Kommunene får økt ansvar for fosterhjem

Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem (refusjonsordningen) oppheves

I dag har Bufetat medfinansieringsansvar for fosterhjem. Kommunen betaler utgifter opp til en fastsatt sats, og det fosterhjemmet koster utover denne satsen kan de søke om refusjon for.

Refusjonsordningen avvikles som følge av reformen, og kommunen får fullt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet når reformen trer i kraft.

Status

Endringen trer i kraft i 2022.

Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet

Som følge av barnevernsreformen blir omsorgskommunens ansvar for oppfølging av fosterhjemmet presisert i loven. Innholdet i oppfølgingsansvaret følger av fosterhjemsforskriften. Fra 2022 vil kommunen ha ansvar for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. Bufetat skal ikke lenger tilby generell veiledning av fosterhjem. Dette ansvaret ivaretas i dag ved at Bufetat tilbyr gruppeveiledning til alle fosterhjem det første året etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet.

Departementet vil revidere fosterhjemsforskriften med sikte på å gi mer utdypende bestemmelser om kommunens oppfølgings- og veiledningsansvar for fosterhjem.

Bufetat skal fortsatt ha ansvar for at fosterhjem får grunnleggende opplæring.

Status

Endringen trer i kraft i 2022.

Lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Tidligere var dette hjemlet i fosterhjemsforskriften, men er nå flyttet fra forskrift til lov (lovfesting). Vurderingen skal kunne dokumenteres. Bufetat skal fortsatt ha ansvar for rekruttering av fosterhjem.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barnevernstjenesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig. Bufetat har bistandsplikt og skal bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i slekt og nettverk. Kommunen skal gi en kort begrunnelse når den ber Bufetat om bistand. Bufetat skal da legge kommunens vurdering til grunn.

Status

Denne endringen trådte i kraft 1. juli 2018.

Samlet ansvar for valg og godkjenning av fosterhjem i én kommune (omsorgskommunen)

I dag er det omsorgskommunen (der barnet bor fra før) som har ansvar for valg av fosterhjem, mens det er fosterhjemskommunen (det fosterhjemmet ligger) som har ansvaret for godkjenning av fosterhjemmet. Ansvaret er derfor ofte delt mellom to kommuner. Som følge av barnevernsreformen skal ansvaret for både valg og godkjenning av fosterhjem samles hos omsorgskommunen.

Status

Endringen trer i kraft i 2022