Endringer i barnevernloven fra 1. januar 2022

1. januar 2022 gjøres det flere endringer i barnevernloven. Noen er vedtatt tidligere og er knyttet til barnevernsreformen. Andre endringer ble vedtatt i juni 2021, og skal styrke forebygging, kompetanse og kommuneledelsens ansvar for den overordnede styringen av barnevernstjenesten.

Kommunens overordnete ansvar

Fra 1. januar innføres en plikt til å samordne kommunens forebyggende tjenestetilbud rettet mot barn og familier. Kommunestyret skal selv vedta en plan for det forebyggende arbeidet (§ 3-1). Det gjøres også en endring i bestemmelsen om kommunens oppgaver (§ 2-1). Det vil ikke lenger følge av loven at det er barnevernleder som har ansvaret for oppgaver etter loven. Hovedformålet med endringen er å understreke og styrke kommuneledelsens ansvar for den overordnede styringen av barnevernstjenesten. Videre presiseres det at barnevernstjenestens ansvar er å gi hjelp, omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på grunn av barnets omsorgssituasjon eller atferd (§ 3-1).

Krav til kompetanse og veiledningsplikt

For ansatte i tjeneste som skal utføre nærmere bestemte oppgaver, innføres det krav til kompetanse på masternivå eller tilsvarende, eller med bachelor og minst fire års arbeidserfaring (§ 2-1 a). Kravet vil gjelde fra 1. januar 2031. Det gis mulighet for unntak fra kravet dersom det er vanskelig å få kvalifisert personell (§ 2-1 b).

Kommunen får også en plikt til å tilby veiledet praksis når en utdanningsinstitusjon ber om det (§ 2-1). Det samme vil gjelde for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Det gjøres også enkelte andre endringer som du kan lese om på stortinget.no.