Det kan være krevende å innføre en ny arbeidsmåte. Har du kunnskap om endringsprosesser og implementeringsprosesser er det større sjanse for å lykkes.

Forutsetninger for en implementering

Bufetat har ansvar for å gi kommunene opplæring i familieråd. Mange kommuner har til tross for opplæring hatt vansker med å ta metoden i bruk. Endringsprosesser er krevende, og mye godt arbeid starter med entusiasme og ender med skuffelse. Noen kommuner, som har vært godt i gang, har for eksempel sluttet å avholde familieråd når «ildsjelen» har byttet jobb.

Har du kunnskap om forutsetningene for en implementering og endringsprosesser, er det også større sjanse for å lykkes med innføring av familieråd.

Hovedgruppene i en implementeringsprosess

Endrings- og implementeringsprosesser kan kategoriseres slik: 

 • De som har vansker med å sette i gang endringsprosesser.
 • De som får en god start, men som faller av etter hvert.
 • De som klarer å fortsette implementeringsarbeidet over tid, og som videreutvikler og kommer fram til forbedringer

Fasene i en endringsprosess

En endringsprosess deles ofte inn i tre faser: 

 • Initieringsfasen
 • Implementeringsfasen
 • Videreføringsfasen

Initieringsfasen

Den første fasen handler om forberedelse og leder opp til beslutningen om å sette i gang endringsarbeidet. I denne fasen er det viktig å stille følgende spørsmål:

 • Hvorfor skal vi begynne med familieråd?
 • Hvordan kan vi involvere alle ansatte?
 • Hvordan passer arbeidsmåten inn i det vi ellers gjør?
 • Er det satt av ressurser?
 • Er det utviklet støttesystemer? (for eksempel veiledning).

Implementeringsfasen

I denne fasen handler det om å iverksette eller gjennomføre familieråd. Implementeringen kan være vanskelig, fordi:

 • ansvaret for implementering ofte hviler på den enkelte ansatte og ikke hele organisasjonen
 • det blir innført for mange ting på en gang
 • det er stadig forventninger til at nye ting skal tas i bruk
 • kun enkelte tar i bruk det som er lært

Det er viktig å finne svar på hvordan man kan sikre at læring skjer i hele organisasjonen, ikke bare hos den enkelte.

En implementeringsfase tar ofte mellom to til fire år. Det er derfor viktig å ha realistiske forventninger til at implementering kan ta noe tid.

Videreføringsfasen

I den siste fasen skal den nye praksisen holdes varm og videreutvikles. Familieråd skal for eksempel ikke bare sitte i hodet til hver enkelt saksbehandler, men være en del av rutinene i tjenesten. Det er viktig å huske på at selv om vi har blitt gode på noe, varer det ikke evig – det må videreføres.

Vi trenger stadig påfyll og inspirasjon. Derfor er fagdager og samarbeid med både Bufetat og andre kommuner viktig.

Barnevernstjeneste som har benyttet familieråd i flere år

Leders betydning i implementeringsprosessen

Læring kan være morsomt, men også krevende. Å innføre en ny arbeidsmåte krever både engasjement og involvering, og det er enklere å få det til hvis lederen engasjerer seg personlig. Lederen har derfor en nøkkelrolle i implementeringen av familieråd. I en travel arbeidshverdag er det en fare for at innføringen av en ny metode nedprioriteres av enkelte ansatte eller kollegaer. At ledelsen har tydelige forventinger og involverer seg, kan bidra til å sikre at energien holder seg over tid.

Forskning (Ross & Gray, 2006) viser at ansatte engasjerer seg i større grad i en endringsprosess hvis lederen deres:

 • viser interesse og følger opp enkeltansatte
 • legger til rette for utvikling av kollektive ferdigheter

Hjelp og støtte til implementering

Trenger du hjelp og støtte i implementeringsarbeidet, kan du henvende deg til kontaktpersonene i de ulike regionene. De deler gjerne av sine erfaringer og gir tips og råd til implementeringsprosessen.

Du kan eventuelt også etablere et nettverk mellom kommuner som er i ferd med, eller har implementert, familieråd. Kommuner som har mye erfaring, deler gjerne sine erfaringer med andre.

Relevant informasjon