Flere andre kommunale planer og rapporter er relevante i sammenheng med tilstandsrapporten. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme når tilstandsrapporten skal til behandling i kommunestyret. Det vil samtidig være hensiktsmessig å se dette i sammenheng med når andre tilgrensende temaer skal opp til behandling. 

Tilstandsrapport (kvalitetsmelding) innen barnehage og skole

Kommunene er forpliktet til å utarbeide en tilstandsrapport (også kjent som kvalitetsmelding) innen utdanning. 

Oversikt over folkehelsen i kommunen (Forskrift om oversikt over folkehelsen. § 5. Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år)

I følge forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen skal samordne de ulike sektorenes planer, og er derfor viktig i sammenheng med tilstandsrapporteringen på barnevernsfeltet.  

Kommunale årsberetninger

Kommuneloven § 14-7 fastsetter at alle kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunenes samlete virksomhet. Årsberetningene, eller årsrapport, skal blant annet redegjøre for kommunenes måloppnåelse og andre forhold som er av betydning for kommunene og/eller innbyggerne. 

Arbeidet med tilstandsrapporten til kommunestyret om barnevern kan ses i sammenheng med arbeidet til årsberetning. Det som vektlegges i tilstandsrapporten kan trekkes ut å brukes i årsberetningen til kommunen.

Publisert 14. oktober 2019
Oppdatert 30. januar 2020