avtale med innsøkende barneverntjeneste. Utredningen skal svare opp barneverntjenestens tiltaksplan.

En utredningsrapport forventes å utgjøre et strukturert bidrag, med god kvalitet og faglighet, rettssikkerhet, etiske betraktninger og kritisk anvendelse av metoder, til å treffe beslutninger om barns fremtidige omsorgssituasjon for barneverntjenesten, fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker, og domstoler.

Brukermedvirkning

Nygårdsveien tilstreber at foreldre som utredes, samt barnet ut fra dens alder og modenhet, er godt informert om rammene og innholdet i utredningen. Utredningsarbeidet vektlegger brukermedvirkning og tilrettelegger for at foreldre får anledning til å vise sin reelle omsorgskompetanse og utviklingspotensial.

Tolketjenester

Nygårdsveien senter leier inn egnet tolk ut fra foreldres morsmål og etnisitet. Utgifter til dette avklares med barneverntjenesten.

Legeundersøkelse

Det anbefales at barnet undersøkes av lege før innflytting, for å kartlegge barnets fysiske helse. 

Eksklusjonskriterier

Det er ikke tillatt med bruk av rusmidler under oppholdet ved senteret. Sikkerhet vurderes før inntak ved alvorlig voldsproblematikk hos foreldrene.

Henvisning

Barneverntjenesten sender søknad til Bufetat, region sør, Inntak, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.  Henvendelser kan rettes til Nygårdsveien senter ved avdelingsleder Tone Holte via e-post eller telefon 466 17 861. 

Ved innflytting må følgende være på plass fra barneverntjenesten sin side:

 • Foreldre er informert om bakgrunn for utredning og bekymringsområder.
 • Skriftlig samtykke fra foreldre
 • Vedtak
 • Tiltaksplan
 • Avtaler knyttet til helseinstanser, slik som f.eks. legeundersøkelser eller avtale om urinprøvetaking.
 • Aktuell bakgrunnsinformasjon i saken, slik som f. eks. informasjon innhentet av fastlege, nav, politi, tidligere undersøkelsesrapporter o.l.
 • Avklaringer knyttet til behov for tolketjenester.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

 

Samarbeid

Samarbeid

På sentret er vi opptatt av samarbeid. Det er viktig at barneverntjenesten har snakket godt med familien om hva det vil si å komme til senteret for å utrede foreldreferdigheter. Barneverntjenesten setter opp hva de ønsker vi skal gjøre.  Vi har et program vi skal igjennom og vi snakker med foreldrene om dette.

Barneverntjenesten

Vi har samarbeidsmøte med barneverntjenesten før oppstart, etter den første kartleggingen og mot slutten av oppholdet. Til slutt har vi et møte hvor vi går gjennom den rapporten vi har skrevet fra oppholdet. Vi ser på hvordan foreldrene gir barnet omsorg, og vurderer hva som på kort og lang sikt vil være det beste for barnet. Rapporten inneholder anbefalinger om hvor barnet skal være i fremtiden.

Det er vanlig at vi har møte med foreldrene før samarbeidsmøtene, slik at de er godt forberedt.

Saksbehandler i barneverntjenesten 

Foreldrene kan når som helst ta kontakt med deres saksbehandler i barneverntjenesten under oppholdet.

Slekt og nettverk

Familiene får ha besøk av familie eller venner. De må sjekker dette med oss på forhånd, slik at det ikke kolliderer med andre gjøremål eller andre gjester.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før innflytting

Det er barneverntjenesten som søker plass for utredning på Nygårdsveien senter. Det tilstrebes at foreldre får egnet informasjon fra barneverntjenesten om hva en utredning på Nygårdsveien senter vil inneholde, og at foreldre er kjent med bekymringene som ligger til grunn for utredningen. Dette danner grunnlaget for å kunne samtykke og inngå i et godt samarbeid knyttet til utredningsarbeidet.

Når saken er besluttet innskrevet på Nygårdsveien senter, kan familien, om mulig, komme på avtalt besøk før innflytting.

Legeundersøkelse

Barnet skal helst ha en somatisk undersøkelse av lege før innflytting. Undersøkelsen bidrar til at senteret kan tilby riktig hjelp og oppfølging.

Fysiske rammer 

Nygårdsveien senter ligger i naturomgivelser med grønt område rundt huset som er godt egnet for utelek for små barn. Det er bussforbindelse og gåavstand til Arendal sentrum.

