Bufetat skal gi kommunene opplæring i familierådsmodellen, og har ansvar for å rekruttere og tildele familierådskoordinatorer. Koordinatoren skal hjelpe familien med å forberede og gjennomføre familierådet.

Bufetat sin rolle

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har fått i oppgave av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å

  • gi opplæring i familierådsmodellen til kommunene
  • gi metodestøtte
  • sørge for at kommunene har tilgang til familierådskoordinatorer

Bufetat har også ansvar for å rekruttere koordinatorer og gi dem opplæring og metodestøtte.

Det er ansatt nøkkelpersoner i alle regionene som har et spesielt ansvar for familierådsarbeidet. 

Opplæring i familieråd

Omfanget av opplæringen avhenger av den enkelte kommunes behov. De fleste kommuner i Norge har hatt opplæring i metoden, men mange sier likevel at de har behov for oppfriskning. 

Hvis du har spørsmål om koordinator, metoden eller behov for opplæring, så kan du ta kontakt med følgende personer: 

Region nord: Alf.iver.Kinge@bufetat.no eller Monakristine.jensen@bufetat.no

Region midt: Ann.kristin.lundemo@bufetat.noElimarie.benum@bufetat.no eller 
Monairen.malmedal@bufetat.no

Region vest: Gry.Johannessen@bufetat.no

Region sør: Jan.kristian.sabo@bufetat.no

Region øst: Lise.lundby@bufetat.no eller Marija.kuhle-gotovac@bufetat.no

Bufdir: Svanhild.vik@bufdir.no

Familierådskoordinatorens rolle

Familierådskoordinatoren er en svært viktig del av familierådsmodellen og skal hjelpe familien med å forberede og gjennomføre familierådet. 

Koordinatoren har en uavhengig rolle og skal ikke ha kjennskap til familiens historie. Han eller hun skal ikke ta stilling til saken, men hjelpe familien før og under familierådet. 

Koordinator arbeider i snitt 25 til 35 timer med planlegging og gjennomføring av et familieråd. Et oppfølgende familieråd tar langt kortere tid.

Koordinatorer har forskjellig bakgrunn og utdanning. De fleste er yrkesaktive, mens noen er pensjonister. Felles for dem er at de har erfaring og trives med å samhandle med andre mennesker, og at de har et engasjement for familieråd. 

Aktuelle koordinatorer får opplæring, leverer inn politiattest og forplikter seg til å delta i gruppeveiledning og utviklingssamtaler. De er ikke ansatt av kommunen eller Bufetat, men engasjeres i hver enkelt sak. 

Personlige kvalifikasjoner, god opplæring og oppfølging er vesentlige forutsetninger for at de skal kunne håndtere sin rolle.

Les mer om koordinatorens rolle i planleggingen av et familieråd >>

Bufetats koordinatorgruppe

I hver region finnes det det flere koordinatorgrupper. Dette er grupper av familierådskoordinatorer, som kommunene i regionen kan benytte seg av ved behov. Disse har fått opplæring og deltar på gruppeveiledning flere ganger om året. Bufetat har en oppdatert oversikt over hvem som er tilgjengelig, slik at ventetiden for å få koordinator skal være kortest mulig.

Bufetat har som målsetting at den kommunale barnevernstjenesten skal få tilgang på en navngitt koordinator i geografisk nærhet. Hvor lang tid dette tar er avhengig av saken.

  • Ordinært: så raskt som mulig, men senest innen 15 dager etter at henvendelsesskjema er mottatt i ordinære saker
  • Akutt/ hastesaker: så raskt som mulig, men senest innen et døgn (med unntak av helgedager)

Dersom kommunen har kommet kort i arbeidet med å motivere familien og ikke har en konkret plan for når familierådsprosessen kan iverksettes, kan det være formålstjenlig å vente med tildeling av koordinator.

De aller fleste kommuner benytter koordinatorer fra Bufetats koordinatorgruppe. Særlig mindre kommuner kan synes det er ressurskrevende å rekruttere, lære opp og veilede koordinatorer. Det kan være lettere å sikre at uavhengighet i en sak blir ivaretatt dersom koordinator kommer fra «utsiden».

Kommuner med egne familierådskoordinatorer

Noen kommuner har engasjert egne familierådskoordinatorer. Dette er kommuner som ønsker å bruke familieråd også i andre type saker enn barnevernssaker. Kommuner som har egne koordinatorer, inviteres til å delta i Bufetats veiledningsgrupper for å dele erfaringer, der det er praktisk mulig.

Økonomi og kostnader

Timepris for familierådskoordinatorer

For å sikre en mest mulig enhetlig praksis, har Bufdir utarbeidet en anbefalt sats for familierådskoordinatorer.

  • Timeprisen for koordinator som arbeider som selvstendig næringsdrivende, er 450 kroner pr. time. Dette inkluderer betaling for sosiale utgifter.
  • Timepris for koordinator som sender regning med skattekort, er 400 kroner pr. time. Sosiale utgifter betales av oppdragsgiver.