Så mye brukte din kommune på statlige barnevernstiltak

I forberedelsene til barnevernsreformen, er det sentralt at kommunene analyserer egen tiltaksbruk. Bufdir publiserer nå barnevernstjenestenes utgifter til statlige barnevernstiltak i 2020. Dette vil være nyttig bakgrunnsmateriale for å gjøre beregninger av framtidige utgifter.

Med barnevernsreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Blant annet vil kommunenes egenandeler til enkelte statlige barnevernstiltak øke. Egenandelen er kommunens utgift til disse tiltakene. 

I Statsbudsjettet 2022 har regjeringen lagt fram endringer i kommunale egendeler for statlige barnevernstiltak og en kompensasjon for det økte finansieringsansvaret for barnevernet som følger av barnevernsreformen. 

Nivået på egenandelene er identiske med det som ble presentert i kommuneproposisjonen 2022. For å forberede seg på endrede egenandeler, oppfordrer vi kommunene til å se på sin egen tiltaksbruk. Vi publiserer derfor kommunenes faktiske utgifter til statlige barnevernstiltak i 2020. Tallene er oppdatert i forbindelse med Statsbudsjettet 2022.

Om tallene

Vi publiserer forbrukstall for 2020 fordi dette er de siste tilgjengelige tallene. Tallene vises for kommunale barnevernstjenester i 2020. For å sette tallet i kontekst, viser vi også hvor mye hver enkelt kommune brukte totalt på barnevernsområdet.  

Tallene forteller ikke hele historien 

Utgifter i 2020 gir ikke nødvendigvis et godt bilde på hva den blir i framtida.For mange kommuner, særlig de mindre, kan det være store svingninger fra år til år i behov for statlige tiltak. Det har også vært en generell nedgang i bruk av statlig tiltak de siste årene.  

Dataene må tolkes med forsiktighet og sammen med øvrig informasjon den enkelte kommune har om sine egne utgifter i dag og framover. 

Hvordan leser jeg dette? 

Når du åpner regnearket, kan du søke opp den kommunen du er mest interessert i.

 

Bilde3.jpg

På samme rad finner du verdier for følgende variabler: 

 1. Antall innbyggere 23.02.2021 
 2. Innbyggere fra 0 til 22 år, 2021
 3. Innbetalte egenandeler fra kommunene til Bufetat i 2020 (1000 kr) 
 4. Netto driftsutgifter til barnevern, 2020 (1000 kr) 
 5. Egenandeler som andel av netto driftsutgifter  
 6. Egenandeler pr. innbygger 

Disse tallene kan du se på i sammenheng med øvrig informasjon om kommunen og barnevernstjenesten. Noen forslag til mulige spørsmål er som følger: 

 • Er dette ca. i den størrelsesordenen vi er kjent med?  
 • Hva viser forbruksoversikten vi har fått fra vår Bufetat-region? 
 • Hva sier barnevernstjenesten om typen tiltak som er brukt tidligere? Hva tror vi om framtida?  
 • Hvordan vil budsjettene våre påvirkes av nye egenandelssatser? 
 • Hvordan ser dette ut sammenliknet med kommuner vi vet ligner på oss?
 • Dette kjenner kommunen best selv. Noen mulige utgangspunkt er kommuner i samme fylke, kommuner med samme størrelse på barnebefolkningen, eller kommuner i samme KOSTRA-gruppe. 
 • Målet med endringen er å gi kommunene bedre muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier. Hvordan kan vi gjøre det?

 

nettsak_barnevernsreform_bilde_4.png

Bare gi meg tallene!