Bygget har en beboerdel med to leiligheter, felles stue, kjøkken, lekerom, vaskerom og gang og en administrasjonsdel, med kontorer og møterom.

Det er to familier som kan bo på senteret samtidig og som har hver sin leilighet. Leiligheten inneholder en gang, to soverom, stue m/ kjøkkenkrok og eget bad. Leiligheten er møblert for foreldre og barn og har enkelt kjøkkenutstyr. Sengetøy, håndklær og noe utstyr til barnet tilbys ved ønske om dette.

Innflytting

På innflyttingsdagen holdes det et innflyttingsmøte med foreldrene. Her vil saksbehandler fra barneverntjenesten, samt den som vil være familiens hovedkontakt under utredningen på Nygårdsveien senter være tilstede. På møtet vil barneverntjenesten gå gjennom vedtak og tiltaksplan. Hovedkontakt på Nygårdsveien senter vil ut fra barneverntjenestens tiltaksplan presentere et utkast til utredningsplan, og informere om struktur og rammer for oppholdet.

Struktur og innhold under oppholdet

Fokuset for arbeidet til Nygårdsveien senter vil alltid ta utgangspunkt i hva barneverntjenesten ønsker utredet, det vil si det som står i tiltaksplanen.

Tiltaksplanen som barneverntjenesten har utarbeidet, samt utredningsplanen som synliggjør hvordan Nygårdsveien senter skal legge opp arbeidet for å kunne svare opp målene i tiltaksplanen, vil drøftes med foreldrene underveis i utredningsoppholdet. Det lages en ukeplan hver uke hvor de ulike avtalene er oppført, samt hva som er fokusområdene i observasjonene.

Det legges stor vekt på å trygge foreldre under oppholdet. Dette gjelder spesielt i starten av oppholdet, hvor de fleste kjenner en sterk grad av utrygghet for den situasjonen de befinner seg i. Åpenhet og respekt fra personalets side er sentralt i arbeidet. Foreldres tanker knyttet til samarbeidsrelasjoner mellom personal og foreldre er viktige innspill i utredningsforløpet.

I starten av oppholdet kartlegges foreldre og barn gjennom observasjoner i leiligheten eller fellesområde og gjennom ulike samtaler/intervjuer/kartleggingsverktøy.

De første ukene er det hovedsakelig fokus på å kartlegge hvordan foreldrene utfører omsorgsoppgavene for eget barn. Når kartleggingen er ferdig vil ulike styrker og sårbarheter, samt plan for videre arbeid drøftes med foreldrene.  Bruk av filmopptak i avtalte samspill mellom foreldre og barn er ønskelig for alle familier som utredes på senteret. Filmveiledning er en svært god måte for foreldre å få øye på egen omsorgspraksis og hvor personalet kan gi foreldre egnet veiledning på områder foreldre strever i sin omsorgsutøvelse.

Med utgangspunkt i foreldrenes styrker og sårbarheter i omsorgspraksisen sin, så gis veiledning for å styrke foreldrene. Veiledningen kan være i form av undervisning, psykoedukative programmer som ICDP og Cos, modellæring, refleksjonssamtaler, filmveiledning, veiledning i situasjoner med mer. Det gjøres en vurdering av hvorvidt foreldrene er veiledningsbare og har endringspotensiale.

Det holdes i snitt to oppfølgingsmøter underveis i utredningsperioden med barneverntjenesten og foreldre, tidspunktene for møtene avtales i hver enkelt sak. Avslutningsmøte holdes i siste utredningsdag. I dette møtet vil Nygårdsveien senter presentere sine vurderinger og konklusjon ut fra tiltaksplanen til aktuell familie. Forut for avslutningsmøte vil Nygårdsveien senter gå igjennom dette med foreldrene. I etterkant av utredningsoppholdet sendes utredningsrapporten til barneverntjenesten.

Tolketjenester

Nygårdsveien senter leier inn egnet tolk ut fra foreldres morsmål og etnisitet.

Egen husholdning og måltider

Foreldrene lager selv alle måltider på felles kjøkken. Foreldrene lager innkjøpsliste på egen husholdning for en uke, mens personalet tar seg av det praktiske innkjøpet. Matbudsjettet for hver enkelt familie regnes ut fra SIFO sin standard. Matinnkjøp ut over dette og varer, som godteri, brus, toalettsaker, toalettpapir og bleier, betaler og ordner foreldre selv.

