Erfaringer fra tre forsøkskommuner

På denne siden har vi samlet de viktigste læringspunktene fra forsøket med ny ansvarsdeling mellom kommune og stat på barnevernsområdet. Barnevernsreformen er mindre omfattende enn forsøket, men vi har oppsummert det vi mener kan være et nyttig kunnskapsgrunnlag for dere som nå skal forberede dere på reformen.

Om forsøket  

Forsøket ble gjennomført i perioden 2016 – 2019 og videreføres frem til barnevernsreformen iverksettes i 2022 i Alta og Færder kommune. Røyken avsluttet forsøket i 2019.

I forsøket har de tre kommunene fått et helhetlig ansvar for barnevernet, og de har overtatt ansvaret for de fleste oppgavene knyttet til det statlige barnevernet. Forsøkskommunene har også overtatt det fulle finansieringsansvaret for barnevernet og fått økt rammetilskudd til dette.  

Tabellen viser en oversikt over

  • dagens oppgavefordeling på barnevernsområdet
  • fordelingen under forsøket
  • fordelingen når barnevernsreformen trer i kraft 

Innhold som er uthevet viser de områdene der kommunene får et annet ansvar fra 2022. 

 

Tiltaksområder

Dagens oppgavefordeling

Forsøksordningen

Barnevernsreformen

Rekruttering av  
Fosterhjem  
Statlig ansvar. Bufetat har bistandsplikt.  Kommunalt ansvar, uten bistand fra Bufetat.   Statlig ansvar, Bufetat har bistandsplikt.  
Opplæring av fosterhjem   Statlig ansvar. PRIDE-opplæring i regi av Bufetat.  Kommunalt ansvar for fosterhjemsopplæring. Statlig ansvar. PRIDE-opplæring i regi av Bufetat.  
Veiledning  
av fosterhjem  
Statlig ansvar for generell veiledning av fosterhjem.  Kommunalt ansvar for individuell og generell veiledning av fosterhjem. Kommunalt ansvar for individuell og generell veiledning av fosterhjem. 
Finansieringsansvar fosterhjem  Delt finansieringsansvar mellom kommune og stat for ordinære fosterhjem, gjennom refusjonsordningen.   Kommunalt ansvar.  Kommunalt ansvar. Refusjonsordningen avvikles. 
Vurdering av fosterhjem familie og nære nettverk   Lovpålagt plikt til å alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.  Lovpålagt plikt til å alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.   Lovpålagt plikt til å alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.
Familiehjem   Statlig oppgave, men uten bistandsplikt.  En del av et utvidet kommunalt ansvar på fosterhjemsområdet. Valgfritt å ha denne typen hjem i egen regi.    
Spesialiserte fosterhjem (ny betegnelse i barnevernsreformen)  

 

Statlig oppgave, men uten bistandsplikt. Økte kommunale egenandeler. 
Omsorgsinstitusjon   Statlig ansvar og bistandsplikt. Bufetat har plikt til å tilby egnet institusjonsplass.  Bufetat har siste ord ved valg av institusjonsplass. 

Kommunene har ansvar for å skaffe og velge egnet institusjonsplass selv.   Uten bistandsavtale velger kommunene blant alle aktører. 

Ved bistandsavtale har Bufetat plikt til å tilby egnet institusjonsplass.

Statlig ansvar og bistandsplikt. Bufetat har plikt til å tilby egnet institusjonsplass.  
Atferdsinstitusjon   Statlig ansvar og bistandsplikt. Bufetat har plikt til å tilby egnet institusjonsplass.  Bufetat har bistandsplikt. Kommunene får tre ulike tilbud om plasser fra Bufetat som de kan velge mellom. Statlig ansvar og bistandsplikt. Bufetat har plikt til å tilby egnet institusjonsplass. 
Finansieringsansvar institusjon  Kommunene betaler en egenandel ved bruk av institusjon.  Kommunalt ansvar. For atferdsinstitusjon betaler kommunene egenandel på om lag 50 prosent av kostpris.   Økte kommunale egenandeler. 
Spesialiserte hjelpetiltak  Statlig tilbud om noen hjelpetiltak. Kommunen betaler egenandel for MST og FFT, mens PMTO er gratis . Kommunenes ansvar å ha tilgjengelige og spesialiserte hjelpetiltak.

Statlig ansvar å tilby spesialiserte hjelpetiltak der dette kan forhindre plassering utenfor hjemmet. Bufetats tilbud av PMTO avvikles i takt med at kommunene bygger opp nødvendig kompetanse til å tilby PMTO og tilsvarende hjelpetiltak.

Oversikten er hentet fra sluttrapporten til Deloitte og Telemarksforskning, og er bearbeidet av Bufdir.

Kommunene må forberede seg godt for å lykkes 

Det å overta nye oppgaver og ansvar innebærer krevende endringsarbeid i kommunen. For å lykkes med barnevernsreformen er det avgjørende at dere som kommune forbereder dere grundig på hva det nye ansvaret vil innebære, både faglig og økonomisk.  

Kommunestørrelse har betydning for tiltak

Hvor stor kommunen deres er, har betydning for hvilke tiltak som egner seg for dere. For små kommuner vil det uansett være viktig å etablere et samarbeid på tvers av kommunegrensene for å ivareta de nye oppgavene på en god måte. De tre kommunene i forsøket hadde over 20 000 innbyggere.  

Rammetilskudd

Rammetilskuddet som kommunene får, vil ikke bli endelig avklart før høsten 2021. Dere får imidlertid god informasjon og klare indikasjoner på de økonomiske rammebetingelsene før den tid 

Erfaringer