Tabellforklaring

Kommunenummer

Et unikt nummer som identifiserer hver enkelt kommune. Vi har benyttet 2020-kommunestruktur. 

Kommunenavn

Der vi har navnet på kommunen.  

Fylkesnummer 

Nummeret på fylket som barnevernstjenesten ligger i.

Antall innbyggere 23.02.2021 

Totalt antall innbyggere i hver enkelt kommune, per 23. februar 2021. Tallene er hentet fra SSBs statistikkbanktabell.

Innbyggere fra og med 0 til og med 22 år, 2021

Totalt antall innbyggere fra og med 0 til og med 22 år i hver enkelt kommune, per 23. februar 2021. Dette utgjør målgruppa for barnevernstiltak. Tallene er hentet fra SSBs statistikkbanktabell.

Innbetalte egenandeler fra kommunen til Bufetat i 2020 (kr) 

Viser kommunens faktiske utgifter til statlige barnevern tiltak i 2020, i form av innbetalte egenandeler, kapittel 3855. post 60. Kilden er Bufdirs Agressodatabase. Totalsummen er ca. 1 424 millioner.  

Netto driftsutgifter til barnevern, 2020 (1000 kr) 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Tallene er hentet fra SSBs statistikkbanktabell 12362, og gjelder området FGK13 Barnevern. 

Egenandeler som andel av netto driftsutgifter (%) 

Kolonne F delt på kolonne G ganger 100.  

Egenandeler pr. innbygger (kr) 

Kolonne F delt på kolonne D ganger 1000.