Besøk og hjemreiser

Rammene for besøk av familie og venner, samt hjemreiser, avklares med barneverntjenesten på innflyttingsmøte.

Rus

Det er ikke tillatt med ulik type rus under utredningsoppholdet på Nygårdsveien senter.

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

Om PMTO (Parent management training - Oregon)

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende.  Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn i alderen 3-12 år.

Foreldrene anses som barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy, som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Ved å endre måten vi samarbeider og snakker på i familien, endrer også barnet sin oppførsel. Vi legger derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet, og å bedre forholdet mellom foreldre og barnet.

Tiltaket har tre PMTO-terapeuter i ett team. En terapeut er lokalisert i Arendal og to er i Kristiansand.

Behandlingsforløpet

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder. Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også han/hun til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Søknad

Det er barneverntjenesten i kommunen som, sammen med familien, søker PMTO. Søknaden går via Inntak i Bufetat til oss i PMTO. Når vi har mottatt søknaden, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. De mottar en sluttrapport, som er gjennomgått med foreldrene.

Samarbeid med familiekontoret i Aust - Agder og Vest - Agder

Familievernet kan tilby barnefamilier tilbud om PMTO behandling. Det er familien selv, som via familiekontoret, sender en søknad om PMTO til Agder barne – og familiesenter. PMTO vil ta kontakt med familien for videre planlegging og gjennomføring.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, er ikke hjemlet i lov om barneverntjenester og registreres ikke i Bufetats arkivsystem for barnevernssaker.

PMTO behandling, som søkes via familiekontoret, registreres i familievernets arkivsystem, FADO. Her dokumenteres familievernets arbeid med familier.

Utredning av barn ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

Om utredningsteamet

Om utredningsteamet

Utredningsteamet er et samarbeid mellom Bufetat, region sør, Agder barne – og familiesenter og Sørlandets sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, ved sykehuset i Arendal og Kristiansand og barneavdelingen (barne – og ungdomsavdelingen).

Hensikten er å bistå barneverntjenesten i saker der det er mistanke om at barnet blir utsatt for overgrep, i saker som er komplekse og vanskelige for barneverntjenesten å undersøke og vurdere.

Målet er å gjennomføre metodiske samtaler med barnet for å belyse og få frem barnets egne opplysninger og erfaringer knyttet til mistanke om overgrep. Barneverntjenesten har ofte mye opplysninger om omsorgssituasjonen til barnet. Dette er nyttige opplysninger for å forstå barnet. I samarbeid med barneverntjenesten kan utredningsteamet innhente ytterlige opplysninger fra andre, som skole, barnehage, fastlege, helsesøster m.m.

Utredningsteamet har samtaler også med barnets omsorgspersoner/foresatte for å innhente deres opplysninger og forståelse av mistanken.

Er det mistanke om at det foreligger opplysninger som politiet bør vurdere for anmeldelse oppfordres barneverntjenesten å konferere med politiet om dette. Utredningsteamet kontakter politiet både i starten av en utredning eller underveis dersom det foreligger eller kommer frem opplysninger som kan tilsi anmeldelse. Utredningsteamet utreder ikke dersom det foreligger en politianmeldelse og kommer det frem opplysninger under utredningen som kvalifiserer for en anmeldelse stoppes utredningen. Utredningsteamet mottar også saker til utredning der politiet ikke har lykkes med å få frem informasjon som medfører at det kan startes etterforskning i saken, men der mistanke om overgrep fremdeles er tilstede.

Henvisning

Barneverntjenesten sender søknad til Bufetat, region sør, pb. 2233, 3103 Tønsberg.

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.

Vest Agder: senior rådgiver Tove Lise Høigilt tlf. 466 18 115

Aust Agder: rådgiver Frida Merete Kahlisto, tlf. 466 18 573

Brosjyre - Bufetat, region sør - utredningsteam

Om konsultasjonsteamet

Om konsultasjonsteamet

Konsultasjonsteamene i Aust- og Vest-Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, PPT, helsestasjon, fastleger m. fl. kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre. Persondata behandles anonymt, men det dokumenteres hvem som møter og tiltak/sektor de representerer. Dersom det kommer frem alvorlige opplysninger og hvor rådet er å anmelde saken, vil koordinator etter avtalt tid ta kontakt for å følge opp at saken har blitt håndtert i tråd med anbefalingene. Dette fordi konsultasjonsteamet har et ansvar for å bidra til at alvorlig informasjon om mulig overgrep blir håndtert i henhold til lover og regler som gjelder i forhold til å ha mottatt slik informasjon.

