Mens asylsøknaden behandles skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter. Dette betyr blant annet at Bufetat skal:

  • sikre tilgjengelige omsorgssentre
  • sikre tilstrekkelige plasser i statlige omsorgssenter
  • ha daglig omsorg for barna som bor i omsorgssentrene
  • følge opp enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bor i private omsorgssentre
  • Bufetat kjøper plasser av private aktører gjennom rammeavtaler eller enkeltkjøp
  • bosette de barna som bor i omsorgssentrene og som har får opphold i Norge.

Bufetat drifter to omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Gjeldende retningslinjer og faglige veiledninger for omsorgssentre

Godkjenning av private og kommunale omsorgssentre

Samarbeid med private aktører

Bufdir har inngått rammeavtaler på 42 plasser i omsorgssentre drevet av private aktører. Per i dag er det ingen barn i disse omsorgssentrene. 

Tilskudd til kommunen

Kommunen vil få kompensasjon for sine utgifter knyttet til mottaket/omsorgssentret i tråd med regelverket for tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssentre. Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon. 

Mer informasjon på UDI

Utdanningsdirektoratet forvalter et tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Målet med ordningen er å bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner slik at barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring, jf. §§ 2-1, 4A-1 tredje ledd og 3-1 tolvte ledd.

Mer om opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge (Udir)

Hverdagen på omsorgssentrene

Barna i omsorgssentrene går på skole, er med på fritidsaktiviteter og blir inkludert i lokalsamfunnet. Omsorgssenteret arrangerer aktiviteter der de inviterer barn fra lokalsamfunnet til å være sammen med barna på omsorgssenteret.

Omsorgssentrene prøver å lage en hverdag som er så nær en vanlig familie som mulig. De ansatte er med på foreldremøter på skolen, stiller på dugnad og heier på barna under fotballkamper.

Barna blir godt ivaretatt, men ingen barn bør bo lenge under midlertidig omsorg. Rask bosetting i en kommune er derfor viktig.

Evaluering viser at barna i all hovedsak opplever det som trygt og godt å bo på omsorgssenteret og at de blir godt ivaretatt på de fleste områder. (Deloitte 2014)

Barnas rettigheter når de bor på omsorgssenter