Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har forvaltningsansvaret for barnevernloven, fører tilsyn med at lov og øvrig regelverk blir anvendt riktig.

 • Departementet sørger for at erfaringer med loven blir evaluert og foreta nødvendig endringer.
 • BLD har også ansvar for å gi retningslinjer og instrukser, sette i gang forskning på området, utvikle den generelle barnevernpolitikken og legge til rette for at det finnes tilgjengelig informasjon om barnevernet.
 • BLD er ikke klageinstans i enkeltsaker

Les mer på Barne- og likestillingsdepartementet sine nettsider.

Statlig barnevern

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) består av fem regionale barnevernmyndigheter og en sentral barnevernmyndighet og fagdirektorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bufetat har ansvar for:

 • Etablering og drift av institusjoner
 • Godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter barnevernloven
 • Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet
 • Bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem
 • Ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning.

Fagdirektoratet (Bufdir) har ansvar for:

 • Lovtolkninger
 • Bestilling og formidling av forskning og kunnskapsoppsummeringer
 • Utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer
 • Klageinstans i saker om godkjenning av private og kommunale institusjoner.

Les mer om Bufdir/ Bufetat

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om omsorgsovertakelse av barn og om tvangsinngrep ved alvorlige atferdsvansker hos ungdom.

Det er 12 nemnder i landet. Nemnda består i den enkelte sak av en leder som er jurist, to sakkyndige medlemmer og to medlemmer fra et alminnelig utvalg. Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten.

Les mer på Fylkesnemnda sine sider 

Fylkesmannen

Fylkesmannen har ansvar for:

 • Å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen.
 • Behandle klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.
 • Er klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.
 • Å føre tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

Les mer om fylkesmannen sine sider

Kommunalt barnevern (barneverntjenesten)

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvar for:

 • Det forebyggende arbeidet
 • Utrede saker og gjennomføre en undersøkelse, jf. barnevernloven § 4-3, herunder å innhente sakkyndige utredninger i den grad det er behov for det.
 • Hjelpetiltak i hjemmet
 • Plassering av barn utenfor hjemmet skjer enten ved at kommunen selv treffer vedtak (frivillige tiltak), eller ved at kommunen fremmer sak for fylkesnemnda (tvangstiltak).
 • Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet
 • Godkjenning av fosterhjem

Finn barneverntjenesten i din kommune

Statens helsetilsyn

Statens Helsetilsyn har det overordnete faglige ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver på barnevernsområdet.

Les mer på Statens Helsetilsyn sine sider