Konsultasjonsteamene i Arendal og Kristiansand består av koordinator fra Bufetat, inntaksavdeling Bufetat, politiet, Sørlandets sykehus, ABUP, Statens barnehus og en representant for barneverntjenesten.

Bufetat har ansvar for å koordinere konsultasjonsteamet.

Det er konsultasjonsteam i Arendal og Kristiansand. Teamene har møter hver 14. dag av inntil 3 timer pr. gang.

Henvendelser kan rettes til Agder barne – og familiesenter.

Vest Agder: senior rådgiver Tove Lise Høigilt tlf. 466 18 115 
Aust Agder: rådgiver Frida Merete Kahlisto, tlf. 466 18 573 

Brosjyre - Bufetat, region sør - konsultasjonsteam

Familie- og beredskapshjem

Våre familiehjem

Våre familiehjem

Familiehjem

Familiehjem er et statlig spesialisert fosterhjem for barn som trenger omfattende oppfølging. Et familiehjem har spesielt gode forutsetninger for å ta i mot barn med sammensatte utfordringer og store behov for trygghet, omsorg og oppfølging. Dette er barn hvor det ikke er et godt nok alternativ å bo i et ordinært fosterhjem.

Konsulenter arbeider med å følge opp familiehjemmene og barna. De gir veiledning og opplæring av familiehjemmene, følger opp barna i samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser.
Familiehjemmene får individuell veiledning, tilbud om å delta på gruppeveiledning sammen med andre fosterhjem, tilbud om opplæring og deltakelse på fagdager.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog, sosionom og miljøterapeut med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem. Konsulenter arbeider med å følge opp familiehjemmet og barna.

Krav til familiehjem

Det er ønskelig at oppdragstaker i beredskapshjemmet har 3-årig høyskoleutdanning. Eksempel på slik utdanning kan være barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Tidligere erfaring som fosterforeldre eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring.  Det inngås en statlig standardkontrakt beredskapshjem for 3 år.

Vil du vite mer?

Våre beredskapshjem

Våre beredskapshjem

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til fosterforeldrene og familien som helhet. 

22 beredskapshjem

Agder barne- og familiesenter har en avdeling med 22 beredskapshjem som tar imot barn akutt. Beredskapshjemmene er familier som er spesielt kvalifisert gjennom opplæring og kursing til å hjelpe barn i akutt krise.

Beredskapshjemkonsulenter arbeider med å følge opp beredskapshjemmene og barna. De gir veiledning og opplæring av beredskapshjemmene, har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser.

Konsulentene har utdanninger som barnevernspedagog, sosionom og miljøterapeut med ulike videreutdanninger. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

Krav til beredskapshjem

Det er ønskelig at oppdragstaker i beredskapshjemmet har 3-årig høyskoleutdanning. Eksempel på slik utdanning kan være barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Tidligere erfaring som fosterforeldre eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE- opplæring.  Det inngås en statlig standardkontrakt beredskapshjem for 3 år.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Agder skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum  hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Vi jobber for at barn skal få gode utviklingsmuligheter.

Om enheten

Enheten gir tilbud til familier og barn opptil 12 år.

Avdelinger

 • Nygårdsveien senter, Arendal
  • 2 institusjonsplasser
  • Plasseringshjemel § 4-4 2. ledd
  • Målgruppe: familier med barn opptil 6 år, 0-3 år
 • Beredskapshjem
 • PMTO
 • Avdeling fosterhjemsbaserte tjenester
  • Familiehjem, Bvl. § 4-12
  • Beredskapshjem, Bvl. §§ 4-6, 1. og 2:ledd
 • Utredningsteam, Bvl. §4-4, 2. ledd
 • Konsultasjonsteam
Besøksadresse

Administrasjonen: Vesterveien 15 b, 4613 Kristiansand og Kirkegata 3, 4836 Arendal
Nygårdsveien senter: Nygårdsveien 49, 4844 Arendal

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 17 930

Epost
agder.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Bjørg Besteland
Bjørg Besteland
Enhetsleder

Tlf: 466 18 441