Behandling i institusjon og nærmiljø (14-18 år)

Hva slags atferdsvansker viser seg hos ungdommen?

Ungdommens atferdsvansker viser seg ofte i form av

 • Voldelig og aggressiv atferd
 • Kriminalitet
 • Rusmisbruk
 • Ved at de har problemer innen flere områder som skole, venner og familie.
Hva er MultifunC og hvordan kan metoden hjelpe barnet?

Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø (MultifunC) retter seg mot ungdom i alderen 14 til 18 år med alvorlige atferdsvansker, og som har behov for institusjonsopphold før de kan ha nytte av hjemmebaserte tiltak.

Behandlingen fokuserer på bedring av skolefungering, kontakt med positive jevnaldrende og økning/etablering av kontakt med positive miljøer. Familien involveres i behandlingen og det legges vekt på:

 • Trening i sosiale ferdigheter, samt endring av negativ atferd, vurderinger og tankesett
 • Å styrke deltakelse i skole og arbeid
 • Positiv jevnalderkontakt og tilknytning til samfunnet
 • Bedre kontakt og kommunikasjon med familien
 • Sosial atferd
 • Økt selvkontroll og problemløsningsferdigheter hos ungdommene
Hvordan gjennomføres behandlingen?

Behandlingen foregår på institusjon i ca. seks måneder etterfulgt av tett hjemmebasert oppfølging etter utflytting fra institusjon. Total behandlingstid er om lag 10 til 12 måneder.

Hver institusjon består av fire team og for hver ungdom etableres egne team som består av representanter fra hvert av de fire teamene.

 • Utredningsteamet utvikler behandlingsplaner og vurderer hver enkelt ungdom.
 • Miljøteamet tilrettelegger behandlingsmiljøer på institusjonen og utfører målrettet arbeid med ungdommen under institusjonsoppholdet.
 • Pedagogisk team utfører planlegging og tilrettelegging av skoletilbud.
 • Familieteamet gir støtte og opplæring til familien mens ungdommen er på institusjonen, og oppfølging etter avsluttet opphold.

Som en del av oppfølgingen etableres samarbeid med skoler i nærmiljøet, og kontakt med positive ungdomsmiljøer og fritidsaktiviteter utenfor institusjonen.

Vi ønsker tilbud om MultifunC- behandling

Ungdom og familier som ønsker tilbud om MultifunC-behandling kan kontakte det kommunale barnevernet for henvisning videre.

For fagpersoner

Søke om MultifunC

Opplæring og kvalitetssikring

Alle ansatte i MultifunC-institusjonene får opplæring i modellen og løpende veiledning.

Publisert 26. februar 2015
Oppdatert 24. mars 2015