Foreldre eller andre omsorgspersoner har ansvaret for at et barn får den grunnskoleopplæringen han/hun har plikt og rett til. De kan straffes dersom barnet har så stort fravær at det ikke oppfyller plikten til grunnskoleopplæring (opplæringsloven § 2-1).

Mange elever i barnevernet har høyt udokumentert fravær. Skolen bør, sammen med barnets omsorgspersoner og/eller barneverntjenesten,

  • kartlegge årsakene til fraværet
  • vurdere hva man skal gjøre med situasjonen
  • lage en plan for den videre oppfølgingen 

Skolen bør også ta initiativ til et samarbeidsmøte med foreldre, andre omsorgspersoner, barneverntjenesten og/eller andre relevante instanser dersom tiltakene ikke hjelper på situasjonen.

Videregående opplæring

I videregående opplæring kan et fravær på over ti prosent av timene i faget føre til at eleven ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag (forskrift til opplæringsloven § 3-3). 

Opplæring i institusjon

Noen barn og unge har alvorlige atferdsproblemer og kan ikke forlate institusjonen der de bor, eller det er andre grunner til at de ikke kan følge opplæringen på skolen. I slike tilfeller kan eleven få opplæring på institusjonen.

Hjemmeundervisning ved sykdom

Når eleven har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan kommunen/fylkeskommunen ha plikt til å gi opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel i elevens hjem. 

Skolen og barnevernsinstitusjonen bør ta gjensidig initiativ til samarbeid så lenge eleven får hjemmeundervisning, fordi målet er at eleven skal tilbake til ordinær skole.

Publisert 11. desember 2018
Oppdatert 21. juni 2019