Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. 

Etaten er organisert i fem regioner og regionene leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

Fosterhjemsrekruttering

Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Familievern

Familievernet er et gratis tilbud der alle kan få ekstra støtte og hjelp. Vi tilbyr kurs og parterapi over hele landet. Ikke vent til det går seg til - barnas barndom er nå.

Godkjenning og adopsjon

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufetats fem regioner

 • Region Øst
  • Dekker fylkene Akershus, deler av Viken og Innland. (I tillegg Oslo når det gjelder familievernet) Regionkontoret ligger i Lillestrøm.
 • Region Sør 
  • Dekker deler av Viken, hele Vestfold og Telemark samt Agder. Regionkontoret ligger i Tønsberg.
 • Region Vest 
  • Dekker fylkene Rogaland og Vestland. Regionkontoret ligger i Bergen.
 • Region Midt – Norge 
  • Dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionkontoret ligger i Trondheim.
 • Region Nord 
  • Dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionkontoret ligger i Alta.