Kompetansekrav autorisasjon

Ansatte i barnevernet gjennomfører komplekse vurderinger og utredninger, og de har hjemmel til å iverksette tiltak som kan være svært inngripende for både barn og familier. Hvilke krav bør vi stille til de ansattes kompetanse?

Bufdir har fått i oppdrag å utrede autorisasjon i barnevernet og kompetansekrav for barnevernsledere. Dette arbeidet skal i 2018 utvides til også å omfatte krav til den enkelte medarbeider og til tjenestene generelt.

Hva skal utredningen bidra med?

Utredningen skal resultere i en redegjørelse for og vurdering av ulike modeller for kompetansekrav for arbeid i en barnevernstjeneste, med påfølgende anbefalinger. 

Hvorfor utrede kompetansekrav og autorisasjonsordning?

Barnevernloven inneholder i dag ingen spesifikke bestemmelser som stiller krav til kompetanse i det kommunale barnevernet. Dette skiller barnevernet fra for eksempel barnehage-, skole- og helsesektoren, uten at kompetansebehovet i barnevernet tilsier en slik forskjell.

Ansatte i barnevernet gjennomfører komplekse vurderinger og utredninger, og de har hjemmel til å iverksette tiltak som kan være svært inngripende for både barn og familier.

Kompetansekrav og autorisasjon kan innrettes på flere ulike måter, og Bufdir skal foreta en grundig vurdering av hvilke former for kompetansekrav som er best egnet for barnevernet. Arbeidet skal blant annet ta utgangspunkt i de forslagene som er gitt gjennom offentlige utredninger og fra sentrale aktører i barnevernssektoren.

Det er avgjørende at krav til tjenestene er tilpasset barnevernets virksomhet og tverrfaglige kompetansebehov.

Publisert 20. oktober 2017.
Oppdatert 20. november 2018.