Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. Etaten er organisert i fem regioner og er underlagt Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Om Bufetat, region sør

Region sør dekker deler av Viken fylke (gamle Buskerud), Vestfold og Telemark og Agder.

Bufetat, region sør leverer tjenester innenfor disse områdene:

Barnevern:

 • spesialiserte barnevernsinstitusjoner
 • rekruttering, opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem
 • spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet
 • inntak til spesialiserte barneverntjenester, etter henvisning fra kommunene
 • råd og veiledning, etter anmodning fra kommuner
 • godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner

Familievern:

 • Mekling ved samlivsbrudd
 • Foreldresamarbeid og foreldreveiledning
 • Par- og familieterapi
 • Samlivskurs
 • Utadrettet virksomhet (informasjon, gruppetilbud mv)

Adopsjon:

 • Utredning og behandling av adopsjonssaker

I Bufetat, region sør får du utfordrende arbeidsoppgaver, et stort og sterkt fagmiljø og gode karrieremuligheter. Se alle våre ledige stillinger.

Vår visjon

 Vi er en tjenesteleverandør som ligger i front internasjonalt. Vår praksis ivaretar barn, unge og familiers behov, bidrar til økt livsmestring og er basert på beste tilgjengelige kunnskap. Bufetat har ledende og kunnskapsbasert praksis til beste for barn, unge og familier.

Våre verdier

Vårt arbeid skal bygge på etatens verdier respekt, åpenhet og deltagelse.

Barn, unge og familiers behov og preferanser ligger til grunn for alt vårt arbeid.

Bufetats strategi - Kvalitetsutviklingsprogrammet

Kompetanse- og fagutvikling

Etaten satser på kompetanse- og fagutvikling. For å styrke dette arbeidet er det etablert ti nasjonale spisskompetansemiljø (SKM) for viktige barnevern- og familievernområder. Spisskompetansemiljøene har nasjonalt ansvar for opplæring, kvalitetssikring og veiledning av faglig praksis i tjenestene. Den mest spesialiserte kompetansen skal være der barn, unge og familier er, og derfor er spisskompetansemiljøene etablert i enheter som leverer barneverns- eller familieverntjenester.

Spisskompetansemiljøene er en viktig kilde til erfaringsbasert kunnskap og skal samarbeide tett med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Region sør har ansvar for tre nasjonale spisskompetansemiljøer:

 • Akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem
 • Opplæring fosterhjem
 • Foreldrestøtte