Veiledningsteam

Veiledningsteam er et tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og utvikle barneverntjenesten.

Veiledningsteamet består av erfarne og kompetente veiledere som engasjeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Teamet skal støtte kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten kan utvikle sin praksis og oppnå bedre resultater. Veiledningen skal fremme hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.

Veiledningsteam etableres etter modell av Veilederkorpset og læringsmiljøprosjektet i skolesektoren. Mange skoleeiere og skoleledere har fått god støtte fra disse to veiledningsordningene. Veiledingsteam til kommunalt barnevern er ment som et verktøy for kommuner som trenger støtte til å utvikle barneverntjenesten.

Målet er å styrke ledelseskompetansen

Veiledningteamene skal yte bistand for å:

  • styrke ledelseskomptansen
  • få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringene tjenesten står overfor 

Hvem er veilederne?

Veiledningsteamet består av kompetente veiledere som selv har bakgrunn fra kommune- eller barnevernledelse. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som skal bistå kommuneledelsen og barnevernleder å gjøre organisasjonen bedre i stand til å tilrettelegge for utvikling og praksisendring, og bli bedre rustet til å møte utfordringer.

Veilederne jobber på oppdrag fra Bufdir og får oppfølging av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).

Det kan være utfordrende og krevende å få til endringer i barneverntjenesten. Ekstern kompetanse kan bidra til å åpne for nye perspektiver og prosesser som på sikt gir bedre resultater. Støtte fra veiledningsteamet er ingen garanti for suksess, men kan bidra til at kommuneledelse og barnevernleder får bedre forutsetninger for å lykkes med et helhetlig kvalitetsutviklingsarbeid.

Hvem kan motta veiledning?

13 kommuner i 5 fylker har fått tilbud om veiledning fra 2018. Bufdir tar sikte på at en ny pulje med et større antall kommuner og fylker skal få tilbud om veiledning i 2020.
Fylkesmannsembetene har oversikt over og kunnskap om kommunene og barneverntjenestene i eget fylke. Fylkesmannen er derfor en sentral samarbeidspartner for Bufdir i å identifisere aktuelle kommuner. Kommunene kan også selv etterspørre bistand fra veiledningsteam.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i hva barnevernleder og kommuneledelse selv definerer som tjenenestens utfordringer, samt på Fylkesmannens tilstandsbeskrivelse og risikovurdering.

Tilbudet er frivillig. Kommuner som ønsker bistand må avsette tilstrekkelig tid og ressurser til å motta og følge opp veiledningen. Bufdir har inngått en avtale om veiledning med rådmannen i (verts)kommuner som ønsker å starte veiledning i 2018.

Gjennomføring av veiledningsperioden

Veiledningen strekker seg over en periode på to år. I løpet av veiledningsperioden avtaler veilederne møter og annen praktisk tilrettelegging direkte med kommuneledelsen og barnevernleder.

Underveis i veiledningsperioden inviterer Bufdir kommuneledelsen og barnevernleder i alle kommuner som får veiledning, sammen med veilederteamet, til to-tre samlinger.

Veiledningen skal bidra til at kommuneledelsen og barnevernleder selv kan drive utviklingsarbeid gjennom refleksjon over egen virksomhet og evaluering av egen praksis. Utviklingsarbeidet til kommuneledelsen og barnevernleder skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden og bygger kompetanse, kapasitet og bærekraft.

Tilnærmingen vil basere seg på oppdatert veiledningsmetodikk, og ta utgangspunkt i de ressurser som allerede finnes i tjenesten. Veiledningen skal bidra med forbedring av tjenesten både på kort og lang sikt gjennom å sette tjenesten i stand til blant annet å:

  • Identifisere endringsbehov
  • Prioritere endringsbehov med tanke på forsvarlighet og kvalitet i tjenesten
  • Analysere og forstå hvordan endringen kan gjennomføres (tiltak)
  • Planlegge og gjennomføre endringstiltakene
  • Evaluere med tanke på å vedlikeholde forbedringer

Kostnader

Selve veiledningen er gratis for kommuneledelsen og barnevernleder. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med felles samlinger dekkes av Bufdir. Kommunen må selv dekke sine kostnader knyttet til egen tidsbruk og egne utgifter i forbindelse med møter og samlinger utenfor Bufdirs regi.

Bakgrunn for opprettelse av veiledningsteam

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk gjennom tildelingsbrevet for 2017 i oppdrag å etablere veiledningsteam som skal tilby bistand til kommuner med store utfordringer barneverntjenesten og risiko for alvorlig svikt i tjenesten. Veiledningsteam er et sentralt tiltak i Barne- og likestillingsdepartementets kompetansestrategi for perioden 2018-2024.

Kontaktpersoner

Agnethe Kjerschow: tlf. 992 72 345
Hilde Hæhre: tlf. 988 26 907

Publisert 20. september 2017.
Oppdatert 01. november 2018.