Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak

Fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak​

Med barnevernsreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Dette skal gi kommunene bedre muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier.

De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Nivået på og innrettingen av egenandelene ble drøftet i Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernsloven (Barnevernsreform) (se side 87, 100 og 120).

Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Status

Satsene for de kommunale egenandelene vil fastsettes på bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak for 2022. Departementet legger opp til å presentere hovedlinjene i det økonomiske opplegget for reformen i Kommuneproposisjonen for 2022, som blir lagt frem våren 2021. Konkrete forslag om nødvendige bevilgningsendringer fremmes i statsbudsjettet for 2022.