Tittel

I lovforslaget står rapporten omtalt som en tilstandsrapport. En alternativ tittel som er brukt innen utdanningssektoren er kvalitetsmelding

1. Kort oppsummering av hovedinnhold i rapporten

Det kan være hensiktsmessig å kort oppsummere innholdet i rapporten. For eksempel hva som er hovedutfordringer, viktigste fremtidige innsatsområder eller lignende.

For travle politikere som har mange sakspapirer å lese igjennom kan det være til hjelp å få et kjapt overblikk over det viktigste, selv om vi må kunne forutsette at hele rapporten blir lest.

2. Om barnevernet

Dersom det anses som behov for det, kan man orientere kort om hva barnevernet er. For eksempel om barnevernets mandat, hovedoppgaver for tjenesten og lovverk.

3. Presentasjon av virksomheten og organisering

Det kan ikke forventes at politikerne har inngående kjennskap til organiseringen av barneverntjenesten fra før av i hver kommune. En kort orientering om hvordan tjenesten er organisert kan derfor være lurt. Denne presentasjonen bør også inneholde hvorvidt kommunen inngår i et interkommunalt samarbeid, og i så fall med hvilke kommuner. Eller om tjenesten samarbeider med andre om enkeltdeler av tjenesten, som på akuttfeltet.  

Videre kan tall om årsverk i tjenesten presenteres her.

4. Temaområder som bør være med i en tilstandsrapport

Formålet med tilstandsrapporten er å gi en relevant og god statusoversikt over tjenesten. Dette innebærer at rapporten bør inneholde informasjon om sentrale temaområder. Den bør inneholde tall/indikatorer som sier noe om tjenesten og utvikling over tid, samt kort analyse/forklaring av tallene. Det kan også være relevant å kombinere kvantitativ og kvalitativ informasjon. Ikke alt kan og bør måles med tall, så annen kunnskap kan også være relevant å inkludere. 

Her følger forslag til temaområder, men dette bør tilpasses lokal kontekst:

  • Bakgrunnsinformasjon/demografi
  • Meldinger
  • Undersøkelser
  • Tiltak
  • Fosterhjem
  • Ettervern
  • Kvalitet
  • Bemanning og kompetanse
  • Økonomi

Mer inngående informasjon om temaområder og indikatorer som er relevant å inkludere finner du på siden om indikatorer

5. Samarbeid med andre sektorer

Samordning og samarbeid er essensielt for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid. Alle tjenestene har et selvstendig ansvar for å gi den hjelpen de er pliktige til etter regelverket. Et av barnevernets nasjonale kvalitetsmål er at innsatsen skal være samordnet og preget av kontinuitet. Samordning og samarbeid innebærer å koordinere «hvem som gjør hva», sørge for at de ulike tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet best mulig.

Derfor er det viktig å redegjøre for samarbeidet med andre aktører og tjenesteytere i kommunen, for å sikre at barn får den hjelpen de har behov for.

De mest aktuelle kommunale tjenestene barnevernet samarbeider med, er helsestasjon og skolehelsetjenesten, fastlege, NAV, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoler og barnehager. 

5.1  Forebyggende arbeid

I forslaget til ny barnevernslov foreslår departementet å lovfeste et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til barn og unge. Departementet foreslår at planen skal inneholde en beskrivelse av overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide.

Uavhengig av om dette blir vedtatt i ny barnevernlov, er dette viktige perspektiver som kan inkluderes i tilstandsrapporten innen barnevern.

6. Utfordringsbildet

Det vil alltid være områder hvor det er utfordringer. Tjenestene bør reflektere over hvor det er utfordringer i egen tjeneste, og belyse dem. Det er viktig for kommunestyret å kjenne til utfordringene, samt å få en kjennskap til hva det innebærer. Utfordringsbildet vil ofte også fremkomme på bakgrunn av tall, statistikk og informasjon som er beskrevet i rapporten. Men det kan også være andre aspekter som ikke fremkommer der, og som bør omtales.

7. Innsatsområder og tiltak

Det kan være nyttig å fremme hva som er tjenestens innsatsområder i pågående og fremtidig tid. Dette bør gjerne sammenfalle med utfordringsbildet.

Dersom tjenesten har igangsatt konkrete tiltak for å bedre tjenesten kan det være bra å orientere kort om dem, slik at kommunestyret har oversikt over hvilke tiltak som er igangsatt og hvorfor.