Saksgang

1. Fyll ut henvisningsskjema

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat 

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Søknaden sendes til fosterhjemstjenesten

NAVN PÅ FOSTERHJEMSTJENESTE (f.eks. Fosterhjemstjenesten i Akershus)
Postboks 2233,
3103 Tønsberg

Se oversikt over fosterhjemstjenestene

2. Barneverntjenesten mottar bekreftelse fra Bufetat (fosterhjemstjenesten)

Etter henvisning er sendt skal barneverntjenesten motta bekreftelse fra Bufetat på mottatt henvisning. Bekreftelsen inneholder informasjon om hvem som vil være fosterhjemtjenestens saksbehandler på saken.

Bufetat gir barneverntjenesten bekreftelse innen 10 virkedager.

3. Bufetat kan be barneverntjenesten om mer dokumentasjon/ informasjon

Ved behov for utfyllende informasjon, vil saksbehandler i Bufetat (fosterhjemstjenesten) ta kontakt med barneverntjenenesten i kommunen og spørre etter utfyllende opplysninger om barn og familie.

Annen eventuell nødvendig dokumentasjon som undersøkelser og utredningsrapporter kan også etterspørres. Bufetat bestreber seg på ikke å etterspørre informasjon som ikke er nødvendig for å finne riktig fosterhjem.

4. Barneverntjenesten blir invitert til avklaringsmøte med Bufetat

Barneverntjenesten blir invitert til et avklaringsmøte med Bufetat. I dette møtet kan barneverntjenesten invitere med barn, foreldre og eventuelle andre parter de ønsker å invitere.  

Når barn og foreldre deltar i avklaringsmøtet får de bidra til å opplyse saken, og får reell mulighet fremme egne synspunkter og ønsker.

Dersom barnet ikke ønsker å delta i avklaringsmøtet, skal barnets synspunkter hentes inn på andre måter. 

Bufetat har ansvar for skriftlig referat fra møtet.

5. Bufetat gjennomgår dokumentasjonen

Bufetat gjennomgår dokumentasjon som eventuelt kan gi barnet rett til bistand etter andre lovverk enn Lov om barneverntjenester og drøfter saken med barneverntjenesten ved behov. Bufetat vil etterspørre individuell plan (IP) fra barneverntjenesten dersom dette er aktuelt.

6. Bufetat gir barneverntjenesten tilbud om fosterhjem

Beskrivelse av mulige familier gis muntlig og/ eller som skriftlig notat til barneverntjenesten. Bufetat skal gi en skriftlig begrunnelse hvor det fremgår hvordan familien kan møte barnets behov og hvorfor formidling av familien ansees å være forsvarlig.

Dersom barneverntjenesten vurderer familien som aktuell, kan Bufetat bistå barneverntjenesten i gjennomføring av møter med familien og eventuelt andre samarbeidsinstanser for å godkjenne familien til det enkelte barnet. Bufetat kan bistå i drøfting av behov for eventuelle forsterknings- og støttetiltak.

Dersom kommunen selv har rekruttert aktuelle fosterhjem, for eksempel gjennom slekt eller nettverk, kan Bufetat gi bistand til kvalitetssikring av disse hjemmene. 

7. Barneverntjenesten kan be om bistand fra Bufetat

Bufetat kan også, etter avtale, bistå barneverntjenesten i å gjennomføre et hjemmebesøk i fosterhjemmet hvor barn, ungdom og foreldre, samlet eller enkeltvis kan delta. For ungdom er det av særlig betydning å avklare felles forståelse av oppgaven/ oppdraget, varighet og roller og forventning om egenmedvirkning.

Bufetat kan, etter anmodning fra barneverntjenesten, bistå med planlegging og gjennomføring av flytting i et omfang tilpasset den enkelte saken. 

Ved henvisning til Bufetat om hjelpetiltak i hjemmet skal kommunen bare bruke henvisning til Bufetat del 1.