Vi har etablert et brukerråd på barnevernsfeltet. Brukerrådet skal gi innspill og råd til direktoratets virksomhet på barnevernsfeltet med sikte på bedre kvalitet i tjenestetilbudet. Rådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og bidra til økt fokus på brukermedvirkning.

Rådet består av ti faste medlemmer. Åtte av medlemmene er fra sentrale brukerorganisasjoner på området. I tillegg er det to sekretariatsmedlemmer fra Bufdir.

De åtte medlemmene kommer fra:

 • Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB)
 • Norsk innvandrerforum
 • Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Forandringsfabrikken
 • Elevorganisasjonen
 • Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)
 • Voksne for barn (VfB)
 • Mental helse Ungdom

Brukerrådets oppgaver er:

 • å bidra inn i arbeidet med Bufdirs satsningsområder og budsjett- og strategiarbeid.
 • å bidra inn i arbeidet med Bufdirs oppdrag og prosesser.
 • å bidra til utvikling og oppfølging av strategi og interne retningslinjer for systematisk brukermedvirkning i Bufdir.
 • å bidra med prinsipielle synspunkter og vurderinger på vegne av brukerorganisasjonene
 • å bidra til sentral avklaring på prinsipielle spørsmål på området og bidra til å gjøre Bufdirs arbeid kjent for brukermiljøene.
 • fremme saker på eget initiativ

Brukerrådet har minimum 4 årlige møter, med fastsetter selv møtefrekvens og arbeidsform. Brukerrådets leder er Vilde Adolfsen fra LfB og Stian Johansen fra BAR er nestleder.