TIBIR er et kommunalt forebyggings- og behandlingsprogram. Det skal bidra til å identifisere, forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn i alderen 3-12 år og deres familier. Dette skal skje på et tidligst mulig tidspunkt, på flere områder og på lavest mulige effektive innsatsnivå.

Hva er TIBIR og hvordan kan metoden hjelpe familien?

TIBIR-rogrammet bygger på behandlingsmodellen Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO). Målsettingen er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, og bidra til å utvikle barns positive og prososiale utvikling.

Dette oppnås ved å lære foreldre nye ferdigheter og måter å møte barnet sitt på, samt endre samspillet mellom foreldre og barn, gjennom intervensjoner som er tilpasset familiens problemomfang. Videre er det et mål å gi fagpersonell, som ansatte i skole og barnehage, en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles.

Det er gjort flere studier av de ulike delene i programmet, som viser god effekt i redusering av atferdsproblemer.

Tilbudet gis gjennom ordinære kommunale tjenester, som helsestasjoner, pedagogisk-psykologiske tjenester, barneverntjenester og barnehager og skoler. I dag finnes TIBIR i over 100 av landets kommuner.

Mer informasjon om TIBIR og det nærmeste tilbudet nær deg.

Program i seks deler

Programmet består av seks ulike tiltak (intervensjonsmoduler) som skreddersys til hver familie. Til sammen utgjør dette en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe begynnende eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn. Den sosiale kompetanse skal styrkes.

De seks intervensjonene i TIBIR er:

  • Kartlegging og tidlig identifisering av barns atferdsproblemer
  • Foreldrerådgiving
  • PMTO-behandling
  • PMTO-behandling i gruppe
  • Konsultasjon for ansatte i barnehage og skole
  • Sosial ferdighetstrening for barnet

Den skoleomfattende modellen PALS kan brukes sammen med TIBIR.

For fagpersoner

For at en kommune skal få opplæring i og tilby TIBIR-programmet, forutsettes det en forpliktende implementering av programmet som forankres i kommunens ledelse og andre ansvarlige for de berørte tjenesteområdene.

Kommunen må tilrettelegge for at utøvere av intervensjonene kan motta nødvendig opplæring og veiledning på saker, samt overholde andre gjeldende kvalitetssikringskrav.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR som behandlingsmetode, kontakt NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) 

Publisert 24. mars 2015
Oppdatert 10. september 2015