Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for å veilede og informere ansatte i skolen dersom de er bekymret for et barn. Her finner du barneverntjenestens ansvar og oppgaver steg for steg i en bekymringssak.

Steg 1: Veilede i en bekymringssituasjon

Dersom skolen tar kontakt med barneverntjenesten for å diskutere en bekymring anonymt, skal tjenesten gi ansatte på skolen råd og veiledning om blant annet

 • i hvilke tilfeller en ansatt på skolen er forpliktet til å melde ifra om en bekymring til barneverntjenestn – opplysningsplikt og meldeplikt
 • hvorvidt skolen bør melde saken videre eller ikke
 • hva meldingen bør inneholde
 • hvordan bekymringsmeldingen sendes inn til barnevernstjenesten
 • hva som vil skje videre i saken
 • hvilken informasjon melderen har rett på videre

Steg 2: Når barnevernet har mottatt bekymringsmeldingen

Barneverntjenesten skal gjennomgå meldingen innen en uke etter at den er mottatt. På bakgrunn av dette beslutter barneverntjenesten om de skal gjennomføre en undersøkelse eller om de skal henlegge meldingen.

Dersom de undersøker saken videre, kan barneverntjenesten gi opplysninger til barnets skole eller barnehage hvis det er nødvendig for å gi barnet en tilfredsstillende omsorgssituasjon.

Skolen er en offentlig melder. Det innebærer at skolen skal ha en tilbakemelding fra barneverntjenesten innen tre uker (barnevernloven § 6-7 a).

I tilfeller der skolen ikke melder selv, bør likevel barneverntjenesten informere skolen om situasjonen og innhente nødvendige opplysninger fra den.

Tilbakemelding hvis meldingen undersøkes videre

Meldinger fra en offentlig melder skal som hovedregel alltid følges opp.

Tilbakemeldingen fra barneverntjenesten må inneholde informasjon om at

 • meldingen er mottatt
 • meldingen undersøkes videre

Skolen har en viktig plass i barnets hverdag og bør være sentral i den videre oppfølgingen av saken. Tilbakemeldingen bør derfor inneholde

 • en oppfordring til skolen eller melderen om å ta kontakt igjen dersom det kommer fram nye, relevante opplysninger i saken
 • informasjon om at barnevernet sannsynligvis vil ta kontakt med skolen i løpet av undersøkelsesperioden
 • opplysninger om forventet saksbehandlingstid
 • at skolen vil få beskjed om hva som er barneverntjenestens beslutning når undersøkelsessaken er avsluttet
Tilbakemelding hvis meldingen blir henlagt

Tilbakemeldingen fra barneverntjenesten må inneholde informasjon om at

 • meldingen er mottatt
 • meldingen er henlagt

Den bør også inneholde

 • en oppfordring til skolen eller melderen om å ta kontakt igjen dersom bekymringen vedvarer eller kommer fram nye, relevante opplysninger i saken

Steg 3: Når saken er ferdig undersøkt

Barneverntjenesten skal undersøke og konkludere i saken innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.

Skolen er en offentlig melder. Det innebærer at skolen skal ha en tilbakemelding fra barneverntjenesten innen tre uker etter at barnevernet har avsluttet undersøkelsene (barnevernloven § 6-7 a).

Tilbakemelding ved videre oppfølging

Oppfølgingen fra barneverntjenesten deles grovt opp i

 • hjelpetiltak i hjemmet – for eksempel økonomisk støtte, foreldreveiledning, leksehjelp (barnevernloven § 4-4)
 • plassering utenfor hjemmet - for eksempel fosterhjem, barnevernsinstitusjon

I begge tilfellene må tilbakemeldingen fra barneverntjenesten inneholde informasjon om at

 • undersøkelsen er gjennomført
 • de følger opp saken videre

Skolen har ikke nødvendigvis rett på informasjon om hva barneverntjenesten velger å gjøre. Men skolen har en viktig plass i hverdagen til et barn og bør få informasjon om og være en sentral del av den videre oppfølgingen. Derfor bør tilbakemeldingen også inneholde

 • informasjon om hvilke tiltak som skal gjennomføres dersom dette er viktig for skolens oppfølging av barnet (barnevernloven § 6-7 a)
 • en oppfordring til skolen eller melderen om å ta kontakt igjen dersom det kommer fram nye, relevante opplysninger i saken
 • hvordan barnevernet ønsker å samarbeide med skolen i den videre oppfølgingen av barnet
Tilbakemelding hvis saken avsluttes

Tilbakemeldingen fra barneverntjenesten må inneholde informasjon om at

 • undersøkelsen er gjennomført
 • saken er avsluttet/henlagt

Den bør også inneholde

 • en oppfordring til skolen eller melderen om å ta kontakt igjen dersom bekymringen vedvarer eller kommer fram nye, relevante opplysninger i saken

Steg 4: Videre oppfølging i skolehverdagen

Skolen har en viktig plass i hverdagen til et barn og er sentral i den videre oppfølgingen fra barnevernstjenesten. 

Relatert innhold

 

Veilederen er utarbeidet av Bufdir med bidrag fra Utdanningsdirektoratet.