Bufdir har utviklet en kommunemonitor på barnevernsfeltet. Den inneholder en samling av relevante indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, samt se utvikling over tid. Monitoren kan være et nyttig verktøy når tilstandsrapporten skal utvikles. Her følger en oppskrift på hvordan kommunemonitoren kan benyttes. 

Bufdirs kommunemonitor finner du her:

Barnevern kommunemonitor

Komme i gang

Skriv inn navnet på din kommune i feltet "Velg kommune".

Velg kommune i kommunemonitor

Da kommer kommunens resultater på indikatorene frem.

Verdiene blir vist som andel. En rekke av indikatorene har også verdier i antall. For å vise antall velger du det i nedtrekksmenyen. Verdiene sammenlignes med verdien for fylket som helhet, dette kan endres ved å velge å sammenlign med Norge i stedet.

For bydeler vil du også kunne sammenligne med snittet for kommunen. 

Last ned tall

På høyresiden over monitorvisningen er det en knapp som heter «Last ned». Her kan du laste ned alle indikatorene i Excel. Da får du tallene både i antall og andel for den eller de kommunene du har valgt.

Last ned data

Dersom du vil grafisk se tall for flere år, må du trykke inn på temaområdet, eller den enkelte indikatoren.

Hvordan finne mer informasjon om enkeltindikator

Da får du opp grafer for alle indikatorene som tilhører temaområdet. Her kan du også velge om du vil ha resultatene som andel eller antall. Et av valgene i grafen er tabell, da får du tallene for indikatoren for alle årene det er tall for.

For hver graf er det en funksjon som heter «Last ned». Her kan du laste ned grafen som et bilde, eller laste ned tallene i Excel.

Under hver graf er det to nedtrekksknapper; «Om indikatoren» og «Datagrunnlaget». Her står det mer utfyllende om hva indikatoren sier noe om, hvorfor den er relevant, om forbehold og hvor dataene er hentet fra. 

Sammenligning

Ofte kan det være hensiktsmessig å sammenligne resultatene i egen kommune med andre. Du kan sammenligne egen kommune med snittet for landet og eget fylke, men også med sammenlignbare kommuner.

For å sammenligne med andre kommuner trykker du på «Legg til eller fjern kommune». Da kommer det noen valg i høyremenyen. Enten kan du skrive inn kommuner selv i feltet «Skriv sted», eller så kan du velge kommuner i eget fylke eller kommuner fra den samme kostragruppen som din kommune er i.

De kommunene eller tjenestene du har valgt å sammenligne med kommer da inn i monitoren under din første valgte kommune. 

Sammenlign med andre tjenester i monitoren

Du får også tall for de valgte kommunene eller tjenestene hvis du trykker deg inn på enkeltindikatoren.  

Sammenlign med andre tjenester over tid