Når kravet om tilstandsrapportering trer i kraft, skal rapporten årlig legges frem for kommunestyret. For at rapporten skal kunne gi et grunnlag for prioriteringer og beslutninger, bør det legges opp til drøfting av rapporten. 

Rutiner for utarbeidelse av rapporten

Tilstandsrapporten skal utarbeides årlig. For å unngå å starte på nytt hvert år, bør kommunene derfor utarbeide skriftlige rutiner. 

Det er også nyttig å tenke over om det er andre, tilgrensende saker som tilstandsrapporten bør sees i sammenheng med - for eksempel kommunenes plan for det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, og tilstandsrapporten innen utdanning.

Når bør rapporten leveres og behandles? 

Mye av hensikten med tilstandsrapporten er å øke bevisstheten i kommunen om arbeidet til og behovene i barneverntjenesten.  Derfor kan det være hensiktsmessig at rapporten behandles i forbindelse med budsjettprosessen i kommunen. 

Plan for det forebyggende arbeidet i kommunen

I forslaget til ny barnevernslov foreslår departementet å lovfeste et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Argumentasjonen er at en plan som er vedtatt i kommunestyret, vil bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og av fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet.

Dette vil være et viktig verktøy for å sikre systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til barn og unge. Departementet foreslår at planen skal inneholde en beskrivelse av overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide.

Uavhengig av om dette blir vedtatt i ny barnevernlov, er dette viktige perspektiver for kommunen som helhet å se hen til i utarbeidelsen av tilstandsrapporten innnen barnevern. 

Behandling og politisk diskusjon

Mange kommuner har gode erfaringer med at det er barnevernlederen selv som legger frem rapporten for kommunestyret.

I noen tilfeller kan en mangelfull politisk diskusjon om barnevernet også handle om at kommunestyret ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva som vil være de riktige og gode spørsmålene å stille. 

Bufdir har laget kortfattet informasjon til representantene i kommunestyrene om hva de bør se etter når de behandler tilstandsrapporten. 

Publisert 14. oktober 2019
Oppdatert 12. januar 2021