Dialogmøter

Dialogmøter legger grunnlaget for godt samarbeid mellom kommuneledelse og ledere i barnevernstjenesten.

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er kommunenes overordnede ledelse, både politisk og administrativ, og barnevernsledelsen.

Fylkemannsembetene gjennomfører dialogmøter i alle landets kommuner. I løpet av 2018 og 2019 skal alle kommuner/vertskommuner ha gjennomført dialogmøter.

Fylkesmannen har ansvaret for, i samarbeid med barnevernledere i fylket, å planlegge gjennomføringen av dialogmøtet i kommunen/vertskommunen

Hvorfor holde dialogmøter?

Formålet med dialogmøtene er å bidra til å utvikle samarbeidet mellom kommuneledelsen og barnevernsledelsen, samt å etablere et tydelig og godt forankret eierskap til barnevernet på ledernivå i kommunene.

Dialogmøtene skal være en arena for å se på det samlede utfordringsbildet til barnevernstjenesten. Møtene skal bidra til at barnevernsledelsen og kommuneledelsen får en felles forståelse for barnevernstjenestens arbeid og utfordringer og i samarbeid løser tjenestens utfordringer.

Gjennomføring av dialogmøtene

Det er Fylkesmannen som er ansvarlig for gjennomføringen av dialogmøtene. Dialogmøtene gjennomføres i hver enkelt kommune eller i vertskommunen der det er etablert interkommunal barnevernstjeneste. Fylkesmannen vil også etter 2019 invitere til dialogmøter.

Barnevernstjenesten vil gjennom disse møtene få mulighet til å presentere status i tjenesten, både styrker og utfordringer/sårbarheter. Kommuneledelsen får mulighet til å presentere hvordan de pr dags dato følger opp barnevernstjenesten og hvordan de planlegger å følge opp i fremtiden.

Dialogmøtene vil også gi Fylkesmannen nærmere kjennskap til, og kunnskap om barnevernstjenesten.

Kontakt

kompetansesatsingen@bufdir.no