Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Send skjemaet per brev. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post.

Hvis du ønsker å snakke med noen først

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

  • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
  • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
  • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet;
    • vil barneverntjenesten være forpliktet til å foreta en vurdering av om det er grunnlag for å unnta melders navn fra innsyn
    • anonymiteten vil kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fremmer sak om plassering av barnet for fylkesnemnda.
  • Det vil som regel være en fordel for barneverntjenestens vurdering av meldingen og arbeidet med den aktuelle familien at ditt navn og din relasjon til familien er kjent. 

 

Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Barnevernet gjennomgår meldingen din og vurderer om den skal følges opp

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barnevernet gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt.

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Barnevernet kan ha behov for mer informasjon

Dersom barnevernet starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre eller barnet selv for å få mer informasjon.

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Dersom du har meldt fra tidligere, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.