PMTO er et behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker (3-12 år). Foreldre kan oppleve at de havner i et negativt mønster sammen med barnet.

Hva slags atferdsvansker viser seg hos barnet?

Atferdsvanskene kommer ofte til uttrykk hos barnet i form av

 • uro
 • blir lett frustrerte
 • trass
 • krangel med søsken og jevnaldrende
 • vanskelig å samarbeide med
 • vansker med å kontrollere negative følelser

Disse problemene kan føre til verbal og fysisk aggresjon. Noen av barna viser også tristhet og lav selvtillit. Alle barn kan oppføre seg slik, og alle foreldre kan oppleve dette til tider. Det er når dette blir et mønster over tid (seks måneder) at man kan kalle det atferdsproblemer som foreldre bør vurdere å søke hjelp til.

Hva er PMTO og hvordan kan metoden hjelpe familien?

PMTO har som mål å gjenopprette eller bygge et positivt og utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillsmønstre.

I tillegg skal tilknytningen mellom foreldre og barn bli bedre, selvtilliten til barnet bygges opp, og barna lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger.

PMTO er ressurs og løsningsorientert og bygger på kunnskap om:

 • Hva forårsaker barns antisosiale atferd?
 • Hva kan gjøres for å hjelpe familier til å endre denne typen problematferd?

Positive foreldreferdigheter bedrer betingelsene for vekst og utvikling hos barn med atferdsvansker. Målet med treningen er å endre fastlåste og negative samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling.

Foreldrene er PMTO-terapeutens viktigste samarbeidspartnere for å forhindre videreutvikling av barnets vansker. Treningen hjelper foreldrene til å møte barnet på nye måter med noen enkle og tydelig definerte foreldreferdigheter. Gjennom praktiske øvelser og trening lærer foreldrene:

 • å være oppmuntrende når barnet øver inn nye ferdigheter og følger framsatte forventinger og krav
 • å gjenvinne selvkontroll
 • konsekvent oppførsel i forhold til normer og regler i familien
 • å følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger framsatte forventninger eller regler
 • å tilrettelegge og å følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet

PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner. Studier viser at behandlingen og opplæringen gir betydelig reduksjon av barnets atferds­vansker både hjemme og på skolen.

Slik foregår behandlingen

PMTO foregår i et tett samarbeid med familien. Terapeuten er en aktiv støttespiller for foreldrene møter dem gjennomsnittlig en gang i uken, i seks til ni måneder. Begge foreldre, alternativt steforeldre eller fosterforeldre, må møte og delta dersom de bor sammen med barnet. Barnet deltar ved behov.

Møtene dreier seg om positive handlingsalternativer. Det blir formulert felles mål, som blir evaluert. Mellom hvert møte skal foreldrene arbeide med en definert hjemmeoppgave. Foreldrene lærer å gi barnet tydelige beskjeder på en vennlig måte og å oppmuntre barnet når det samarbeider. Hvis foreldrene opplever at tydelighet og oppmuntring ikke fører fram, lærer de å gi forutsigbare og milde konsekvenser når barnet ikke samarbeider.

 

Tilbud om PMTO- behandling

Hvis dere ønsker tilbud om PMTO kan dere kontakte

 • den kommunale hjelpetjenesten for barn og unge
 • den lokale poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge
 • Bufetat-kontoret i region der dere bor

Tilbudet finnes i alle fylker. PMTO finnes i alle kommuner som har innført det forebyggende programmet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Programmet finnes i over 100 kommuner/bydeler. Utbredelsen i kommunene er økende.

Publisert 26. februar 2015
Oppdatert 13. oktober 2016