Fylkesmannen har ansvar for:

  • Å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen.
  • Behandle klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.
  • Er klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.
  • Å føre tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

Les mer om fylkesmannen sine sider

Publisert 17. februar 2015.
Oppdatert 20. april 2015.