Samarbeid mellom skole, barnevern og omsorgspersoner er viktig for at barn skal få den hjelpen de trenger. Her får du en oversikt over hvilket ansvar institusjonen, fosterhjemmet eller omsorgssenteret har for skolehverdagen til et barn.

Institusjoner og omsorgssentre

Institusjoner og omsorgssentre har ansvar for å følge opp skole- og opplæringstilbudet til barnet, gi barnet en opplevelse av mestring og av å bli sett og hørt (rettighetsforskriften § 1).

Alle skal ha en skoleansvarlig

Alle institusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere skal ha en skoleansvarlig som bidrar til å sikre at barna får opplæring i tråd med sine behov og rettigheter. Den som er skoleansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, ivareta rettighetene til barnet gjennom å se til at

 • det enkelte barnet har et opplæringstilbud som sikrer faglig og sosial mestring og utvikling
 • det foreligger vedtak om spesialundervisning når dette er aktuelt
 • barnet og de foresatte medvirker aktivt på området skole og opplæring
 • barnets tilstedeværelse på skolen er sikret
 • barnets skolegang og opplæringstilbud er tema på ansvarsgruppemøter

Videre skal den skoleansvarlige bistå ledelsen med å

 • sørge for at det finnes interne rutiner som støtter opp om barnets skolegang, deriblant rutiner for gode overganger ved inn- og utflytting
 • se til at ansatte er bevisste på betydningen av skolegangen gjennom løpende, nødvendig opplæring og ved at skolen er et fast tema i interne møter
 • gi råd og veiledning til ansatte om barnets opplæring

Les mer om retningslinjer for skoleansvarlige i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Samarbeidsavtaler

Ledelsen og den skoleansvarlige i institusjoner og omsorgssentre skal sørge for at enheten samarbeider aktivt med relevante skole- og opplæringsarenaer.

Samarbeidet mellom skolen og institusjonen bør forankres i forpliktende samarbeidsavtaler som involverer ansvarlige ledere begge steder. Samarbeidsavtalen bør også omfatte rutiner for å dele informasjon.

Eksempel på innhold i samarbeidsavtalen

 • en beskrivelse av hvordan man skal gå frem for å sikre at det enkelte barnet får den oppfølgingen det har rett på
 • en plan for faste samarbeidsmøter
 • navn på kontaktpersoner på skolen og institusjonen/omsorgssenteret
 • oversikt over hvem som har ansvar for hva i ulike situasjoner
 • rutiner for deling av informasjon

Les mer om hvilken informasjon du kan dele om det enkelte barnet (taushetsplikt og samtykke)

Fosterhjem

Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet. Dette innebærer at de har ansvar for alt som gjelder den generelle oppfølgingen av barnet, også på skolen. Det er viktig av fosterhjemmet samarbeider med familien og nettverket til barnet og barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og fremtid.

Felles ansvar for å sikre skoletilbudet

Dersom det kommer frem at barnet har behov for særskilt tilrettelegging av skoletilbudet, skal institusjonen, omsorgssenteret og/eller fosterforeldrene samarbeide med barneverntjenesten og barnets foreldre/foresatte og/eller barnet selv, for å sikre et tilpasset tilbudet.

Dette kan for eksempel være

 • tilpasset opplæring
 • spesialundervisning
 • særskilt språkopplæring
 • tegnspråk
 • morsmålsopplæring
Morsmålsopplæring og bruk av tolk

Dersom språklige barrierer hindrer et samarbeid mellom skole og hjem, må man bestille tolk. Det er ofte behov for tolk i kommunikasjonen mellom enslige mindreårige asylsøkere, lærere og ansatte på et omsorgssenter. Det er den instansen som ber om møtet, som sørger for å bestille tolken. Dersom foreldrene ber om et møte med skolen, er det skolens ansvar å sørge for tolk. Det samme gjelder hvis foreldrene ønsker et møte med barnevernet.

Relatert informasjon